Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej na terenie Gminy Spytkowice

herb

Wójt Gminy Spytkowice
ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice
(powiat wadowicki)

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej na terenie Gminy Spytkowice stanowiącej własność Gminy Spytkowice:

obręb Bachowice:
    • nieruchomość składająca się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4687 o pow. 0,0172 ha zabudowana budynkiem oznaczonym numerem 33 przy ulicy Pod Borem - za cenę 29 000,00 zł /brutto/

w/w nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – drogi gminnej ulica Pod Borem, jest objęta księgą wieczystą Nr KR1W/00057278/3 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajduje się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w jednostce MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 26 maja 2021 r. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice - sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach /parter/.

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej brutto należy wpłacić na konto tut. Urzędu nr BPS Brzeźnica Oddział Spytkowice 57 8112 0008 0030 02142000 0040  nie później niż do 22 lipca 2022 r.
    1) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.
    2) Wadium przepada w przypadku uchylania się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej w obowiązującym terminie.
    3) Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, podając niezwłocznie informację o jego odwołaniu.
    4) Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jedn. Dz.U. z 2014 r.  poz. 1490/.
    5) Szczegółowe informacje uzyskać można w pokoju Nr 15 - II piętro Urzędu Gminy,  lub tel. (33) 8791 – 820, wew. 33 w godz. pracy Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice w dniach od 23 czerwca 2022 r. do 27 lipca 2022 r.

 

Załącznik: MAPA

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup