Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. "Prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Spytkowice"

  

W dniu 1 września 2020 r. Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ryczowskiej Orkiestry Dętej złożył do Wójta Gminy Spytkowice ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. "Prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Spytkowice".

Analiza w/w dokumentów wykazała, że:

Uproszczona oferta złożona przez Towarzystwo w dniu 1 września 2020 roku spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie: uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Muszą jednak być spełnione następujące warunki:

- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,

- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

- łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w niniejszym trybie nie może przekroczyć w  danym roku kwoty 20.000 zł,

- wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w  ustawy.

Wniosek Towarzystwa spełnia łącznie powyższe warunki.

Przedmiotem realizowanego zadania publicznego jest prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Spytkowice, z uwzględnieniem dzieci z rodzin niedostosowanych społecznie i wychowawczo.

Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:

  • promowanie Gminy Spytkowice, w tym Sołectwa Ryczów, i jej dziedzictwa kulturowego,
  • zachowanie i kultywowanie na terenie naszej Gminy pamięci o ważnych wydarzeniach muzycznych,
  • ochrona i popularyzowanie dawnych obyczajów i tradycji na terenie Gminy Spytkowice i wśród jej mieszkańców,
  • rozszerzenie grona ludzi, którzy chcą poznać i rozwijać swoje pasje muzyczne,
  • prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży,
  • rozwój i promowanie lokalnej społeczności Gminy Spytkowice,
  • poszerzenie zasobów sprzętowych Orkiestry.

Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Towarzystwo w następujący sposób:

"Zajęcia prowadzone będą w celu zapełnienia czasu wolnego dzieci oraz oderwania ich od zagrożeń współczesności. Celem zajęć jest przede wszystkim wydobycie ukrytych talentów młodych ludzi, dla których prowadzone zajęcia mogą być jedyną szansą na ich odkrycie, czego często sami nie są świadomi. Docelowo organizowane zajęcia winny prowadzić do członkostwa młodych ludzi w szeregach Gminnej Orkiestry Dętej. Przeprowadzenie zajęć na odpowiednio wysokim poziomie wymaga zakupu profesjonalnych instrumentów, które bezpłatnie zostaną udostępnione uczestnikom projektu.

Ponadto prowadzone działania mają na celu rozwój inicjatyw lokalnych związanych z promowaniem kultury i sztuki poprzez rozpowszechnianie muzyki kameralnej i rozrywkowej. Towarzystwo ciągle dąży do zwiększania składu osobowego Orkiestry, co pozwoli na szerszą realizację statutowych działań nie tylko na terenie gminy Spytkowice, ale również poza nią, poprzez udział w projektach regionalnych i ogólnopolskich. Prowadzone zajęcia z pewnością pozwolą nam na pozyskanie nowych członków".

Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 8.500 zł (osiem tysięcy pięćset złotych 00/100 złotych).

Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1 pkt. 13  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Uchwała IX/101/19 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)-działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego  pod nazwą "Prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Spytkowice" opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Ryczowskiej Orkiestry Dętej i tym samym zleca realizację zadania  przyznając środki publiczne  w wysokości 8.500 zł (osiem tysięcy pięćset złotych 00/100 złotych).

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 – 116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl do dnia 10 września 2020.

 

                       Wójt Gminy Spytkowice

                                 mgr Mariusz Krystian

 

Oferta

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //