Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 projektu uchwały w sprawie:

Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż w dniach: od 10 października 2019 r. do 23 października 2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu uchwały w sprawie:  Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

            Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

            Konsultacje przeprowadzane są w formie umieszczenia projektu uchwały i formularza do konsultacji:

a)     w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: „zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne ”,

b)    na stronie internetowej Gminy w zakładce: „organizacje pozarządowe”,

c)     tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,

d)    Referacie Ogólno - Organizacyjnym - stanowisko odpowiedzialne za przeprowadzenie       konsultacji – pok. nr 20, tel.: 33/8791 – 820 wew. 38.

 

Zapraszam organizacje pozarządowe do zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków w terminie do dnia 23 października 2018 roku za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice, 34 – 116 Spytkowice,  ul. Zamkowa 12.

Propozycje należy wnosić na „Formularzu do konsultacji”.

Informacje dodatkowe:

  1. Uwagi i wnioski do projektu aktu prawa miejscowego mogą być wnoszone przez
    osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotów.
  2. Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej
    działalności organizacji i podmiotów oraz dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski. (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru).
  3. Uwagi i wnioski złożone po terminie określonym w informacji o konsultacjach oraz nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupełnienia.
  4. Odpowiedź zwrotna co do rozpatrzenia uwag będzie udzielana organizacjom i podmiotom w zakresie zgłaszanych uwag za pomocą formy pisemnej tj. formularza do konsultacji, pod warunkiem, że formularz będzie kompletnie wypełniony, podpisany przez uprawnione do reprezentacji osoby oraz złożony w terminie.

ZAŁĄCZNIKI:

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //