Ogłoszenie Konkursu

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej zawierającej projekt pomnika upamiętniającego 100 - lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
Uczestnikom konkursu pozostawia się swobodę wypowiedzi artystycznej i przyjętej konwencji propozycji autorskiej.

Nagroda:
5.000 zł netto

Organizator konkursu:
Wójt Gminy Spytkowice pow. wadowicki

Termin składania prac konkursowych:
do 30 kwietnia 2018 roku

Lokalizacja pomnika:
Pomnik upamiętniający 100 - lecie odzyskania niepodległości przez Polskę ma być zlokalizowany w miejscu, które zostało wskazane w Projekcie zagospodarowania Centrum Sportu w Ryczowie, ul. Szkolna 4, Gmina Spytkowice.

Prawa autorskie:
Autor nagrodzonej pracy konkursowej z chwilą wypłaty nagrody przeniesie na organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania w różnych formach i postaciach z wybranej pracy oraz własność nośników utworu, na następujących polach eksploatacji: prawo publikacji nagrodzonej pracy w mediach: w prasie, TV i mediach elektronicznych, prawo wystawiania na widok publiczny, prawo zwielokrotniania, wybraną przez Zamawiającego techniką, dla celów, o których mowa wyżej.

Załączniki:
Regulamin konkursku
Projekt zagospodarowania
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Wójt Gminy Spytkowice podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice na rok szkolny 2018/2019 określone Zarządzeniem Nr 393/2018 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 30 stycznia 2018r.
OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Spytkowice informuje o możliwości zwiedzania Muzeum Regionalnego
w Bachowicach w każdą niedzielę
w godz. od 14.00 do 17.00.
Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszą, telefoniczną rezerwację terminu oraz godziny
(tel. 33 8791555)Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców
codziennie w godzinach urzędowania.
Ze względów organizacyjnych, z powodu delegacji służbowych
oraz dużej ilości osób zainteresowanych spotkaniem,
prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem Wójta
celem uzgodnienia terminu.
Tel: (033) 8791 820, (033) 8791 876; mail: gmina@spytkowice.net.pl.
Pozwoli to Państwu uniknąć wszelkich niedogodności.2018.2.18 - Roczna odprawa szkoleniowa dla funkcyjnych OSP

9 lutego br. w Wiejskim Domu Kultury w Ryczowie odbyła się odprawa szkoleniowa dla funkcyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wadowickiego. W trakcie odprawy Wójt Gminy Spytkowice a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Spytkowicach Mariusz Krystian zapoznał zebranych z charakterystyką Gminy Spytkowice.

2018.2.15 - Studium uwarunkowań - dyskusja publiczna

14 lutego 2018 r. odbyła się w naszym urzędzie dyskusja publiczna na temat opracowywanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice. Obecnie obowiązujący dokument pochodzi z 1999 roku. W ciągu tych 19 lat nasza gmina znacznie się zmieniła, zmieniły się również przepisy regulujące tę kwestię, w związku z czym podjęcie działań mających na celu aktualizację Studium było niejako konieczne.

2018.2.15 - XXXVI Sesja Rady Gminy

14 lutego w Domu Strażaka w Spytkowicach odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy. Obrady miały charakter nadzwyczajny i dotyczyły przede wszystkim rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spytkowice na lata 2017-2022 oraz przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji.

2018.2.06 - Lekcja samorządowa

5 lutego 2018 roku gościliśmy w murach Urzędu Gminy młodzież z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ryczowie wraz z nauczycielami: Agnieszką Wawro oraz Łucją Kucią - Supron. Celem wizyty było zapoznanie młodych obywateli z działalnością naszego samorządu. Na początku uczniowie otrzymali potężną dawkę wiedzy teoretycznej oraz ciekawostek związanych z funkcjonowaniem urzędu od Sekretarza Gminy Anny Przejczowskiej. Ponadto mogli zapoznać się z protokołami z sesji Rady Gminy. Wszyscy jednak czekali na możliwość spotkania z Wójtem Gminy Mariuszem Krystianem, do którego mieli przygotowanych mnóstwo pytań.

2018.1.31 - Jubileusz 180-lecia Szkoły w Ryczowie

13 grudnia 2017 r., w rocznicę ogłoszenia stanu wojennego, Szkoła w Ryczowie świętowała jubileusz 180-lecia. Tak więc społeczność dzisiejszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nie tylko z szacunkiem i uznaniem spojrzała we własną przeszłość, przywołując założyciela szkoły, ks. Jana Biedrończyka, jego następców tworzących jubilatkę przez kolejne lata, ale również oddała hołd tym, którzy przed kilkudziesięciu laty walczyli o wolną ojczyznę.

2018.1.25 - Nasi Mieszkańcy korzystają z funduszy unijnych!

Początek 2018 roku jest niewątpliwie bardzo dobrym czasem dla Mieszkańców gminy Spytkowice, którzy złożyli wnioski o wsparcie na założenie własnych działalności gospodarczych w ramach projektu "Czas na Biznes" organizowanego przez Społeczną Szkołę Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu oraz Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej sp. z o.o. Celem projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 był rozwój przedsiębiorczości na terenie Małopolski Zachodniej poprzez udzielenie dotacji na założenie nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw.

2018.1.23 - Podsumowanie konkursu "Chcę być bezpieczny"

18 stycznia o godz. 8:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach miało miejsce podsumowanie oraz oficjalne wręczenie nagród laureatom konkursu "Chcę być bezpieczny" zorganizowanego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży uczących się we wszystkich placówkach oświatowych z terenu gminy i przeprowadzony został w czterech kategoriach: rysunek, komiks, prezentacja multimedialna i film (lista laureatów dostępna pod linkiem www.spytkowice.net.pl/konkurs.

2018.1.23 - Parkuj i Jedź! - nowa inwestycja w gminie Spytkowice

15 stycznia 2018 roku Wójt Gminy Mariusz Krystian odebrał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie umowy o dofinansowanie Projektu w sprawie poprawy dostępu do transportu kolejowego na terenie gminy Spytkowice poprzez budowę infrastruktury dla obsługi podróżnych. Dzięki przekazanym umowom, w naszej gminie, przy linii kolejowej nr 94 Kraków - Oświęcim powstaną dwa obiekty Park&Ride, czyli Parkuj i Jedź! Zlokalizowane one będą przy stacji kolejowej Spytkowice - Kępki oraz przy stacji kolejowej Ryczów.

2018.1.16 - Od Nowego Roku w Urzędzie płacimy bezgotówkowo!

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., prowadzi prace w ramach Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. Obejmuje on urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe oraz Policję. W ramach Programu został opracowany model akceptacji płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminali POS i użyciem WebPOS Paybynet w jednostkach administracji publicznej, który będzie bezpłatny zarówno dla urzędu, jak i dla klientów urzędu.

2018.1.16 - Coraz więcej mieszkańców w Gminie Spytkowice!

Każdego roku Urząd Gminy w Spytkowicach przeprowadza analizę liczby ludności zamieszkującej na naszym terenie. Nie inaczej było i tym razem. Jak wynika z przeprowadzonej analizy ewidencji ludności w 2017 roku liczba mieszkańców Gminy Spytkowice, w porównaniu do roku 2016, zwiększyła się o 60 osób. Na najwyższy w ostatnim czasie wzrost ludności wpływ miały dwa znaczące czynniki. Pierwszym z nich jest dodatni przyrost naturalny. W 2017 roku w Gminie Spytkowice wyniósł 32 osoby. Cieszyć musi wzrost liczby urodzeń w stosunku do 2016 roku, a także znaczący spadek liczby zgonów w porównaniu z rokiem poprzednim. Drugim czynnikiem jest zdecydowana przewaga liczby zameldowań nad liczbą wymeldowań.

2018.1.16 - Konkurs "Chcę być bezpieczny"

W roku szkolnym 2017/2018 w polskich szkołach realizowany jest nowy projekt "Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkolny". Akcja jest elementem kampanii "Kręci mnie bezpieczeństwo" Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych. Głównym celem projektu jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych.

2018.1.11 - W Nowy Rok z nowym sprzętem pożarniczo - ratowniczym

8 stycznia br. w Domu Strażaka w Spytkowicach Wójt Gminy Spytkowice uroczyście przekazał zakupiony sprzęt ratowniczy ze środków własnych i dotacji otrzymanej z "Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej" na doposażenie w niezbędny sprzęt ratowniczy naszych jednostek OSP.
Wartość zakupionego i przekazanego sprzętu z tego programu to kwota: 16.224,24 zł, w tym dotacja z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości: 15.094,24 zł.

2018.1.11 - Kto śpiewa ten dwa razy się modli, czyli koncert świąteczno-noworoczny

"Gdzie słyszysz śpiew, tam wchodź, tam dobre serca mają. Źli ludzie, uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają" - tymi słowami Johanna Wolfganga Goethego rozpoczęliśmy tegoroczny, tradycyjny już koncert świąteczno-noworoczny, który jak zwykle odbył się w Święto Trzech Króli w ryczowskiej świątyni, a jego organizatorom po raz kolejny przyświecał szczytny cel.

2018.1.02 - Uchwała Budżetowa podjęta jednogłośnie!

Ostatnia, w 2017 roku, Sesja Rady Gminy odbyła się w radosnym czasie oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Jednak, mimo świątecznego okresu, nie mogło być mowy o żadnym rozprężeniu, gdyż końcówka roku to tradycyjnie uchwalanie budżetu na kolejne dwanaście miesięcy. Z racji tego na Sesji zjawiło się 14 Radnych, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Kierownik Posterunku Policji w Spytkowicach, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, Kierownicy referatów, Dyrektorzy Szkół oraz Sołtysi wsi.

2017.12.21 - Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Spytkowicach

Władze Gminy Spytkowice wielokrotnie podkreślały jak ważne w ich aktywności są kwestie związane z dziedzictwem kulturowym oraz historycznym. W trakcie działalności obecnego samorządu odzyskało swój dawny blask wiele pomników i wiekowych zabytków. W ostatnim czasie kompleksowej renowacji doczekała się kapliczka słupowa zwieńczona figurą św. Jana Nepomucena w Spytkowicach.

2017.12.19 - Motomikołaje z odwiedzinami w Gminie Spytkowice

W tym roku po raz 9. odbyła się akcja Motomikołaje, ale po raz pierwszy Mikołaje na motocyklach odwiedzili Spytkowice, Bachowice i Ryczów. Akcja została zainicjowana przez Kluby Motocyklowe Grey Wolves F.G i Riders Of Flames. Na początku "działo się" w Wadowicach i Mucharzu. W późniejszym czasie dołączył Andrychów i teraz Gmina Spytkowice dzięki temu, że wsparł nas Pan Wójt Mariusz Krystian.

2017.12.19 - Przebudowane drogi gminne

Kolejna dobra wiadomość dla Mieszkańców naszej gminy. Tym razem chodzi o kompleksowy remont dwóch dróg gminnych tj. ul. Szkolnej w Spytkowicach oraz ul. Sportowej w Ryczowie. Obie drogi były mocno zniszczone i wymagały kapitalnej naprawy.

2017.12.19 - Działalność świetlicy wiejskiej w Miejscu.

7 listopada rozpoczęła działalność świetlica wiejska w Miejscu. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki w godzinach od 14:00 do 16:00. Na zajęciach uczestnicy mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. To również forma aktywnego spędzania wolnego czasu.

2017.12.12 - XXXIV Sesja Rady Gminy

24 listopada 2017 roku odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Spytkowice. W Sesji brało udział 13 Radnych, Wójt Gminy Mariusz Krystian, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, Kierownicy Referatów, Dyrektorzy Szkół oraz Sołtysi wsi.

2017.11.29 - OSP: Ryczów, Miejsce, Półwieś otrzymały nowy sprzęt pożarniczy.

23 listopada br. w Wiejskim Domu Kultury w Miejscu miało miejsce uroczyste przekazanie przez Wójta Gminy Spytkowice zakupionego sprzętu ze środków własnych i dotacji na doposażenie w niezbędny sprzęt pożarniczy jednostek OSP z terenu Małopolski nie będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym w ramach ogłoszonego przez Urząd marszałkowski konkursu "Bezpieczna Małopolska2017".

2017.11.24 - "SPYTKOWICKA DWÓJKA- ODBLASKOWA …"

We wrześniu 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach przystąpiła do udziału w akcji "Odblaskowa szkoła". Celem akcji było wyposażenie uczniów w odblaski oraz promowanie inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. W ramach akcji w naszej szkole podjęto działania, które miały na celu realizację powyższych założeń. Jednym z celów akcji było wyposażenie uczniów w odblaski zwiększające bezpieczeństwo. Wszyscy uczniowie (100%) naszej szkoły otrzymali kolorowe odblaskowe opaski.

2017.11.21 - Sukces naszego Mieszkańca

W ostatnim czasie dotarła do nas radosna informacja dotycząca sukcesu Mieszkańca Gminy Spytkowice. W konkursie na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa małopolskiego w 2017 roku III miejsce zajął pan Franciszek Działowy - właściciel Gospodarstwa Agroturystycznego "Na Rozstajach" w Lipowej. Celem konkursu jest promocja agroturystyki oraz prezentacja obiektów agroturystycznych, które wyróżniają się ciekawymi rozwiązaniami w sposobie przygotowania oferty dla gości.

2017.11.20 - Odznaczenia państwowe dla nauczycieli

15 listopada 2017 roku w Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia medali i odznaczeń osobom zasłużonym dla oświaty. Odznaczenia za długoletnią służbę oraz Krzyże Zasługi wręczał Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron oraz Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer. Do grona odznaczonych dołączyli także nauczyciele z terenu naszej gminy...

2017.11.15 - Stypendia dla uczniów z wybitnymi osiągnięciami w roku szkolnym 2016/2017

11 listopada 2017r. na uroczystej sesji z okazji Święta Niepodległości uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych z terenu Gminy odebrali Stypendium Wójta Gminy Spytkowice. Nagrodzeni to laureaci wielu olimpiad przedmiotowych, uczniowie wybitnie uzdolnieni, aktywni, otwarci na wiedzę, działający na rzecz społeczności szkolnej oraz odnoszący sukcesy w zawodach sportowych w roku szkolnym 2016/2017.

2017.11.14 - Obchody Święta Niepodległości w Gminie Spytkowice

Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt państwowych dla każdego Polaka. Obchodzimy go corocznie 11 listopada, dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach niewoli. W całym kraju, z tej okazji, odbywają się uroczystości, podkreślające ważny charakter tego święta. Również w Gminie Spytkowice, od wielu lat, świętujemy ten wyjątkowy dzień.

2017.11.6 - Łączymy Spytkowice. Sztafeta biegowo - rowerowa przyjaźni Gmin Spytkowickich

W dniu 04.11.2017r. odbyła się sztafeta biegowo - rowerowa przyjaźni Gmin Spytkowickich. Uczestnikom przyświecało motto "Łączymy Spytkowice - ku pamięci Kajetana Wolskiego, por. Tadeusza Stefaniszyna i innych lokalnych Patriotów." Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 8:00 przy cmentarzu w Spytkowicach (pow. wadowicki), gdzie po przywitaniu uczestników przez Wójta Gminy Mariusza Krystiana i błogosławieństwie dziekana Józefa Piwowarskiego zapaliliśmy znicze i złożona została wiązanka kwiatów pod grobem Kajetana Wolskiego, a następnie wyruszyliśmy na 75-cio kilometrowy szlak do Spytkowic (pow. nowotarski).

2017.11.3 - Bądź widoczny na drodze!

Przedstawiciel International Police Association Kalwaria Zebrzydowska oraz funkcjonariusze Posterunku Policji w Spytkowicach przeprowadzili w październiku akcję prewencyjną "Świeć przykładem". Spotkanie zostało zorganizowane we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Spytkowice. W akcji wzięło udział ponad 600 uczniów wraz z opiekunami. Jej celem było uświadomienie dzieciom istniejących zagrożeń w drodze do szkoły, propagowanie stosowania elementów odblaskowych, uświadomienie dorosłych o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci oraz, w efekcie, zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych.

2017.11.3 - Trwają remonty szkół

Mija kolejny miesiąc prac remontowych prowadzonych w trzech największych szkołach z terenu Gminy Spytkowice. Z racji tego, w każdej placówce, możemy zaobserwować znaczny postęp prac. W Bachowicach kolejne pomieszczenia przybrały ostateczny wygląd. Na twarzach osób związanych ze szkołą pojawia się uśmiech, który wyraża zadowolenie z prowadzonych działań.

2017.10.27 - XXXII Sesja Rady Gminy

Ostatnia sesja Rady Gminy Spytkowice miała niezwykły charakter. Podczas jej trwania oficjalnie otwarto budynek Wiejskiego Domu Kultury w Miejscu. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski oraz Kierownik Referatu Inwestycyjno - Technicznego Józefa Sieprawska. Następnie jego poświęcenia dokonał ksiądz Dziekan Józef Piwowarski - Proboszcz Parafii w Spytkowicach.

2017.10.27 - Miejsce w barwach odblasków

Tegoroczna edycja "Odblaskowej szkoły" zbliża się już do finału. Czas więc na pierwsze sprawozdania i oceny. Szkoła Podstawowa w Miejscu w tym roku po raz kolejny przystąpiła do akcji promującej bezpieczeństwo na drodze. Naszym celem było nie tylko wyposażenie uczniów w różne elementy odblaskowe, ale przede wszystkim kształtowanie "odblaskowych" postaw i świadomości ogromnego wpływu użytkowników drogi na własne bezpieczeństwo.

2017.10.9 - Przeprawa promowa otwarta!

Kolejna dobra wiadomość dla Mieszkańców naszej Gminy. W piątek, 6 października, odbyło się ponowne otwarcie przeprawy promowej na rzece Wiśle w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice - Poręba Żegoty. W wydarzeniu brali udział: Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński, Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak, Wicestarosta Chrzanowski Krzysztof Kasperek, Burmistrz Gminy Alwernia Tomasz Siemek oraz Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian. W trakcie spotkania przedstawiciele samorządów zawarli porozumienie intencyjne w przedmiocie wyrażenia woli współdziałania oraz współpracy przy utrzymywaniu i eksploatacji przeprawy promowej.

2017.10.4 - AKTA PROCESU BEATYFIKACYJNEGO O. RUDOLFA WARZECHY OCD JUŻ W RZYMIE

Akta procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego o. Rudolfa od Przebicia Serca św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Stanisława Warzechy), karmelity bosego z Wadowic, znanego spowiednika i kierownika duchowego, opiekuna chorych i cierpiących, trafiły do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dokumenty przekazali 27 września w Watykanie delegat arcybiskupa krakowskiego ds. beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych ks. dr Andrzej Scąber wraz z Postulatorem Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych o. dr. hab. Szczepanem T. Praśkiewiczem OCD. Towarzyszyli im związani z kandydatem na ołtarze księża kanonicy Michał Kliś z Libiąża i Stanisław Malarz z Jurgowa.

2017.9.29 - XXXI Sesja Rady Gminy

27 września 2017 roku odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Spytkowice. Tym razem Radni spotkali się na wyjazdowym spotkaniu - w Muzeum Regionalnym w Bachowicach. W Sesji brało udział 13 Radnych, Wójt Gminy Mariusz Krystian, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Radny Powiatu Wadowickiego Ryszard Mróz, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, Kierownicy Referatów, Dyrektorzy Szkół, Sołtysi wsi, a także goście specjalni czyli Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy Władysława Misiarz oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Stanisława Warzecha.

2017.9.29 - Poświęcenie samochodu bojowego dla OSP Półwieś

23 września był niezwykłym dniem dla druhów z OSP Półwieś. Tego dnia odbyła się uroczystość poświęcenia ich samochodu bojowego. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się w kościele parafialnym w Ryczowie, gdzie druhowie, zaproszeni goście oraz Mieszkańcy Sołectwa wzięli udział we Mszy Świętej, po której poświęcenia pojazdu dokonał proboszcz tejże parafii - ks. Adam Ogiegło. Następnie wszyscy udali się do Półwsi, gdzie na placu przy remizie OSP zaplanowano dalszy ciąg uroczystości.

2017.9.26 - Podsumowanie akcji przeciwpowodziowej

W ostatnich dniach pogoda zdecydowanie nas nie rozpieszczała. Ulewne deszcze, które wystąpiły na terenie południowej Polski, doprowadziły do znacznego podniesienia poziomu wód oraz licznych podtopień. 21 września, w godzinach popołudniowych opady się nasiliły. O godz. 19 Wójt Gminy Mariusz Krystian wprowadził stały dyżur członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

2017.9.21 - Gmina Spytkowice z dofinansowaniem na wymianę starych kotłów grzewczych

W pierwszej połowie miesiąca Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania rozstrzygnął konkurs w ramach poddziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Do dofinansowania zostało wybranych 91 projektów na łączną kwotę prawie 137 mln zł.

2017.9.18 - Jubileusz Złotych, Diamentowych i Żelaznych Godów

14 września świętowaliśmy w naszej gminie jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego czyli Złote, Diamentowe i Żelazne Gody. Ten wyjątkowy dzień rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach, po której uczestnicy ceremonii udali się do sali Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach.

2017.9.08 - Sztafeta rowerowo-biegowa II Biegu Pocztylionu - Lwów - Kraków - Wiedeń

W dniu 06.09.17r. przedstawiciele "Spytaktiv" uczestniczyli w sztafecie rowerowo - biegowej II Biegu Pocztylionu - Lwów - Kraków - Wiedeń na odcinku Wygiełzów - Skawina. Bieg odbywa się dla upamiętnienia 334 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. Impreza ta rozpoczęła się w dniu 03.09.17r.w Katedrze Lwowskiej, a zakończy się 09.09.17r. wybiegnięciem na górę Kahlenberg w Wiedniu.

2017.9.06 - Rozpoczynamy nowy rok szkolny

4 września oficjalnie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po wakacyjnej przerwie czas rozpocząć kolejną przygodę. Dla większości to "chleb powszedni", ale dla najmłodszych to dopiero początek edukacyjnej drogi. Przed uczniami i ich opiekunami 10 miesięcy ciężkiej pracy, która, miejmy nadzieję, zaowocuje znakomitymi wynikami i pozytywnymi ocenami na końcoworocznych świadectwach.

2017.9.05 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Spytkowice

3 września 2017 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Spytkowice w okręgu wyborczym nr 10 w Spytkowicach. Do wyborów zgłoszono dwie listy kandydatów na radnych:
1) Tom ki Stanisław (zgłoszony przez KWW SŁUŻYMY SPOŁECZEŃSTWU) - Lista nr 1,
2) Kozioł Andrzej Zbigniew (zgłoszony przez KWW AKTYWNE SPYTKOWICE) - Lista nr 2

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym Pan Stanisław Tomski. Gratulujemy i życzymy powodzenia w sprawowaniu funkcji radnego Rady Gminy Spytkowice.
2017.9.05 - Gminne Dożynki 2017

Tegoroczne Gminne Dożynki w sołectwie Bachowice rozpoczęliśmy tradycyjnie przemarszem z Domu Strażaka do Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bachowicach. Tam w uroczystej koncelebrze Księdza Franciszka Jeleśniańskiego oraz Księdza Adama Ogiegły Mszę Świętą odprawił Ksiądz Dziekan Józef Piwowarski. W jej oprawę włączyły się Koła Gospodyń Wiejskich, Związek Emerytów i Rencistów, Orkiestra Dęta, poczty sztandarowe oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.