PROGRAM REWITALIZACJI GMINY SPYTKOWICE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Spytkowicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Spytkowice.

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1023 ) rozpocznie się proces konsultacji społecznych dotyczący wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Spytkowice.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Spytkowice.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 5 sierpnia 2017 r. do dnia 4 września 2017 r. w formie:
 1. Spotkania konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, spotkanie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, w dniu 18 sierpnia 2017 r. w godz. 16.00 - 18.00;
 2. Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:
  a) drogą elektroniczną na adres: promocja@spytkowice.net.pl
  b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Spytkowicach, 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12
  c) bezpośrednio na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12
  d) za pomocą platformy cyfrowademokracja.pl ( www.cyfrowademokracja.pl )
 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu od 05.08.2017 do 04.09.2017 w Urzędzie Gminy Spytkowice (pok.21), ul. Zamkowa 12, w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.
 4. Materiał informacyjny, dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Gminy Spytkowice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
 5. Zakres negocjowalny konsultacji, dotyczy wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Spytkowice.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
 • z datą wpływu przed dniem 5 sierpnia 2017 r. i po dniu 4 września 2017 r.,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji),
 • za wyjątkiem opinii zgłoszonych ustnie w Urzędzie Gminy Spytkowice.


Załączniki:
Zarządzenie Nr 335/2017
Projekt uchwały
Formularz zgłaszania uwag
Mapa - Spytkowice
Mapa - Półwieś
Diagnoza


Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.