Zaproszenie do składania ofert - Dostawa wyrobów betonowych wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na terenie Gminy Spytkowice w roku 2021

herb

I. Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyrobów betonowych wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na terenie Gminy Spytkowice w roku 2021 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Dostarczone wyroby betonowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 muszą posiadać odpowiednie atesty oraz deklaracje zgodności z obowiązującą normą.

II. Termin realizacji zadania: sukcesywnie w ciągu roku wg zapotrzebowania do dnia 30.11.2021 r.

III. Oferty należy składać:

Załączony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta – „Dostawa wyrobów betonowych wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na terenie Gminy Spytkowice w roku 2021 na Dzienniku Podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice,  ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice faksem (033) 879 15 60, e-mailem: ppri@spytkowice.net.pl do dnia 05.05.2020r.

IV. Istotne postanowienia umowy:

 1. Wynagrodzenie ryczałtowe
 2. Podstawa wystawienia faktury będzie dokument „WZ” potwierdzony przez Sołtysa miejscowości do której wyroby betonowe zostały dostarczone oraz pracownika Referatu Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji,
 3. Gwarancja na wyroby betonowe: minimum 24 miesiące
 4. Termin płatności 30 dni od daty złożenia prawidłowej faktury na dzienniku   podawczym.

Kary umowne:

 • za niedostarczenie w terminie 2% wartości brutto za każdą nie dostarczoną w terminie partie dostawy
 • za odstąpienie od umowy przez Zmawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
 • z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia

V. Zamawiający udzieli zamówienia:

Wykonawcy, który spełniając wyżej opisane wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do zaproszenia.

 1. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych ofert.
 2. Odmowa udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie oferty.
 3. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

VI. Informacja o wyborze oferty:

Wykonawcy zostaną powiadomieni o złożonych ofertach i wyborze oferty w sposób zaznaczony w formularzu ofertowym.

VII. Dodatkowe informacje:

 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r poz. 2019  z późn. zm.).
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z zaproszeniem, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zaproszenia. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający wydłuży termin składania ofert.
 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
 6. Prośbę o udzielenie wyjaśnień należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych tj.: pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, faksem (33) 879 15 60, w wersji elektronicznej na adres ppri@spytkowice.net.pl  
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Z poważaniem,

Wójt Gminy Spytkowice

mgr Mariusz Krystian

 

Załączniki:

Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna

Projektowane postanowienia umowy

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //