Formularze do pobrania

(ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2020 r.)

 

REFERAT PODATKOWY

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ - pobierz

WNIOSEK O ZWOLNIENIE I ULGI W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW - pobierz

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO I ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY I LEŚNY

OŚWIADCZENIE O ZMIANACH - pobierz   

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

ZAŁĄCZNIK ZDL-1

ZAŁĄCZNIK ZDL-2

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZAŁĄCZNIK ZDN-1

ZAŁĄCZNIK ZDN-2

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

ZAŁĄCZNIK ZDR-1

ZAŁĄCZNIK ZDR-2

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

ZAŁĄCZNIK ZIL-1

ZAŁĄCZNIK ZIL-2

ZAŁĄCZNIK ZIL-3

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

ZAŁĄCZNIK ZIN-1

ZAŁĄCZNIK ZIN-2

ZAŁĄCZNIK ZIN-3

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

ZAŁĄCZNIK ZIR-1

ZAŁĄCZNIK ZIR-2

ZAŁĄCZNIK ZIR-3

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA - sprawy podatkowe - pobierz 

WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI O POWIERZCHNI DZIAŁEK W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH - pobierz 

Oświadczenie o stanie majątkowym podatnika wnoszącego o: umorzenie zaległości podatkowej */rozłożenie na raty podatku */odroczenie terminu płatności * - pobierz 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - pobierz

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - pobierz

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH - pobierz

 

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEDSIĘBIORCY FIGURUJĄCYM W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DOT. PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - pobierz

PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - pobierz 

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - SPRZEDAŻ DETALICZNA - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - GASTRONOMIA - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - pobierz

INFORMACJA O REZYGNACJI Z PROWADZENIA SPRZEDAŻY ALKOHOLU - pobierz 

OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRZYSŁUGUJĄCEGO PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA OD DECYZJI - pobierz

WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIEBĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI ORAZ PÓL BIWAKOWYCH NA TERENIE GMINY SPYTKOWICE - pobierz

    ZAŁĄCZNIK 1 - OPIS OBIEKTU (POLA BIWAKOWEGO) - pobierz

    ZAŁĄCZNIK 2 - DEKLARACJA DOTYCZĄCA SPEŁNIANIA MINIMALNYCH WYMAGAŃ CO DO WYPOSAŻENIA - pobierz

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW - pobierz

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW - pobierz

PODANIE O WYDANIE ODPISU ZUPEŁNEGO/SKRÓCONEGO/WIELOJĘZYCZNEGO AKTU URODZENIA/MAŁŻEŃSTWA/ZGONU - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU - pobierz

WNIOSEK O WYMELDOWANIE W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM - pobierz

WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL - pobierz

ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO - pobierz

ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO - pobierz

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO - pobierz

 

REFERAT ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

WNIOSEK O DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI - pobierz

WNIOSEK O NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O OZNACZENIU BUDYNKU NUMEREM PORZĄDKOWYM - pobierz

WNIOSEK O ODBIÓR WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - pobierz

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE UMOWY DZIERŻAWY - pobierz

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE UMOWY UŻYCZENIA - pobierz

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY DZIERŻAWY - pobierz

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY UŻYCZENIA - pobierz

WNIOSEK O UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI - pobierz

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ROZGRANICZENIOWEGO DZIAŁEK - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI - pobierz

WNIOSEK O ZAMIANĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ - pobierz

WNIOSEK O SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ - pobierz

WNIOSEK O SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W DRODZE PRZETARGU - pobierz

WNIOSEK O SPROSTOWANIE AKTU WŁASNOŚCI ZIEMI - pobierz

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW (DLA FIRM) - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA OPINIUJĄCEGO WSTĘPNY PROJEKT PODZIAŁU DZIAŁKI - pobierz

WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PODMIOTU ZAMIERZAJĄCEGO ŚWIADCZYĆ USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - pobierz

WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PODMIOTU ZAMIERZAJĄCEGO ŚWIADCZYĆ USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA RASY BĘDĄCEJ NA LIŚCIE PSÓW UZNAWANYCH ZA AGRESYWNE - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UMIESZCZENIE REKLAMY NA OBIEKTACH LUB TERENACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY SPYTKOWICE - pobierz

 

REFERAT PLANOWANIA, PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH BUDOWY (PRZEBUDOWY) ZJAZDU - pobierz

WNIOSEK O UZGODNIENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY OGRODZENIA - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE ROBÓT W PASIE DROGOWYM - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA LUB WYPISU I WYRYSU Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - pobierz

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY - pobierz

WNIOSEK O ZMIANĘ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYLEGŁEGO DO PASA DROGOWEGO - pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA I NALICZENIE OPŁAT ZA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - pobierz

 

REFERAT OGÓLNO-ORGANIZACYJNY

PODANIE O PRACE INTERWENCYJNE - pobierz

PODANIE O STAŻ - pobierz

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - pobierz

ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKACH - pobierz

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU - pobierz

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ - pobierz

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy kulturalno-rekreacyjnej - pobierz

Zawiadomienie o organizowaniu zabawy o charakterze zamkniętym - zabawy publicznej poza stałą siedzibą organizatora - pobierz

WNIOSEK O DOTACJĘ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU - pobierz

 

STANOWISKO DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OBJĘCIA LECZENIEM ODWYKOWYM - pobierz

 

GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW - pobierz

 

GMINNY ZAKŁAD USŁUG WODNYCH

WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ (KANALIZACYJNEJ) I OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA - pobierz

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - pobierz

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY NA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - pobierz

WNIOSEK O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI - pobierz

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

WZORY FORMULARZY - przejdź do strony GOPS

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //