Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)
z w o ł u j ę

na dzień 23 października br. tj. poniedziałek godz. 900

p o s i e d z e n i e wspólne
Komisji Budżetu i Infrastruktury
oraz
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznychktóre odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia wspólnego i przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza materiałów pod obrady sesji:
   projekty uchwały w sprawie:
      1) wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek położonych we wsi Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice,
      2) wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek położonych we wsi Ryczów stanowiących własność Gminy Spytkowice.
      3) wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek położonych we wsi Bachowice stanowiących własność Gminy Spytkowice.
      4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Spytkowicach stanowiącej własność Gminy Spytkowice.
3. Informacja Wójta Gminy nt. przebiegu prac związanych z:
      1) opracowaniem projektu boisk wielofunkcyjnych,
      2) opracowaniem projektu kanalizacji Gminy,
      3) przebudową, nadbudową i rozbudową Zespołów Szkolno - Przedszkolnych w: Bachowicach, Ryczowie, Spytkowicach,
      4) funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach oraz Szkoły Podstawowej w Miejscu w roku szkolnym 2017/2018.
4. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Jerzy PiórowskiZ A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz w związku z § 14 ust. 5 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XXXIII/270/ 09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 listopada 2009 roku
z w o ł u j ę

na dzień 25 października br. tj. środa godz. 1000

XXXII S E S J Ę Rady Gminy Spytkowicektóra odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Miejscu, ul. Piotra i Pawła 9

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Prezentacja zrealizowanej inwestycji pn. "Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu" w miejscowości Miejsce.
3. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.
4. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
      1) wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek położonych we wsi Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice,
      2) wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek położonych we wsi Ryczów stanowiących własność Gminy Spytkowice.
      3) wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu działek położonych we wsi Bachowice stanowiących własność Gminy Spytkowice.
      4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Spytkowicach stanowiącej własność Gminy Spytkowice.
6. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad XXXII -ej sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
-mgr inż. Jerzy Piórowski-Oświadczam, że wszelkie informacje związane z likwidacją Szkoły Podstawowej w Miejscu są kłamstwami oraz informacjami wysyłanymi przez moich przeciwników politycznych powiązanych pośrednio lub bezpośrednio z Platformą Obywatelską. Szkoła Podstawowa w Miejscu będzie funkcjonować zgodnie z uchwałą Rady Gminy podjętą zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Funkcjonowanie Szkoły oraz ciągłość jej działalności są niezagrożone.Mariusz Krystian
Wójt Gminy SpytkowiceZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza przedstawicieli kadry pedagogicznej małopolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu „Poznaj, decyduj, działaj - czyli jak angażować młodzież szkolną”, które odbędzie się dnia 30 października 2017 r. w Wadowickim Centrum Kultury w Wadowicach w godz: 9:00-16:00.

Załączniki:
Szczegóły ogłoszenia
Formularz zgłoszeniowy - wersja docx


Wystartowało głosowanie w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego.
Głosowanie potrwa do 13 października 2017r. Serdecznie zapraszamy do udziału w głosowaniuKażda osoba, która ukończyła 16 lat i mieszka w Małopolsce może oddać swój głos w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego.
Do wyboru są 3 sposoby głosowania:
a)elektronicznie (pod adresem: http://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie)
b) poprzez włożenie wypełnionej karty do urny – w Urzędzie lub w Agendach lub punktach stacjonarnych. Wykaz wszystkich punktów dostępny jest pod adresem: LINK
c) korespondencyjnie na adres Urzędu lub jednej z Agend (liczy się data wpływu do Urzędu).

Ważne! Można oddać 1 głos na dowolne zadanie w subregionie, w którym się mieszka – nie trzeba być zameldowanym.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.bo.malopolska.pl


Projekt w zakresie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Doliny Karpia
- zmiana terminówStowarzyszenie Dolina Karpia informuje, iż w związku z realizacją działań zmierzających do złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 4.1.1.) w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE), o którym mowa tutaj, termin na wypełnienie stosownej ankiety, w której można określić swoje preferencje co do rodzaju ewentualnej inwestycji zostaje wydłużony do dnia 10 października 2017 roku.

Ponadto termin wykonywania przez przedstawicieli firmy „VOLTIKA” indywidualnych audytów energetycznych, które określą możliwości budowy infrastruktury OZE na posesjach mieszkańców zostaje wydłużony do dnia 20 października 2017 roku.

Informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w poszczególnych gminach Doliny Karpia tj. Brzeźnicy, Osieka, Polanki Wielkiej, Przeciszowa, Spytkowic, Tomic i Zatora oraz pracowników Stowarzyszenia Dolina Karpia.Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Consilium" z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować, że dzięki staraniom władz Powiatu Wadowickiego, mieszkańcy Gminy Spytkowice już po raz drugi mają możliwość skorzystania z programu nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki tej inicjatywie osoby uprawnione będą miały możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy adwokata lub radcy prawnego w sprawach z zakresu m. in. prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego.

Szczegółowe zasady udzielania porad prawnych znajdą państwo, klikając w jeden ze wskazanych poniżej linków:
Nieodpłatna Pomoc Prawna Wadowice
prawnik Kraków oraz
Starostwa Powiatowego w Wadowicach

Z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wadowickiego mogą Państwo korzystać zgodnie z następującym harmonogramem:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Andrychowie (ul. Starowiejska 22b): ,
Poniedziałek: 8:00 - 16:00,
Wtorek: 10:00 - 18:00,
Środa: 8:00 - 16:00,
Czwartek: 10:00 - 18:00,
Piątek: 8:00 - 16:00,
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kalwarii Zebrzydowskiej (al. Jana Pawła II 7):
Poniedziałek: 8:00 - 16:00,
Wtorek: 10:00 - 18:00,
Środa: 8:00 - 12:00 i 14:00 - 18:00,
Czwartek: 10:00 - 18:00,
Piątek: 8:00 - 16:00,
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Wadowicach (ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4):
Poniedziałek: 8:00 - 16:00,
Wtorek: 10:00 - 18:00,
Środa: 8:00 - 16:00,
Czwartek: 10:00 - 18:00,
Piątek: 8:00 - 16:00,

Uprawnione do uzyskania nieodpłatnej porady prawnej są osoby, które spełniają przynajmniej jedno z następujących kryteriów:
- osoby, które nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat,
- kobiety w ciąży (w tym wypadku pomoc prawna ogranicza się do zakresu związanego z ciążą i urodzeniem dziecka),
- osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (kartę taką pod pewnymi warunkami uzyskują osoby mające na wychowaniu minimum troje dzieci)
- osoby posiadające status kombatanta, weterana działań poza granicami państwa lub weterana poszkodowanego i dysponuje odpowiednio stosownym zaświadczeniem lub legitymacją,
- osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub zagrożenia,
- osoby, które w okresie 12 miesięcy wstecz otrzymały jedno ze świadczeń opisanych w ustawie o pomocy społecznej.

Zachęcamy Mieszkańców Gminy Spytkowice do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.Z wyrazami szacunku
radca prawny Bernard Jirnov
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Consilium" z siedzibą w KrakowieOgłoszono nabory wniosków

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 9 października do 24 października 2017 roku. Wnioski składać będzie można zgodnie z poniższymi zakresami:
Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020:
1) nabór 13/2017 z zakresu propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego
2) nabór 14/2017 z zakresu wspierania i wykorzystywania atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacji na rzecz łagodzenia zmiany klimatu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
1) nabór 15/2017 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej
2) nabór 1/2017/G z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - termin naboru od 9 października do 3 listopada 2017 roku.

Szczegóły na stronie www.dolinakarpia.orgSzanowni Państwo,

Mam przyjemność poinformować, iż w ramach realizacji projektu Kierunek Kariera zaplanowaliśmy kolejne dyżury doradców zawodowych w Andrychowie i Wadowicach. Bardzo proszę o rozpowszechnienie załączonej informacji wśród mieszkańców, zamieszczenie na Państwa stronie internetowej oraz w miarę możliwości zachęcenie mieszkańców do udziału w projekcie i skorzystaniu z dofinansowanych szkoleń, które realizowane są na terenie całej Małopolski.


DLA KOGO PROJEKT?

Z projektu Kierunek Kariera mogą skorzystać osoby pracujące, w jakiś sposób związane z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki), jeśli:

 • mają między 25 a 50 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum
 • mają powyżej 50 lat? każdy pracujący niezależnie od wykształcenia.


KIM JEST OSOBA PRACUJĄCA?

 • prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników
 • rolnik

PIERWSZYM KROKIEM DO OTRZYMANIA DOPŁATY DO SZKOLEŃ W FORMIE BONÓW SZKOLENIOWYCH JEST SKORZYSTANIE Z BILANSU KARIERY, czyli spotkania z doradcą zawodowym w jednym z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, mieszczących się w siedzibach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Z doradztwa można skorzystać również lokalnie, nasi doradcy dyżurują w punktach mobilnych w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski. Na odwrocie podano przykładowe miejsca, gdzie można przyjść na Bilans Kariery (szczegółowa lista miejscowości dostępna jest na stronie www.pociagdokariery.pl).


SZKOLENIA ZA BONY REALIZOWANE SĄ NA TERENIE CAŁEJ MAŁOPOLSKI, przez firmy szkoleniowe, które oferują szkolenia: komputerowe, językowe i prawo jazdy. Tematyka możliwych do realizacji szkoleń dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych (na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl). WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE KIERUNEK KARIERA udziela biuro projektu ?Kierunek Kariera? w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, tel.: 12 619 84 55, e-mail: klis@wup-krakow.pl.


Załączniki
Dzień dobry,

W związku z rekrutacją do projekty "BO JAK NIE WY, TO KTO?" realizowanym na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: olkuski, oświęcimski, chrzanowski i wadowicki) zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji o naszym projekcie na Waszej stronie internetowej.NASZ PROJEKT DAJE DUŻO MOŻLIWOŚCI DLA OSÓB DO 30 R.Ż. - SZKOLENIA, STAŻ, WSPARCIE.

link do naszej strony internetowej: http://jmm.net.pl/jakniewytokto/

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Małopolski Zachodniej w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników, nie dłużej jednak niż do 31 października 2017 roku.

Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Grupą docelową naszego projektu stanowią młodzi w wieku 15-29 lat zamieszkujący tereny Małopolski Zachodniej (powiaty: olkuski, oświęcimski, wadowicki oraz chrzanowski), bierni zawodowo, którzy w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się. Projekt kierujemy przede wszystkim do osób poniżej 24 roku życia, o niskich kwalifikacjach oraz z niepełnosprawnością.W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia zawodowe plus stypendium szkoleniowe
 • płatne staże
 • opieka mentora
 • pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej
 • pośrednictwo pracy
 • dofinansowanie przejazdów
 • środki na zmianę miejsca zamieszkania ?bon na zasiedleniePozdrawiam

Anna Sikora
Asystent ProjektuLp. Dane firmy Wolne stanowisko pracy Forma zatrudnienia Kontakt do osoby zainteresowanej
1 Generali Logistics Systems Poland Sp. z o.o.
(firma kurierska)
ul. Szwedzka 12, 32-050 Skawina
10 kierowców (kurierów) Umowa z przewoźnikiem Sabina Moskal (kierownik transportu),
tel. 516 320 629
2 RP Complex Sp z o.o.
ul. Łanowa 50,
32-050 Skawina
Mechanik maszyn budowlanych

Kierownik robót drogowych

operator maszyn budowlanych - walec drogowy

Majster/Inzynier - roboty drogowe
Etat Dawid Chrzan
tel. 784 079 486
3 Nicromet Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Witosa 28,
43-512 Skawina
Zakład Skawina
ul. J. Piłsudskiego 23
Wytapiacz - 8 osób

Kontroler jakości - 1 os.

Pracownik budowlany - 1 os.

Konserwator - 1 os.
Umowa o pracę Aleksandra Olesińska
tel. 33 844 94 18
rekrutacja@nicromet.pl
4 "SPOŁEM"
Powszechna Spółdzielnia Spożywców
ul. J. Słowackiego 1,
32-050 Skawina
Cukiernik Umowa - zlecenie Kierownik Piekarni
p. Marta Michalec
tel. 512 903 096
5 Teamtechnik Production Technology Sp z o.o.
ul. Za górą 23,
32-050 Skawina
Project Manager z jęz. niemieckim

Konstruktor mechanik

Asystent konstruktora mechanika

Monter mechanik

Monter elektryk
Umowa o pracę katarzyna.maslanka@teamtechnik.com
6 Valeo autosystemy Sp. z o.o. - systemy wycieraczek
ul. Przemysłowa 3,
32-050 Skawina
Operator linii produkcyjnej na dzień 21.07.2017 - 15 osób Umowa o pracę - zatrudnienie za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej z perspektywą nawiązania długofalowej współpracy Karolina Ogza
Specjalista ds. administracji Personalnej
tel. 12 277 11 45
karolina.ogza@valeo.com
7 Boryszew S.A. Oddział nowoczesne produkty aluminiowe Skawina
ul. J. Piłsudskiego 23,
32-050 Skawina
Skręcacz kablowy - 1 os. Umowa o pracę Kadry
tel. 12 276 08 05
8 Lynka Sp. z o.o.
ul. Marcika 4,
30-443 Kraków
Pomocnik drukarza

Pakowacz

Asystent w dziale sprzedaży eksportowej z bardzo dobrą znajomością jęz. angielskiego i/lub niemieckiego

Technik UR

Pakowacz
Umowa o pracę tel. 12 32 35 142 lub 12 32 35 141
hr@lynka.eu
Lynka Magazyn
ul. Krakowska 67,
32-050 Skawina
Pakowacz Umowa o pracę
9 "Prec-Odlew" Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 89,
32-050 Skawina
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

Magazynier
Umowa o pracę na okres próbny, potem określony a następnie nieokreślony tel. 503 550 678 lub 12 276 49 95 wew. 22
m.frankowska@odlew.com.pl
10 Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa SPECODLEW Sp. z o.o.
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3,
32-050 Skawina
Frezer, Tokarz

Ślusarz

Modelarz odlewniczy

Formierz

Wytapiacz metalu w piecach indukcyjnych
Umowa zlecenie lub umowa o pracę tel. 12 63 49 410 lub 12 63 49 411
specodlew@specodlew.com.pl
anna.slup@specodlew.com.pl
11 Perfect Consulting
ul. Czechosłowacka 3,
81-336 Gdynia
Sprzedawca w sklepie wolnocłowym na lotnisku (Kraków)   tel. 602 480 503
biuro@perfectconsulting.pl

Nowy okres świadczeniowy 2017/2018 programu "Rodzina 500+"


W dniu 30 września 2017r. kończy się pierwszy okres zasiłkowy, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Wnioski w formie papierowej a także wnioski elektroniczne w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy trwający od 01.10.2017r. do 30.09.2018r. przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r. (zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r. , ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października br. (art. 21 ust. 4 w/w ustawy)

W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017 r. (art. 21 ust. 5 w/w ustawy).

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 brane będą pod uwagę dochody za 2016 r. z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.Nowe wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będzie można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach ul. Zamkowa 12,

od dnia 1 sierpnia 2017 r.Na stronach internetowych Urzędu Gminy Spytkowice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach na bieżąco będą umieszczane informacje na temat realizacji programu 500+.Weź udział w akcji informacyjnej! Zacznij dbać o powietrze, którym oddychasz!


Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych oraz Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii WGGiOŚ Akademii Górniczo-Hutniczej w Miękini zapraszają samorządy, urzędy marszałkowskie, dyrekcje parków narodowych i krajobrazowych, nadleśnictwa, placówki szkolne do skorzystania z Mobilnego Laboratorium "POLoNEs" (Przyczyny - Ograniczenie - Likwidacja Niskiej Emisji).
Specjalnie skonstruowane laboratorium, może dojechać do dowolnej miejscowości i wziąć udział w imprezach plenerowych typu pikniki, festyny, zorganizowane pokazy np. dla szkół, mieszkańców.
Mobilna ekspozycja pokazuje przyczyny niskiej emisji, sposoby jej ograniczenia, a także możliwości całkowitej likwidacji. Całość wyposażenia umożliwia efektywną edukację młodzieży i dorosłych poprzez naoczne przekonanie się o przyczynach niskiej emisji, a także jej negatywnych skutkach między innymi dla zdrowia człowieka.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, kreowanie postaw proekologicznych, energooszczędnych oraz promocja odnawialnych źródeł energii może odbyć się możliwie najbliżej odbiorcy.

Jak działa "POLoNEs"

Mobilne Laboratorium "POLoNEs" stanowią dwa elementy:
    - zadaszona przyczepa z otwieranymi burtami z możliwością stworzenia stoiska, na której znajdują się demonstracyjne urządzenia służące edukacji w zakresie eliminacji niskiej emisji pochodzącej z rozproszonych źródeł energii cieplnej,
    - OZE BUS wyposażony w demonstracyjne urządzenia prezentujące OZE.

Wszystkich zainteresowanych warsztatami z wykorzystaniem Mobilnego Laboratorium "POLoNEs" zapraszamy do kontaktu z Fundacją pod numerem 607-358-222 lub mailowo edukacja@fwie.pl.
Więcej informacji na stronie www.polones.fwie.pl

Partnerzy projektu: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii WGGiOŚ Akademii Górniczo-Hutniczej w Miękini
Projekt pn. Mobilne Laboratorium "POLoNEs" (Przyczyny - Ograniczenie - Likwidacja Niskiej Emisji) współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść opracowanych materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.


Do pobrania: Ulotka w wersji pdf


INFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 3/17 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA BACHOWICE ODBYTEGO W DNIU 5 MARCA 2017 ROKU


Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice: "każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 10 sierpnia 2017 roku.
Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 3/17 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bachowice odbytego w dniu 5 marca 2016 r.

Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół Nr 3/2017
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


INFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 4/17 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA MIEJSCE ODBYTEGO W DNIU 4 MARCA 2017 ROKU


Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice: "każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 10 sierpnia 2017 roku.
Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 4/17 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Miejsce odbytego w dniu 4 marca 2017 r.

Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół Nr 4/2017
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6


INFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 3/17 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA RYCZÓW ODBYTEGO W DNIU 5 MARCA 2017 ROKU


Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice: "każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 10 sierpnia 2017 roku.
Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 3/17 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ryczów odbytego w dniu 5 marca 2017 r.

Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół Nr 3/2017
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9


INFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 5/17 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA SPYTKOWICE ODBYTEGO W DNIU 4 MARCA 2017 ROKU


Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice: "każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 10 sierpnia 2017 roku.
Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 5/17 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Spytkowice odbytego w dniu 4 marca 2017 r.

Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół Nr 5/2017
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
7th IWA conference on odours & air emissions.

Konferencja organizowana jest przez International Water Association (IWA) przy wsparciu Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.
Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznychOstrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.
Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków - będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca - są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej.
Firmy proponują także po okresie trwałości projektu (czas, kiedy projekt jest monitorowany) modyfikację nowych pieców tak, aby znów można było w nich spalać np. śmieci.
Dlatego przypominamy, że w okresie trwałości projektu, który wynosi 5 lat, gminy, a co za tym idzie mieszkańcy, będą kontrolowani. Efektem każdej modyfikacji pieców będzie konieczność zwrotu dotacji. UWAGA! wymienione ze środków unijnych piece mogą być kontrolowane także po odbiorze technicznym i rozliczeniu dofinansowania.
Przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów jakichkolwiek osób postronnych (firm) w celu przeprowadzenia wspomnianego audytu i ponoszenia w związku z tym jakichkolwiek opłat. Nieuczciwe firmy wyceniają swoją "usługę" na ok. 150 zł.
Informujemy, że środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. Audytorzy wybrani przez Urząd Marszałkowski, którzy wkrótce rozpoczną przeprowadzanie ocen energetycznych będą posiadali ze sobą stosowny identyfikator nadany przez Gminę. Ponadto, informacje o rozpoczęciu audytów pojawią się na stronach internetowych Gmin, które przystąpiły do programu.
Lista firm, którym Urząd Marszałkowski zleci przeprowadzenie audytów będzie dostępna także na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:
- w Krakowie, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 06 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 / 76 / 86
- w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, tel. (12) 616 03 91 / 92 / 93
- w Tarnowie, ul. Wałowa 37, tel. (12) 616 03 61 / 62 / 63
- w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, tel. (12) 616 03 81 / 82 / 83
- w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, tel. (12) 616 03 71 / 72 / 73
Wszystkie punkty są czynne w godz.: pon. 8:00 - 18:00 oraz wt.-pt. 8:00 - 16:00.

Kampania informacyjna „LSR w 2017”


Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza wszystkich potencjalnych wnioskodawców na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach: 15 lutego, 28 lutego, 22 marca i 5 kwietnia 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.

Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach Kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bieżącym roku "LSR w 2017", zaprasza wszystkich potencjalnych wnioskodawców na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach: 15 lutego, 28 lutego, 22 marca i 5 kwietnia 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.

Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje nt. planowanych w 2017 roku naborów wniosków, z których pierwszy odbędzie się w terminie 27 luty – 13 marca 2017 roku z zakresu tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego (…). Kolejne zaplanowane nabory odbędą się zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków , a dotyczyć będą następujących przedsięwzięć zapisanych w LSR:
- Modernizacja lub innowacyjność w podmiotach sektora rybackiego (intensywność wsparcia do 50% kosztów kwalifikowalnych),
- Poprawa potencjału sprzedażowego podmiotów rybackich (intensywność wsparcia do 50% kosztów kwalifikowalnych),
- Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich (intensywność wsparcia do 50% kosztów kwalifikowalnych),
- Integracja społeczna mieszkańców poprzez wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych),
- Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarach rybackich (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych),
- Ochrona akwenów i infrastruktury wodnej Doliny Karpia przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych oraz działalności zwierząt i ludzi (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych).

Maksymalny poziom dofinansowania na jednego beneficjenta wynosi 300 000,00 zł.

Powyższe realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, a dofinansowanie uzyskać będzie można m.in. na rozwój gospodarstw rybackich, zakładanie i rozwój działalności gospodarczej, tworzenie infrastruktury na obszarach rybackich, organizację wydarzeń promocyjnych czy działania mające na celu zapobieganie kłusownictwu.

W 2017 roku zaplanowane zostały również nabory realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które będą dotyczyć następujących przedsięwzięć zapisanych w LSR: - Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu (projekt grantowy), w ramach którego będzie można uzyskać na realizację poszczególnych zadań od 5 do 50 tys. zł dofinansowania, przy 100% intensywności wsparcia.
- Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Karpia (operacje własne LGD).

Ponadto uczestnicy spotkań zapoznają się z dokumentacją konkursową, rozporządzeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, oraz kryteriami wyboru operacji.

Do udziału w nich zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców, zwłaszcza osoby chcące utworzyć nowe miejsca pracy oraz osoby z grup defaworyzowanych (w tym rybaków).

Szczegółowe informacje przekazywane będą na bieżąco na stronie www.dolinakarpia.orgINFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 3/16 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA MIEJSCE ODBYTEGO W DNIU 26 LISTOPADA 2016 ROKU


Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 4 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice:
"każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy do dnia 22 lutego 2017 roku.

Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 3/16 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Miejsce odbytego w dniu 26 listopada 2016 r.

Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4


INFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 4/16 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA SPYTKOWICE ODBYTEGO W DNIU 26 LISTOPADA 2016 ROKU


Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 4 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice:
"każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy do dnia 22 lutego 2017 roku.

Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 4/16 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Spytkowice odbytego w dniu 26 listopada 2016 r.

Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3


INFORMACJA - WYCINKA DRZEW


Uprzejmie informuję, że w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody został zniesiony wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wprowadzony został również zapis mówiący o wyłączeniu uzyskania zezwolenia w stosunku do drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Zatem według nowych zapisów ustawy, jeśli nie prowadzimy działalności gospodarczej, możemy bez żadnych obaw usuwać drzewa lub krzewy, które znajdują się na naszej działce - prywatnej posesji.

Inaczej będzie, gdy zdecydujemy się na usunięcie drzew ze swojej działki, a w miejscu tym planujemy budowę warsztatu, budynku usługowego czy inwentarskiego itp. W takiej sytuacji nadal konieczne jest uzyskanie zezwolenia.INFORMACJA
DO PROTOKOŁU NR 3/16 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA PÓŁWIEŚ ODBYTEGO W DNIU 25 września 2016 ROKU


Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 4 do Uchwały Nr VI / 25 / 11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice:
"każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia".

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy do dnia 16 grudnia 2016 roku.

Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 3/16 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Półwieś odbytego w dniu 25 września 2016 r.

Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr. 20.

Załączniki:
Protokół
Listy obecności
"LSR w 2016" - Kampania informacyjnaStowarzyszenie Dolina Karpia rozpoczyna wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia. Dnia 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wicemarszałek Stanisław Sorys wręczył przedstawicielom Stowarzyszenia, Panu Franciszkowi Sałaciakowi - Prezesowi, oraz Pani Katarzynie Solarskiej - Przewodniczącej Radzie Stowarzyszenia, umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Szczegóły informacjiKampania informacyjno - promocyjna Stowarzyszenia Dolina Karpia -
Rusza LSR!17 583 000,00 zł będzie miała do rozdysponowania Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymała 6 650 000,00 zł oraz w ramach Programu Operacyjnego RYBY 10 500 000,00 zł . Ponadto otrzymała na wdrażanie projektów współpracy 133 000,00 zł w ramach PROW oraz 300 000,00 zł w ramach PO RYBY. Wicemarszałek Stanisław Sorys dnia 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wręczył przedstawicielom Stowarzyszenia Dolina Karpia, Panu Franciszkowi Sałaciakowi Prezesowi Stowarzyszenia oraz Pani Katarzynie Solarskiej Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia, umowę ramową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Doliny Karpia. Pieniądze będą do wykorzystania do 2022 roku.

INFORMACJA
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE


W związku z sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone, a potem odnalezione informuję , że dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych. Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu), przez co sprawia wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic państw.Ogłoszenie w sprawie wałęsających się psów.

W związku z odnotowanymi na terenie Gminy przypadkami agresji ze strony wałęsających się psów przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice” utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności winni oni zapewnić stały i skuteczny nadzór nad tymi zwierzętami oraz zapobiegać niekontrolowanemu wydostaniu się psa poza teren własnej nieruchomości.OPIS WZORU NOWYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY SPYTKOWICEInformuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać cudzego dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że nie istnieje podstawa prawna wg której można np. pozostawić dowód osobisty "pod zastaw". Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub w innym dokumencie tożsamości) przez nieuczciwą osobę do popełnienia przestępstwa.

Ponad to informuję, że utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym urzędzie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.PIERWSZA POMOCNUMERY ALARMOWE

SZANOWNI PAŃSTWO

W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób uprawnionych, tj. osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Nr 209, poz. 1243), proszę o zgłaszanie tego faktu na dzienniku podawczym lub w sekretariacie urzędu co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171 poz. 1016).

Obsługa osoby dokonywana będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Nr 209, poz. 1243).


Zgłoszenia można dokonać:
- w formie pisemnej poprzez złożenie wniosku na dzienniku podawczym urzędu,
- w formie pisemnej poprzez przesłanie wniosku faksem na numer 33 / 8791 560,
- w formie e-maila poprzez przesłanie wniosku na adres gmina@ospytkowice.net.pl
- poprzez skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP - www.epuap.gov.pl - gdzie po zalogowaniu się należy wybrać z alfabetycznej listy spraw link "Skargi, wnioski, zapytania do urzędu".

Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia powinno zawierać wskazanie wybranej metody komunikowania się przez osobę uprawnioną.

Po dokonaniu zgłoszenia urząd skontaktuje się z wnioskodawcą w sposób przez nią wskazany w celu uzgodnienia terminu realizacji świadczenia.


Wniosek do pobrania.PAMIĘTAJ!!!
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.
Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej,
nie wstydź się prosić o pomoc.
Prawo stoi po Twojej stronie!


Możesz skorzystać z pomocy instytucji:

Ośrodki pomocy społecznej - pomogą Ci w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych.
Powiatowe centra pomocy rodzinie - pomogą Ci w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości.
Ośrodki interwencji kryzysowej - zapewnią schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.
Ośrodki wsparcia - zapewnią schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej.
Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - zapewnią bezpłatne schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, oraz udzielą Ci specjalistycznej pomocy, w tym: pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, oraz wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.
Prokuratura, Policja - możesz tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się popełnionym na Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej.
Sąd rodzinny i opiekuńczy - możesz tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych Twoich dzieci.
Ochrona zdrowia - możesz tam uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, poprosić o pomoc lekarską.
Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych - jeżeli przemocy w Twoim domu towarzyszy picie alkoholu, możesz zwrócić się do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu.

Na terenie Gminy Spytkowice pomoc możesz uzyskać:
Punkt wsparcia i informacji dla osób
dotkniętych problemem przemocy w rodzinie


Godziny otwarcia punktu:
Poniedziałek 8.00-10.00
Wtorek 15.30-17.30
Środa 12.00-14.00
Czwartek 13.00-15.00
Piątek 8.00-10.00
Budynek GOPS pok. nr 3
ul. Zamkowa 12
tel. ( 33) 8791 - 715 wew. 23
Posterunek Policji w Spytkowicach ul. Zamkowa 10 Tel. (33) 8791-897
Psycholog - Sebastian Uznański
Przyjmuje w każdy poniedziałek miesiąca od 14.00 do 19.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu
Sala wykładowa GOPS
ul. Zamkowa 12
tel. ( 33) 8791 - 820 wew. 38
Radca prawny - Maciej Jeziorski
Przyjmuje w każdy piątek od 12.00 do 15.00
Budynek Urzędu Gminy pok. Nr 10
ul. Zamkowa 12


Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:

Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-22.00, w niedziele i święta w godzinach 8.00-16.00),
tel. (22) 666 28 50 - dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 17.00-21.00),
Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9.30 do 15.30, od godz. 15.30 do 9.30 włączony jest automat).PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY

W ramach pracy psychologa w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym od dnia 1 lipca uruchomiono grupę wsparcia dla osób współuzależnionych od alkoholu.

Spotkania grupy odbywają się w każdy poniedziałek miesiąca od 14. 00 - 16.00 w sali wykładowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach.

W razie chęci udziału w spotkaniach grupy należy się skontaktować osobiście lub telefonicznie z pełnomocnikiem ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w siedzibie Urzędu Gminy - pok. Nr 20, tel. ( 33) 8791 - 820 wew. 38 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Spytkowice uprzejmie informuje, że w ramach pracy Urzędu Gminy będzie można uzyskać bezpłatną konsultację prawną. Radca prawny będzie przyjmował mieszkańców w każdy piątek w pokoju nr 10 w godzinach od 12:00 do 15:00Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach informuje, że osoby dotknięte problemem przemocy w rodzinie mogą uzyskać pomoc i wsparcie w tut. ośrodku, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.