Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice

herb

Wójt Gminy Spytkowice
ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice
(powiat wadowicki)

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice:

obręb Spytkowice:

1.    dz. Nr 4050/37 o pow. 0,1174 ha za cenę 77 980,00 zł /brutto/

2.    dz. Nr 4050/38 o pow. 0,1174 ha za cenę 77 980,00 zł /brutto/

3.    dz. Nr 4050/46 o pow. 0,1016 ha za cenę 67 490,00 zł /brutto/

4.    dz. Nr 4050/60 o pow. 0,0988 ha za cenę 65 630,00 zł /brutto/

w/w działki posiadają dostęp do dróg publicznych gminnych - ul. Klonowa i ul. Lipowa.

Wszystkie w/w działki są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00009624/3  w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajdują się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w jednostce MN – tereny zabudowy mieszkaniowej.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 13 grudnia 2021 r.

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2022 r. od godz. 900 co 30 minut na każdą kolejną nieruchomość w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 34-116 Spytkowice - sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach /parter/.

1)      Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej brutto - oddzielnie dla każdej nieruchomości należy wpłacić na konto tut. Urzędu nr BPS Brzeźnica Oddział Spytkowice 57 8112 0008 0030 02142000 0040 nie później niż do 18 lipca 2022 r.

2)      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

3)      Wadium przepada w przypadku uchylania się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej w obowiązującym terminie.

4)      Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, podając niezwłocznie informację o jego odwołaniu.

5)      Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jedn. Dz.U. z 2014 r.  poz. 1490/.

6)      Szczegółowe informacje uzyskać można w pokoju Nr 15 - II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820, wew. 33 w godz. pracy Urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice w dniach od 20 czerwca 2022 r. do 22 lipca 2022 r.

 

Załącznik: MAPA

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup