SESJE RADY GMINY

XXXIV Sesja Rady Gminy

24 listopada 2017 roku odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Spytkowice. W Sesji brało udział 13 Radnych, Wójt Gminy Mariusz Krystian, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, Kierownicy Referatów, Dyrektorzy Szkół oraz Sołtysi wsi.

Obrady rozpoczęły się od przyjęcia porządku obrad, po czym Wójt Gminy przedstawił informację o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz przekazał informację o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym. W tym punkcie poinformował m. in. o podpisaniu porozumienia z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w sprawie współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Spytkowice. PGNiG będzie organizować cykliczne dyżury pracowników, którzy udzielą informacji na temat korzyści płynących z użytkowania gazu ziemnego, a także pomogą przy wypełnianiu niezbędnych wniosków dotyczących przyłączy gazu do domów w promocyjnej cenie.

W kolejnej części Wójt przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Spytkowice w roku szkolnym 2016/2017. Z informacji wynika m. in., że we wszystkich szkołach z terenu gminy, liczba uczniów wynosiła około 1200, a uczyło ich 147 nauczycieli. Warto podkreślić, że w dwóch najmniejszych szkołach tj. w Miejscu i Spytkowicach - Przewozie, w klasach 1-6, uczyło się zaledwie 77 uczniów (SP Miejsce - 35, SP nr 2 - 42). Potwierdza to negatywną tendencję demograficzną oraz konieczność przeprowadzenia zmian organizacyjnych dokonanych przez Wójta i Radę Gminy. Wydatki na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych w roku 2016 wyniosły ponad 12 mln zł, z czego blisko 3,5 mln złotych to śro własne Gminy Spytkowice.

W trakcie Sesji Radni rozpatrzyli projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice. Stawka opłaty za zaopatrzenie w wodę wyniesie 4,15 zł netto, stawka abonamentowa 5 zł netto, a stawka za odprowadzanie ścieków 10,25 zł netto. Ponadto Rada ustaliła wysokość dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych w wysokości 6,10 zł netto. Zależny od średniej ceny skupu żyta za 11 ostatnich kwartałów podatek rolny wyniesie w 2018 roku dla gruntów gospodarstw rolnych 131,23 zł za 1 ha, a dla pozostałych gruntów 262,45 zł za 1 ha. Z kolei podatek leśny, którego wysokość zależy od średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, wyniesie w przyszłym roku 43,35 zł od 1 ha. Warto podkreślić, że Rada nie zmieniła wysokości podatków lokalnych, m. in. podatku od nieruchomości oraz podatków od środków transportowych.

Radni podjęli również uchwały w sprawie m. in. Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Spytkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja programu oraz uzyskanie dofinansowania do wymiany kotłów będą możliwe od przyszłego roku. Ponadto Radni wyrazili zgodę na przystąpienie Gminy Spytkowice do projektu "Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego". Jeżeli Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek, mieszkańcy będą mieć możliwość uzyskania dofinansowania na zamontowanie m. in. kolektorów słonecznych.Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.