SESJE RADY GMINY

XXVIII Sesja Rady Gminy Spytkowice

W środę 29 marca obradowała, kolejna - już XVIII w tej kadencji - Sesja Rady Gminy. Tradycyjnie i zgodnie z przyjętym porządkiem obrad już na początku Sesji, Wójt Gminy Mariusz Krystian przedstawił informację o stanie realizacji uchwał przyjętych na poprzedniej Sesji, a także poinformował o wydarzeniach mających miejsce w okresie międzysesyjnym, a także odpowiedział na zapytania i wnioski zgłoszone w trakcie ostatniej Sesji Rady Gminy.

Radni przyjęli 11 uchwał, w tym 4 uchwały zmieniające już istniejące akty prawne, a wśród nich między innymi uchwałę zmieniając Budżet Gminy na rok 2017, oraz Wieloletnią Prognozę Finansową. Radni wyrazili zgodę na podpisanie porozumienia z Gminą Brzeźnica w sprawie zbiorowego odprowadzenia i oczyszczania ścieków komunalnych z terenu Gminy Brzeźnica z miejscowości Łączany, a także przyjęli uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolne. Tym samym od września 2017 roku w Gminie Spytkowice będzie funkcjonowało pięć ośmioklasowych podstawówek.

Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z jej działalności w roku 2016 r. Przyjęli również - bez uwag protokół z obrad XXVI-ej Sesji Rady Gminy w dniu 1 lutego. Tradycyjnie na koniec Radni składali wnioski i zapytania dotyczące bieżącej działalności Gminy. Na koniec Przewodniczący Rady Gminy złożył Wszystkim życzenia Świąteczne.

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.