2017.10.3 - Dostawa oprogramowania i licencji systemu e-Urząd oraz modernizacja strony internetowej
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oprogramowania i licencji systemu e-Urząd dla potrzeb Zamawiającego w podziale na części i obejmuje:
- CZĘŚĆ I Dostawę wraz z wdrożeniem e-Usług
- CZĘŚĆ II Modernizację strony internetowej
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2017-10-23, godzina: 10:00

2017.08.18 - Zakup i dostawa infrastruktury sprzętowej w ramach projektu „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Spytkowice”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup infrastruktury sprzętowej dla potrzeb Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje: - Serwer baz danych, - Serwer aplikacji/Kontroler domeny, - System Backup, - Centralny UPS, - Przełączniki sieciowe - Zabezpieczenie granic sieci - UTM, - Komputery stacjonarne z monitorem, systemem operacyjnym i pakietem biurowym - Skaner dokumentów A4, - Drukarka kodów kreskowych, - Kolektor danych z czytnikiem kodów kreskowych, - Licencje dostępowe - Stanowisko Profilu Zaufanego, - Prace instalacyjno-konfiguracyjne.
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2017-08-29, godzina: 10:15

2016.09.29 - Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bachowice
Krótki opis przedmiotu zamówienia - Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2016, zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych
Ofertę należy przesłać lub złożyć na adres:Urząd Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34 -116 Spytkowice do dnia 06.10.2016 r., do godziny 10:00, pokój nr 19.

2016.09.23 - Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Półwieś
Krótki opis przedmiotu zamówienia - Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2016, zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych
Ofertę należy przesłać lub złożyć na adres: Urząd Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice do dnia 30.09.2016 r., do godziny 11:00. (Dziennik Podawczy parter) Adres: Urząd Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

2016.04.15 - Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 357/3, 358/3, 432/1 w miejscowości Miejsce.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami, przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z instalacją przyłączeniową, studni chłonnych, miejsc postojowych, utwardzenia terenu, zjazdu publicznego oraz ogrodzenia na działkach nr 357/3, 358/3, 432/1 w miejscowości Miejsce, gm. Spytkowice.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, pok. Nr 22.

Ofertę należy przesłać lub złożyć na adres: Urząd Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice do dnia 30.09.2016 r., do godziny 11:00. (Dziennik Podawczy parter) Adres: Urząd Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice
Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.