PROGRAM REWITALIZACJI GMINY SPYTKOWICE

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Spytkowice na lata 2017-2022. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Gminy Spytkowice

Okres prowadzonych konsultacji społecznych: od dnia 5 sierpnia 2017 r. do dnia 4 września 2017 r.

Informacja podsumowująca spotkanie informacyjno-konsultacyjne przeprowadzone w dniu 18 sierpnia 2017 r. zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 Ustawy o rewitalizacji z dn. 9 października 2015 r., Dz.U. 2015 poz. 1777 – spotkania.

Informacje o otwartym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym:
Otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji odbyło się w Świetlicy Wiejskiej, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, w dniu 18 sierpnia 2017 r. w godz. 16.00 – 18.00.

Celami spotkania informacyjno-konsultacyjnego były:
 1. Poznanie wyników diagnozy wraz z wyznaczonym obszarem zdegradowanym i rewitalizacji.
 2. Zebranie uwag i wniosków do wyznaczonego obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.
 3. Udzielanie odpowiedzi dotyczących GPR.
Przebieg otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego:
 1. Wprowadzenie do rewitalizacji.
 2. Informacja o etapach i przebiegu prac nad dla Gminy Spytkowice na lata 2017-2022.
 3. Zidentyfikowane problemy i zjawiska kryzysowe w Gminie Spytkowice.
 4. Obszary zdegradowane i rewitalizacji . prezentacja opisowa i na mapach.
 5. Projekt uchwa.y o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.
 6. Podsumowanie spotkania.
  Załącznik: GPR_SPYTKOWICE_Konsultacje_obszaru_18.08.2017_prezentacja.ppt.
Uwagi i wnioski z otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego:
Uwaga uczestników spotkania skoncentrowana była głównie na poznaniu istoty rewitalizacji prowadzonej zgodnie z ustawą i związanych z tym uwarukowań dla gminy i mieszkańcow obszaru rewitalizacji oraz na wynikach wyznaczonych obszarów zdegradowanego i rewitalizacji. Szczegolnie dużo uwagi poświęcono wyjaśnieniu realnych i potencjalnych przyszłych skutków podatkowych dla właścicieli działek niezabudowanych położonych na planowanym obszarze zdegradowanym i rewitalizacji. W trakcie spotkania większość czasu poświęcona była odpowiedziom na pytania dotyczące treści przekazanych w prezentacji. Odpowiedzi na pytania udzielał ekspert Wykonawcy - ResPublic oraz przedstawieciel Urzędu, zajmujący się GPR. W dalszej części spotkania uczestnicy w swoich opiniach zgodzili się z głównymi punktami diagnozy, w tym ze wskazanym obszarem zdegradowanym i rewitalizacji.
Nie zgłoszono wniosków dotyczących zmian projektu Uchwały oraz wyznaczonego obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.
W końcowej części spotkania, w związku z stawianymi pytaniami ekspert Wykonawcy - ResPublic, przedstawił informację na temat dalszych planowanych prac w procesie tworzenia GPR. Szczegolnie dużo uwag i pytań uczestnicy skierowali na kwestie dotyczące zakresu, rodzajów i trybu opracowania oraz zgłaszania przedsiewzięć do GPR.
Po wyczerpaniu uwag i pytań ze strony uczestnikow oraz udzieleniu odpowiedzi i komentarzy przez eksperta Wykonawcy - ResPublic oraz przedstawieciela Urzędu, zajmującego się GPR, spotkanie zakończono.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Spytkowicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Spytkowice.

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1023 ) rozpocznie się proces konsultacji społecznych dotyczący wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Spytkowice.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Spytkowice.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 5 sierpnia 2017 r. do dnia 4 września 2017 r. w formie:
 1. Spotkania konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, spotkanie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, w dniu 18 sierpnia 2017 r. w godz. 16.00 - 18.00;
 2. Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:
  a) drogą elektroniczną na adres: promocja@spytkowice.net.pl
  b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Spytkowicach, 34 - 116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12
  c) bezpośrednio na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12
  d) za pomocą platformy cyfrowademokracja.pl ( www.cyfrowademokracja.pl )
 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu od 05.08.2017 do 04.09.2017 w Urzędzie Gminy Spytkowice (pok.21), ul. Zamkowa 12, w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.
 4. Materiał informacyjny, dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Gminy Spytkowice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
 5. Zakres negocjowalny konsultacji, dotyczy wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Spytkowice.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
 • z datą wpływu przed dniem 5 sierpnia 2017 r. i po dniu 4 września 2017 r.,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji),
 • za wyjątkiem opinii zgłoszonych ustnie w Urzędzie Gminy Spytkowice.


Załączniki:
Zarządzenie Nr 335/2017
Projekt uchwały
Formularz zgłaszania uwag
Mapa - Spytkowice
Mapa - Półwieś


Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.