2016.09.29 - Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bachowice
Krótki opis przedmiotu zamówienia - Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2016, zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych
Ofertę należy przesłać lub złożyć na adres:Urząd Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34 -116 Spytkowice do dnia 06.10.2016 r., do godziny 10:00, pokój nr 19.

2016.09.23 - Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Półwieś
Krótki opis przedmiotu zamówienia - Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2016, zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych
Ofertę należy przesłać lub złożyć na adres: Urząd Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice do dnia 30.09.2016 r., do godziny 11:00. (Dziennik Podawczy parter) Adres: Urząd Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

2016.04.15 - Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach 357/3, 358/3, 432/1 w miejscowości Miejsce.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami, przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z instalacją przyłączeniową, studni chłonnych, miejsc postojowych, utwardzenia terenu, zjazdu publicznego oraz ogrodzenia na działkach nr 357/3, 358/3, 432/1 w miejscowości Miejsce, gm. Spytkowice.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, pok. Nr 22.

Ofertę należy przesłać lub złożyć na adres: Urząd Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice do dnia 30.09.2016 r., do godziny 11:00. (Dziennik Podawczy parter) Adres: Urząd Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice
Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.