SESJE RADY GMINY

XXVII Sesja Rady Gminy Spytkowice

W środę 22 lutego w Sali WDK Spytkowice odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy. Już druga w miesiącu lutym. Poprzednia miała miejsce na początku lutego i w dużej części chociaż nie było to zaplanowane, za sprawą obecnych mieszkańców - została poświęcona sprawie reformy oświaty. Obecna sesja odbyła się zgodnie z planem i omawiano wcześniej zaplanowanej tematy.

Tradycyjnie już na początku Sesji Wójt Gminy poinformował Radnych o stanie realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji, a także przedstawił informację o funkcjonowaniu Gminy i działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Odpowiedział również na zgłoszone poprzedniej Sesji zapytania i postulaty Radnych.

W czasie obrad Radni podjęli 9 uchwał i 1 stanowisko. Jak nietrudno się domyślić wśród przyjętych uchwał była też uchwała dotycząca "projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego". Spośród obecnych na Sali czternastu Radnych, jedenastu z nich głosowało za przyjęciem uchwały, jeden Radny był przeciwko, a dwóch wstrzymało się od głosu. W przyjętym projekcie uchwały zadecydowano, że Gmina Spytkowice będzie podzielona na pięć obwodów Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice, a także o przekształceniu wszystkich Szkół na terenie Gminy Spytkowice w ośmiooddziałowe (ośmioklasowe) Szkoły Podstawowe z jedną szkoła filialną w Ryczowie Chałupkach. Tym samo rozwiano wątpliwości i zaprzeczono pojawiającym się nieprawdziwym informacjom na temat likwidacji szkół na terenie Naszej Gminy. Podjęta uchwała podlega opiniowaniu przez Kuratora Oświaty.

Radni przyjęli również dziesięcioma głosami za, dwoma głosami przeciw i jednym wstrzymującym się Stanowisko Rady Gminy w sprawie: ustalenia wytycznych dotyczących organizacji placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Spytkowice. Stanowisko konieczne do podjęcia ze względu na "niewielką liczbę uczniów oraz uwarunkowania demograficzne i możliwości ekonomiczne szkół." W przyjętym Stanowisku Radni przedstawili zasady łączenia i dzielenia oddziałów (klas) obowiązujące w Szkołach Gminy Spytkowice. Określono minimalną liczbę uczniów jaką musi zawierać oddział by mógł funkcjonować bez konieczności łączenia go z innym oddziałem, a także maksymalną liczbę uczniów gwarantującą naukę bez konieczności dzielenia i tym samym tworzenia nowego dodatkowe oddziału. Pełna treść wspomnianego stanowiska będzie dostępna jako załącznik do protokołu z Sesji. Najważniejsza informacja to ta, że dla oddziałów od 0 do 3 nie określono minimalnej liczby dzieci wymaganej do utworzenia oddziału (klasy). Tym samym wg założeń wspomnianego stanowiska we wszystkich Szkołach jest możliwe utworzenie oddziałów tzw. "zerówek". A więc najmłodsi uczniowie będą uczyć się w Szkołach będących w pobliżu miejsca zamieszkania.

Powód do zadowolenia będą mieli uczniowie klas starszych ze szkół, gdzie liczebność klasy będzie zbyt mała, by mogła funkcjonować samodzielnie. W takich przypadkach klasy będą mogły być łączone z możliwością kontynuowania nauki w większych placówkach zapewniających pełną ofertę edukacyjną w zdecydowanie lepszych warunkach lokalowych. We wspomnianych sytuacjach Gmina zapewni transport.

W trakcie obrad Sesji kolejny raz wręczono dyplomy i nagrody w ramach realizacji Gminnego Programu Stypendialnego. Jednak o tym przeczytacie państwo w kolejnej informacji.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.