OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Spytkowice

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Spytkowice

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Spytkowice, procedowanego zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/392/22 Rady Gminy Spytkowice z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przystąpienia sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru położonego w miejscowości Spytkowice.

Równocześnie zawiadamiam, że procedowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  uzyskał zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pismem RDOŚ w Krakowie Nr OO.410.15.20.2022.MZi z dnia 29.12.2022 r. oraz pismem PPIS
w Wadowicach Nr NZ.90830.31.2022 z dnia 23.12.2022 r.

Wyłożenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach,

ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, woj. małopolskie, 

w terminie od 28.04.2023 r.  do 31.05.2023 r.w godz. od 1100 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.05.2023 r. w Urzędzie Gminy w Spytkowice, o godz. 1000.

Projekt planu, od dnia wyłożenia tj. od 28.04.2023 r.,  będzie dostępny do wglądu na stronie BIP Urzędu Gminy Spytkowice, w zakładce WÓJT – OBWIESZCZENIA I ZAWIADOMIENIA.

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu do Wójta GminySpytkowice w formie papierowej, na adres Urzędu Gminy lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres gmina@spytkowice.net.pl, platformy ePUAP oraz formularzy zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej: https://bip.malopolska.pl/ugspytkowice,m,421773,2023.html do dnia 14.06.2023 r.

 

Formularz do pobrania

 

 

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Spytkowice z siedzibą w Urzędzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12,  34-116 Spytkowice; tel.: 33 879 18 76; e-mail: gmina@spytkowice.net.pl, kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@spytkowice.net.pl,

2) Dane osobowe wnioskodawców będą przetwarzane w celu przyjęcia i rozpatrzenia wniosków, tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO,

3) Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wnioskodawców znajdują się na naszej stronie: www.spytkowice.net.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice.

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //