Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej

herb

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

 

podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 23 marca do 13 kwietnia 2020 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 – 820, fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Spytkowice przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat na rzecz Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Spytkowicach w celu zagospodarowania terenu zgodnie ze statutem Koła.

Obręb Spytkowice

działka o numerze ewidencyjnym 570/46 o pow. 3,5557 ha znajduje się w terenach oznaczonych symbolem identyfikacyjnym: MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, ZK – tereny zieleni nieurządzonej (łąki, zadrzewienia i zakrzewienia), US – tereny sportu i rekreacji, WO – tereny wód otwartych i KZ – tereny komunikacji drogowej – drogi zbiorcze.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w użyczeniu w/w działek winny złożyć wniosek do dnia 4 maja 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w godz. pracy Urzędu pod numerem telefonu (33) 8791 – 820 wew. 31 .

 

Załącznik: Mapa

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup