SESJE RADY GMINY

XXXVI Sesja Rady Gminy

14 lutego w Domu Strażaka w Spytkowicach odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy. Obrady miały charakter nadzwyczajny i dotyczyły przede wszystkim rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Spytkowice na lata 2017-2022 oraz przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument planistyczny o charakterze operacyjnym określającym działania w sferach: społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Celem Programu jest wyprowadzenie ze stanu kryzysu wyznaczonych w diagnozie obszarów zdegradowanych w gminie oraz stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego całej gminy Spytkowice. W ramach prac nad Programem przeprowadzono szereg konsultacji społecznych. Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Spytkowice. Projekty zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji będą kluczowymi inwestycjami podejmowanymi przez władze gminy w celu polepszenia warunków życia, zwiększenia aktywności społecznej i zawodowej oraz poprawie warunków socjalno-bytowych mieszkańców z obszaru rewitalizacji.

Przyjęcie Programu otwiera nowe możliwości finansowania inwestycji gminnych ze środków zewnętrznych. Taka perspektywa pozwala z wiarą patrzeć na dalszy rozwój gminy, który będzie możliwy poprzez realizację zgłoszonych w naborze przedsięwzięć rewitalizacyjnych tj. m. in. budowę boisk wielofunkcyjnych lub tworzenie stref aktywności, czyli kolejnych miejsc użyteczności publicznej przeznaczonych dla Mieszkańców gminy.Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.