OGŁOSZENIE KRJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział terenowy w Krakowie informuje, iż od dnia 01.09.2017 r. obowiązuje wersja 1.0 "Deklaracji Wpłaty na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych FPZ_f1" Przedsiębiorcy zobowiązani są do składania deklaracji do Oddziału Terenowego KOWR, właściwego ze względu na adres siedziby przedsiębiorcy. Deklaracja powinna zostać złożona po zakończeniu kwartału którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.


Szczegóły ogłoszenia


OGŁOSZENIE


"Stowarzyszenie Dolina Karpia informuje, iż spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące naboru 2/2017/G w ramach realizacji projektu grantowego, które miało się odbyć dnia 13 grudnia (środa) 2017 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2, z przyczyn organizacyjnych zostaje przeniesione na 14 grudnia (czwartek) 2017 roku.
Miejsce i godzina spotkania pozostaje bez zmian.
Za utrudnienia przepraszamy."Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)
z w o ł u j ę

na dzień 18 grudnia br. tj. poniedziałek godz. 900

p o s i e d z e n i e wspólne
Komisji Budżetu i Infrastruktury
oraz
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznychktóre odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia wspólnego i przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza materiałów pod obrady sesji:
  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    1) Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2018* - wypracowanie opinii o projekcie uchwały budżetowej w zakresie przedmiotu działania:
       a) Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych oraz skierowanie jej do Komisji wiodącej w sprawach budżetu,
       b) Komisji Budżetu i Infrastruktury i przekazanie jej Wójtowi Gminy.
    2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice*,
    3) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2018 rok,
    4) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2018 rok,
    5) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsko –Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej,
    6) przyjęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organem tej administracji,
    7) zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2017 roku,
    8) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice,
    9) zmian Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Spytkowicach,
    10) zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy,
    11) nadania nazwy ulicy we wsi Bachowice,
    12) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we wsi Spytkowice,
    13) planu pracy Rady Gminy i planów pracy Komisji na 2018 rok.
3. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Niepublicznego Przedszkola PROMYCZEK w Ryczowie w sprawie zwiększenia otrzymywanej dotacji - wypracowanie opinii Komisji**.
4. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Jerzy PiórowskiZ A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XXXIII/270/ 09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 listopada 2009 roku
z w o ł u j ę

na dzień 20 grudnia br. tj. środa godz. 1000

XXXV S E S J Ę Rady Gminy Spytkowicektóra odbędzie się w: sali Domu Strażaka w Spytkowicach, ul. Zamkowa 14

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.
3. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
   1) Uchwała Budżetowa Gminy Spytkowice na rok 2018,
   2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
   1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Spytkowice na 2018 rok,
   2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Spytkowice na 2018 rok,
   3) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsko –Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
   1) przyjęcia do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organem tej administracji,
   2) zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2017 roku,
   3) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Spytkowice.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
- zmian Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Spytkowicach.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
- zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
   1) nadania nazwy ulicy we wsi Bachowice,
   2) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we wsi Spytkowice.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
- planu pracy Rady Gminy i planów pracy Komisji na 2018 rok.
11. Przyjęcie protokołów z obrad:
   1) XXXIII sesji Rady dniu w dniu 11 listopada 2017 roku,
   2) XXXIV sesji Rady Gminy w dniu 24 listopada 2017 roku.
12. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad XXXV -ej sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
-mgr inż. Jerzy Piórowski-Ogłoszenie o naborze 2/2017/G


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu na operacje z zakresu:
Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.
Wnioski o powierzenie grantu można składać w terminie: od 15 grudnia 2017 do 29 grudnia 2017 do godz. 16.00.

Szczegóły ogłoszenia


Zostań policjantem. Małopolska Policja zaprasza w swoje szeregi


Małopolska Policja szuka młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wykształceniem wyższym, którzy chcieliby zostać policjantami.

To wymarzona praca dla Ciebie, jeśli chcesz w życiu pomagać innym, dbać o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny, masz predyspozycje fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w formacji uzbrojonej i jesteś zdyscyplinowany.
Służba w Policji daje szansę na rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy. Duży wachlarz specjalistycznych szkoleń, służy pogłębianiu wiedzy, a także daje możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń.
Prestiż wykonywania zawodu zaufania społecznego, możliwość ciągłego rozwoju osobistego, stabilne zatrudnienie w instytucji państwowej, to tylko niektóre plusy służby w Policji.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji dostępne są na stronie internetowej małopolskiej Policji malopolska.policja.gov.pl lub pod numerem telefonu 12 61 54 068, jak również można je uzyskać osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 - w sekcji doboru Wydziału Kadr i Szkolenia.

Link do komunikatu KWP Kraków na temat doboru:
malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/malopolska-policja-zaprasza-w-swoje-szeregi

Link do szczegółowych informacji na temat doboru:
malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji

Link do strony, z której można obejrzeć/załadować film promocyjny o polskiej Policji:
www.policja.pl

Videoblog policji świętokrzyskiej jak zostać policjantem (z dawką humoru):
www.youtube.com


O G Ł O S Z E N I E "AKCJA ZIMA 2017/2018"


Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Spytkowice, że za zimowe utrzymanie dróg na terenie administracyjnym Gminy Spytkowice odpowiedzialni są:

1. Za utrzymanie drogi krajowej nr 44 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Wadowice z siedzibą w Babicy
tel. /33/ 873 73 28 oraz /33/ 873 77 37, fax. /33/ 873 78 21
Wykonawcą robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg jest:
Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe "DROG -BUD" Franciszek Fryc, 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3, tel/fax. /33/ 879 15 09

2. Za utrzymanie dróg powiatowych - Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Wydział Dróg Powiatowych tel. /33/ 873 42 30
Wykonawcą robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg jest:
"BROWAB" Jan Kufel, 34-116 Spytkowice, ul. Kanada 2, tel. 793 588 415, 791 559 903

3. Za utrzymanie dróg gminnych - Gmina Spytkowice ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice tel. /33/ 879 18 20 wew. 44
Wykonawcą robót jest Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach, 34-116 Spytkowice ul. Zamkowa 57. tel. /33/ 879 16 95

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH


Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach informuje, że w terminie od 15 listopada 2017 do 28 listopada 2017 r. będziemy odbierać odpady dużych rozmiarów nie mieszczące się w firmowych workach ZUK (np. meble, lodówki, telewizory).
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się opon, odpadów remontowych (np. zdemontowanych okien i elementów konstrukcyjnych).
Właściciele posesji proszeni są o wystawienie odpadów wielkogabarytowych w dniu i godzinach odbioru odpadów komunalnych zgodnie ze stałym harmonogramem.
Prosimy o pozostawienie tych odpadów na widocznym miejscu i w taki sposób, aby umożliwić naszym pracownikom swobodny do nich dostęp.

UWAGA! Odbioru odpadów wielkogabarytowych dokonamy tylko w wyznaczonym terminie. Po tym terminie odpady wielkogabarytowe można przywozić własnym transportem do punktu odbioru odpadów w Spytkowicach ul.Zamkowa 57WYNIKI KONSULTACJI
przeprowadzonych w dniach 30 października - 13 listopada br. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzono na podstawie:
  1. Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLIII/315/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  2. Zarządzenia Wójta Gminy Nr 365/2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzono w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o w/w projekcie uchwały.

Konsultacje przeprowadzono w formie umieszczenia w dniach 30 października - 13 listopada br. w/w projektu uchwały i formularza do konsultacji:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: "zamówienia publiczne i ogłoszenia - ogłoszenia różne ",
  • na stronie internetowej Gminy w zakładce: "organizacje pozarządowe",
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
  • w Referacie Ogólno - Organizacyjnym - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji - pok. nr 20, tel.: 33/8791 - 820 wew. 38.

Pisemne opinie, uwagi i wnioski do w/w projektu uchwały można było składać na "Formularzu do konsultacji" w terminie do dnia 10 listopada br. za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12.

W związku z tym, iż w wyznaczonym terminie konsultacji żadna z organizacji nie zgłosiła pisemnych opinii, uwag i wniosków do w/w projektu uchwały, Wójt Gminy uznał za zasadne jego uchwalenie w wersji poddanej przez Wójta Gminy do konsultacji i przekazanie projektu uchwały w tejże wersji pod obrady Rady Gminy.

Stanowisko Wójta w tym zakresie zostanie przekazane Radzie Gminy wraz z projektem uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ze sprawozdaniem z przeprowadzonych konsultacji.

Wyniki konsultacji wraz ze Stanowiskiem Wójta Gminy zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.Jednolity Plik Kontrolny
WTORKI Z JPK
Urząd Skarbowy w WADOWICACH

Bezpłatne szkolenia na temat JPK w US w Wadowicach będą się odbywać w sali 204 (II piętro) w każdy wtorek listopada (7.11, 14.11, 21.11, 28.11) o godz. 9.30. Tematyka:
- podstawowe informacje dotyczące JPK
- zakres obowiązków sprawozdawczych
- aspekty techniczne wysyłania JPK (darmowa aplikacja Ministerstwa Finansów)
- najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia JPK

Szczegółowe informacje dotyczące wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego w mikroprzedsiębiorstwach udzielane są:
- telefon: 33 872 39 81, pokój 27, parter: Informacja ogólna + informacje podstawowe JPK
- telefon: 33 872 39 36, pokój 116, I piętro: JPK w mikroprzedsiębiorstwach
- telefon: 33 872 39 45, pokój 125, I piętro: JPK w mikroprzedsiębiorstwach
- telefon: 33 872 39 31, pokój 108, I piętro: JPK w transakcjach międzynarodowych

Na Sali Obsługi Urzędu do pobrania broszury i ulotki informacyjne
Oświadczam, że wszelkie informacje związane z likwidacją Szkoły Podstawowej w Miejscu są kłamstwami oraz informacjami wysyłanymi przez moich przeciwników politycznych powiązanych pośrednio lub bezpośrednio z Platformą Obywatelską. Szkoła Podstawowa w Miejscu będzie funkcjonować zgodnie z uchwałą Rady Gminy podjętą zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Funkcjonowanie Szkoły oraz ciągłość jej działalności są niezagrożone.Mariusz Krystian
Wójt Gminy SpytkowiceSzanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Consilium" z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować, że dzięki staraniom władz Powiatu Wadowickiego, mieszkańcy Gminy Spytkowice już po raz drugi mają możliwość skorzystania z programu nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki tej inicjatywie osoby uprawnione będą miały możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy adwokata lub radcy prawnego w sprawach z zakresu m. in. prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego.

Szczegółowe zasady udzielania porad prawnych znajdą państwo, klikając w jeden ze wskazanych poniżej linków:
Nieodpłatna Pomoc Prawna Wadowice
prawnik Kraków oraz
Starostwa Powiatowego w Wadowicach

Z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wadowickiego mogą Państwo korzystać zgodnie z następującym harmonogramem:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Andrychowie (ul. Starowiejska 22b): ,
Poniedziałek: 8:00 - 16:00,
Wtorek: 10:00 - 18:00,
Środa: 8:00 - 16:00,
Czwartek: 10:00 - 18:00,
Piątek: 8:00 - 16:00,
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kalwarii Zebrzydowskiej (al. Jana Pawła II 7):
Poniedziałek: 8:00 - 16:00,
Wtorek: 10:00 - 18:00,
Środa: 8:00 - 12:00 i 14:00 - 18:00,
Czwartek: 10:00 - 18:00,
Piątek: 8:00 - 16:00,
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Wadowicach (ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4):
Poniedziałek: 8:00 - 16:00,
Wtorek: 10:00 - 18:00,
Środa: 8:00 - 16:00,
Czwartek: 10:00 - 18:00,
Piątek: 8:00 - 16:00,

Uprawnione do uzyskania nieodpłatnej porady prawnej są osoby, które spełniają przynajmniej jedno z następujących kryteriów:
- osoby, które nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat,
- kobiety w ciąży (w tym wypadku pomoc prawna ogranicza się do zakresu związanego z ciążą i urodzeniem dziecka),
- osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (kartę taką pod pewnymi warunkami uzyskują osoby mające na wychowaniu minimum troje dzieci)
- osoby posiadające status kombatanta, weterana działań poza granicami państwa lub weterana poszkodowanego i dysponuje odpowiednio stosownym zaświadczeniem lub legitymacją,
- osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub zagrożenia,
- osoby, które w okresie 12 miesięcy wstecz otrzymały jedno ze świadczeń opisanych w ustawie o pomocy społecznej.

Zachęcamy Mieszkańców Gminy Spytkowice do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.Z wyrazami szacunku
radca prawny Bernard Jirnov
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Consilium" z siedzibą w Krakowie
Szanowni Państwo,

Mam przyjemność poinformować, iż w ramach realizacji projektu Kierunek Kariera zaplanowaliśmy kolejne dyżury doradców zawodowych w Andrychowie i Wadowicach. Bardzo proszę o rozpowszechnienie załączonej informacji wśród mieszkańców, zamieszczenie na Państwa stronie internetowej oraz w miarę możliwości zachęcenie mieszkańców do udziału w projekcie i skorzystaniu z dofinansowanych szkoleń, które realizowane są na terenie całej Małopolski.


DLA KOGO PROJEKT?

Z projektu Kierunek Kariera mogą skorzystać osoby pracujące, w jakiś sposób związane z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki), jeśli:

  • mają między 25 a 50 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum
  • mają powyżej 50 lat? każdy pracujący niezależnie od wykształcenia.


KIM JEST OSOBA PRACUJĄCA?

  • prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników
  • rolnik

PIERWSZYM KROKIEM DO OTRZYMANIA DOPŁATY DO SZKOLEŃ W FORMIE BONÓW SZKOLENIOWYCH JEST SKORZYSTANIE Z BILANSU KARIERY, czyli spotkania z doradcą zawodowym w jednym z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, mieszczących się w siedzibach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Z doradztwa można skorzystać również lokalnie, nasi doradcy dyżurują w punktach mobilnych w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski. Na odwrocie podano przykładowe miejsca, gdzie można przyjść na Bilans Kariery (szczegółowa lista miejscowości dostępna jest na stronie www.pociagdokariery.pl).


SZKOLENIA ZA BONY REALIZOWANE SĄ NA TERENIE CAŁEJ MAŁOPOLSKI, przez firmy szkoleniowe, które oferują szkolenia: komputerowe, językowe i prawo jazdy. Tematyka możliwych do realizacji szkoleń dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych (na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl). WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE KIERUNEK KARIERA udziela biuro projektu ?Kierunek Kariera? w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, tel.: 12 619 84 55, e-mail: klis@wup-krakow.pl.


Załączniki


Nowy okres świadczeniowy 2017/2018 programu "Rodzina 500+"


W dniu 30 września 2017r. kończy się pierwszy okres zasiłkowy, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Wnioski w formie papierowej a także wnioski elektroniczne w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy trwający od 01.10.2017r. do 30.09.2018r. przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r. (zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r. , ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października br. (art. 21 ust. 4 w/w ustawy)

W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017 r. (art. 21 ust. 5 w/w ustawy).

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 brane będą pod uwagę dochody za 2016 r. z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.Nowe wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będzie można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach ul. Zamkowa 12,

od dnia 1 sierpnia 2017 r.Na stronach internetowych Urzędu Gminy Spytkowice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach na bieżąco będą umieszczane informacje na temat realizacji programu 500+.Weź udział w akcji informacyjnej! Zacznij dbać o powietrze, którym oddychasz!


Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych oraz Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii WGGiOŚ Akademii Górniczo-Hutniczej w Miękini zapraszają samorządy, urzędy marszałkowskie, dyrekcje parków narodowych i krajobrazowych, nadleśnictwa, placówki szkolne do skorzystania z Mobilnego Laboratorium "POLoNEs" (Przyczyny - Ograniczenie - Likwidacja Niskiej Emisji).
Specjalnie skonstruowane laboratorium, może dojechać do dowolnej miejscowości i wziąć udział w imprezach plenerowych typu pikniki, festyny, zorganizowane pokazy np. dla szkół, mieszkańców.
Mobilna ekspozycja pokazuje przyczyny niskiej emisji, sposoby jej ograniczenia, a także możliwości całkowitej likwidacji. Całość wyposażenia umożliwia efektywną edukację młodzieży i dorosłych poprzez naoczne przekonanie się o przyczynach niskiej emisji, a także jej negatywnych skutkach między innymi dla zdrowia człowieka.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, kreowanie postaw proekologicznych, energooszczędnych oraz promocja odnawialnych źródeł energii może odbyć się możliwie najbliżej odbiorcy.

Jak działa "POLoNEs"

Mobilne Laboratorium "POLoNEs" stanowią dwa elementy:
    - zadaszona przyczepa z otwieranymi burtami z możliwością stworzenia stoiska, na której znajdują się demonstracyjne urządzenia służące edukacji w zakresie eliminacji niskiej emisji pochodzącej z rozproszonych źródeł energii cieplnej,
    - OZE BUS wyposażony w demonstracyjne urządzenia prezentujące OZE.

Wszystkich zainteresowanych warsztatami z wykorzystaniem Mobilnego Laboratorium "POLoNEs" zapraszamy do kontaktu z Fundacją pod numerem 607-358-222 lub mailowo edukacja@fwie.pl.
Więcej informacji na stronie www.polones.fwie.pl

Partnerzy projektu: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii WGGiOŚ Akademii Górniczo-Hutniczej w Miękini
Projekt pn. Mobilne Laboratorium "POLoNEs" (Przyczyny - Ograniczenie - Likwidacja Niskiej Emisji) współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść opracowanych materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.


Do pobrania: Ulotka w wersji pdf


INFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 3/17 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA BACHOWICE ODBYTEGO W DNIU 5 MARCA 2017 ROKU


Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice: "każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 10 sierpnia 2017 roku.
Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 3/17 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bachowice odbytego w dniu 5 marca 2016 r.

Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół Nr 3/2017
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


INFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 4/17 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA MIEJSCE ODBYTEGO W DNIU 4 MARCA 2017 ROKU


Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice: "każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 10 sierpnia 2017 roku.
Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 4/17 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Miejsce odbytego w dniu 4 marca 2017 r.

Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół Nr 4/2017
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6


INFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 3/17 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA RYCZÓW ODBYTEGO W DNIU 5 MARCA 2017 ROKU


Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice: "każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 10 sierpnia 2017 roku.
Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 3/17 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ryczów odbytego w dniu 5 marca 2017 r.

Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół Nr 3/2017
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9


INFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 5/17 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA SPYTKOWICE ODBYTEGO W DNIU 4 MARCA 2017 ROKU


Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice: "każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 10 sierpnia 2017 roku.
Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 5/17 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Spytkowice odbytego w dniu 4 marca 2017 r.

Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół Nr 5/2017
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznychOstrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.
Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków - będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca - są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej.
Firmy proponują także po okresie trwałości projektu (czas, kiedy projekt jest monitorowany) modyfikację nowych pieców tak, aby znów można było w nich spalać np. śmieci.
Dlatego przypominamy, że w okresie trwałości projektu, który wynosi 5 lat, gminy, a co za tym idzie mieszkańcy, będą kontrolowani. Efektem każdej modyfikacji pieców będzie konieczność zwrotu dotacji. UWAGA! wymienione ze środków unijnych piece mogą być kontrolowane także po odbiorze technicznym i rozliczeniu dofinansowania.
Przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów jakichkolwiek osób postronnych (firm) w celu przeprowadzenia wspomnianego audytu i ponoszenia w związku z tym jakichkolwiek opłat. Nieuczciwe firmy wyceniają swoją "usługę" na ok. 150 zł.
Informujemy, że środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. Audytorzy wybrani przez Urząd Marszałkowski, którzy wkrótce rozpoczną przeprowadzanie ocen energetycznych będą posiadali ze sobą stosowny identyfikator nadany przez Gminę. Ponadto, informacje o rozpoczęciu audytów pojawią się na stronach internetowych Gmin, które przystąpiły do programu.
Lista firm, którym Urząd Marszałkowski zleci przeprowadzenie audytów będzie dostępna także na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:
- w Krakowie, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 06 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 / 76 / 86
- w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, tel. (12) 616 03 91 / 92 / 93
- w Tarnowie, ul. Wałowa 37, tel. (12) 616 03 61 / 62 / 63
- w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, tel. (12) 616 03 81 / 82 / 83
- w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, tel. (12) 616 03 71 / 72 / 73
Wszystkie punkty są czynne w godz.: pon. 8:00 - 18:00 oraz wt.-pt. 8:00 - 16:00.

Kampania informacyjna „LSR w 2017”


Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza wszystkich potencjalnych wnioskodawców na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach: 15 lutego, 28 lutego, 22 marca i 5 kwietnia 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.

Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach Kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bieżącym roku "LSR w 2017", zaprasza wszystkich potencjalnych wnioskodawców na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach: 15 lutego, 28 lutego, 22 marca i 5 kwietnia 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.

Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje nt. planowanych w 2017 roku naborów wniosków, z których pierwszy odbędzie się w terminie 27 luty – 13 marca 2017 roku z zakresu tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego (…). Kolejne zaplanowane nabory odbędą się zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków , a dotyczyć będą następujących przedsięwzięć zapisanych w LSR:
- Modernizacja lub innowacyjność w podmiotach sektora rybackiego (intensywność wsparcia do 50% kosztów kwalifikowalnych),
- Poprawa potencjału sprzedażowego podmiotów rybackich (intensywność wsparcia do 50% kosztów kwalifikowalnych),
- Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich (intensywność wsparcia do 50% kosztów kwalifikowalnych),
- Integracja społeczna mieszkańców poprzez wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych),
- Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarach rybackich (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych),
- Ochrona akwenów i infrastruktury wodnej Doliny Karpia przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych oraz działalności zwierząt i ludzi (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych).

Maksymalny poziom dofinansowania na jednego beneficjenta wynosi 300 000,00 zł.

Powyższe realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, a dofinansowanie uzyskać będzie można m.in. na rozwój gospodarstw rybackich, zakładanie i rozwój działalności gospodarczej, tworzenie infrastruktury na obszarach rybackich, organizację wydarzeń promocyjnych czy działania mające na celu zapobieganie kłusownictwu.

W 2017 roku zaplanowane zostały również nabory realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które będą dotyczyć następujących przedsięwzięć zapisanych w LSR: - Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu (projekt grantowy), w ramach którego będzie można uzyskać na realizację poszczególnych zadań od 5 do 50 tys. zł dofinansowania, przy 100% intensywności wsparcia.
- Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Karpia (operacje własne LGD).

Ponadto uczestnicy spotkań zapoznają się z dokumentacją konkursową, rozporządzeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, oraz kryteriami wyboru operacji.

Do udziału w nich zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców, zwłaszcza osoby chcące utworzyć nowe miejsca pracy oraz osoby z grup defaworyzowanych (w tym rybaków).

Szczegółowe informacje przekazywane będą na bieżąco na stronie www.dolinakarpia.orgINFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 3/16 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA MIEJSCE ODBYTEGO W DNIU 26 LISTOPADA 2016 ROKU


Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 4 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice:
"każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy do dnia 22 lutego 2017 roku.

Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 3/16 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Miejsce odbytego w dniu 26 listopada 2016 r.

Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4


INFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 4/16 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA SPYTKOWICE ODBYTEGO W DNIU 26 LISTOPADA 2016 ROKU


Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 4 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice:
"każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy do dnia 22 lutego 2017 roku.

Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 4/16 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Spytkowice odbytego w dniu 26 listopada 2016 r.

Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3


INFORMACJA - WYCINKA DRZEW


Uprzejmie informuję, że w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody został zniesiony wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wprowadzony został również zapis mówiący o wyłączeniu uzyskania zezwolenia w stosunku do drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Zatem według nowych zapisów ustawy, jeśli nie prowadzimy działalności gospodarczej, możemy bez żadnych obaw usuwać drzewa lub krzewy, które znajdują się na naszej działce - prywatnej posesji.

Inaczej będzie, gdy zdecydujemy się na usunięcie drzew ze swojej działki, a w miejscu tym planujemy budowę warsztatu, budynku usługowego czy inwentarskiego itp. W takiej sytuacji nadal konieczne jest uzyskanie zezwolenia.INFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 3/16 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA PÓŁWIEŚ ODBYTEGO W DNIU 25 września 2016 ROKU


Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 4 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice:
"każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy do dnia 16 grudnia 2016 roku.

Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 3/16 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Półwieś odbytego w dniu 25 września 2016 r.

Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół
Listy obecności
"LSR w 2016" - Kampania informacyjnaStowarzyszenie Dolina Karpia rozpoczyna wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia. Dnia 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wicemarszałek Stanisław Sorys wręczył przedstawicielom Stowarzyszenia, Panu Franciszkowi Sałaciakowi - Prezesowi, oraz Pani Katarzynie Solarskiej - Przewodniczącej Radzie Stowarzyszenia, umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Szczegóły informacjiKampania informacyjno - promocyjna Stowarzyszenia Dolina Karpia -
Rusza LSR!17 583 000,00 zł będzie miała do rozdysponowania Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymała 6 650 000,00 zł oraz w ramach Programu Operacyjnego RYBY 10 500 000,00 zł . Ponadto otrzymała na wdrażanie projektów współpracy 133 000,00 zł w ramach PROW oraz 300 000,00 zł w ramach PO RYBY. Wicemarszałek Stanisław Sorys dnia 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wręczył przedstawicielom Stowarzyszenia Dolina Karpia, Panu Franciszkowi Sałaciakowi Prezesowi Stowarzyszenia oraz Pani Katarzynie Solarskiej Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia, umowę ramową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Doliny Karpia. Pieniądze będą do wykorzystania do 2022 roku.

INFORMACJA
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE


W związku z sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone, a potem odnalezione informuję , że dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych. Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu), przez co sprawia wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic państw.Ogłoszenie w sprawie wałęsających się psów.

W związku z odnotowanymi na terenie Gminy przypadkami agresji ze strony wałęsających się psów przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice” utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności winni oni zapewnić stały i skuteczny nadzór nad tymi zwierzętami oraz zapobiegać niekontrolowanemu wydostaniu się psa poza teren własnej nieruchomości.OPIS WZORU NOWYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY SPYTKOWICEInformuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać cudzego dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że nie istnieje podstawa prawna wg której można np. pozostawić dowód osobisty "pod zastaw". Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub w innym dokumencie tożsamości) przez nieuczciwą osobę do popełnienia przestępstwa.

Ponad to informuję, że utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym urzędzie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.PIERWSZA POMOCNUMERY ALARMOWE

SZANOWNI PAŃSTWO

W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób uprawnionych, tj. osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Nr 209, poz. 1243), proszę o zgłaszanie tego faktu na dzienniku podawczym lub w sekretariacie urzędu co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171 poz. 1016).

Obsługa osoby dokonywana będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Nr 209, poz. 1243).


Zgłoszenia można dokonać:
- w formie pisemnej poprzez złożenie wniosku na dzienniku podawczym urzędu,
- w formie pisemnej poprzez przesłanie wniosku faksem na numer 33 / 8791 560,
- w formie e-maila poprzez przesłanie wniosku na adres gmina@ospytkowice.net.pl
- poprzez skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP - www.epuap.gov.pl - gdzie po zalogowaniu się należy wybrać z alfabetycznej listy spraw link "Skargi, wnioski, zapytania do urzędu".

Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia powinno zawierać wskazanie wybranej metody komunikowania się przez osobę uprawnioną.

Po dokonaniu zgłoszenia urząd skontaktuje się z wnioskodawcą w sposób przez nią wskazany w celu uzgodnienia terminu realizacji świadczenia.


Wniosek do pobrania.PAMIĘTAJ!!!
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.
Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej,
nie wstydź się prosić o pomoc.
Prawo stoi po Twojej stronie!


Możesz skorzystać z pomocy instytucji:

Ośrodki pomocy społecznej - pomogą Ci w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych.
Powiatowe centra pomocy rodzinie - pomogą Ci w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości.
Ośrodki interwencji kryzysowej - zapewnią schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.
Ośrodki wsparcia - zapewnią schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej.
Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - zapewnią bezpłatne schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, oraz udzielą Ci specjalistycznej pomocy, w tym: pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, oraz wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.
Prokuratura, Policja - możesz tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się popełnionym na Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej.
Sąd rodzinny i opiekuńczy - możesz tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych Twoich dzieci.
Ochrona zdrowia - możesz tam uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, poprosić o pomoc lekarską.
Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych - jeżeli przemocy w Twoim domu towarzyszy picie alkoholu, możesz zwrócić się do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu.

Na terenie Gminy Spytkowice pomoc możesz uzyskać:
Punkt wsparcia i informacji dla osób
dotkniętych problemem przemocy w rodzinie


Godziny otwarcia punktu:
Poniedziałek 8.00-10.00
Wtorek 15.30-17.30
Środa 12.00-14.00
Czwartek 13.00-15.00
Piątek 8.00-10.00
Budynek GOPS pok. nr 3
ul. Zamkowa 12
tel. ( 33) 8791 - 715 wew. 23
Posterunek Policji w Spytkowicach ul. Zamkowa 10 Tel. (33) 8791-897
Psycholog - Sebastian Uznański
Przyjmuje w każdy poniedziałek miesiąca od 14.00 do 19.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu
Sala wykładowa GOPS
ul. Zamkowa 12
tel. ( 33) 8791 - 820 wew. 38
Radca prawny - Maciej Jeziorski
Przyjmuje w każdy piątek od 12.00 do 15.00
Budynek Urzędu Gminy pok. Nr 10
ul. Zamkowa 12


Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:

Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-22.00, w niedziele i święta w godzinach 8.00-16.00),
tel. (22) 666 28 50 - dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 17.00-21.00),
Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9.30 do 15.30, od godz. 15.30 do 9.30 włączony jest automat).PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY

W ramach pracy psychologa w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym od dnia 1 lipca uruchomiono grupę wsparcia dla osób współuzależnionych od alkoholu.

Spotkania grupy odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca od 14. 00 - 16.00 w sali wykładowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

W razie chęci udziału w spotkaniach grupy należy się skontaktować osobiście lub telefonicznie z pełnomocnikiem ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w siedzibie Urzędu Gminy - pok. Nr 20, tel. ( 33) 8791 - 820 wew. 38 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Spytkowice uprzejmie informuje, że w ramach pracy Urzędu Gminy będzie można uzyskać bezpłatną konsultację prawną. Radca prawny będzie przyjmował mieszkańców w każdy piątek w pokoju nr 10 w godzinach od 12:00 do 15:00Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że osoby dotknięte problemem przemocy w rodzinie mogą uzyskać pomoc i wsparcie w tut. ośrodku, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.