Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

herb

Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. "Publikacja obrazków wizerunkowo - modlitewnych Sługi Bożego Rudolfa Warzechy, Karmelity Bosego 1919-1999"

 

          W dniu 24 lutego 2021 r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy złożył do Wójta Gminy Spytkowice ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. "Publikacja obrazków wizerunkowo - modlitewnych Sługi Bożego Rudolfa Warzechy, Karmelity Bosego 1919-1999.

Analiza w/w dokumentów wykazała, że:

1. Uproszczona oferta złożona przez Stowarzyszenie w dniu 24 lutego 2021 roku spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  24 października 2018 r. w sprawie: uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

2. Zgodnie z art. 19a znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Muszą jednak być spełnione następujące warunki:

-  wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,

-  zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

-  łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w niniejszym trybie nie może przekroczyć w  danym roku kwoty 20.000 zł,

-  wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w  ustawy.

Wniosek Stowarzyszenia spełnia łącznie powyższe warunki.

Przedmiotem realizowanego zadania publicznego jest prowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Spytkowice, z uwzględnieniem dzieci z rodzin niedostosowanych społecznie i wychowawczo.

Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:

  • zachowanie pamięci po zmarłym Ojcu Rudolfie Warzecha,
  • popularyzacja osoby oraz idei głoszonych przez Ojca Rudolfa Warzechę,
  • zebranie i udostępnienie zwiedzającym publikacji Pism,
  • rozszerzenie grona ludzi, którzy chcą poznać życie i zasługi Ojca Rudolfa oraz świadectwa Jego wiary,
  • promowanie Gminy Spytkowice i jej dziedzictwa kulturowego,
  • propagowanie postawy pomocy i życzliwości dla wszystkich ludzi niezależnie od wyznania, statusu społecznego, które były jednymi  z wielu cnót Ojca,
  • nawiązanie kontaktów z osobami, które znały osobiście i spotkały na swej życiowej drodze Ojca Rudolfa, utrzymanie z nimi stałego kontakt w celu wzbogacenia wiedzy o życiu i działalności Ojca,
  • trwałe zachowanie wspomnienia i pamięć po Ojcu.

3.   Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Stowarzyszenie w następujący sposób:

"Zadanie polegać będzie na publikacji obrazków wizerunkowo - modlitewnych Sługi Bożego Rudolfa Warzechy, Karmelity Bosego 1919-1999" wywodzącego się z terenu Gminy Spytkowice”, celem zachowania pamięci o Jego życiu kapłańskim oraz promowania i rozszerzania idei i doświadczeń pozostawionych przez Ojca.".

4.  Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 3.000 zł (trzy tysiące złotych 00/100).

5.  Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1 pkt. 13  ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz w Rocznym Programie Współpracy Gminy Spytkowice w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Uchwała XXI/194/20 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 października 2020 r. w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)-działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

6.  Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy uznaje celowość realizacji zadania publicznego  pod nazwą "Publikacja obrazków wizerunkowo - modlitewnych Sługi Bożego Rudolfa Warzechy, Karmelity Bosego 1919-1999" opisanego w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy i tym samym zleca realizację zadania  przyznając środki publiczne w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych 00/100 złotych).

7. Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 – 116 Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@spytkowice.net.pl do dnia 5 marca 2021.


Załącznik: Uproszczona oferta.

 

Wójt Gminy Spytkowice

mgr Mariusz Krystian

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //