OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY 1/2022

herb

Wójt Gminy Spytkowice informuje o możliwości składania ofert na sprzedaż:

skrzyni ładunkowej wraz z urządzeniem samowyładowczym do samochodu marki STAR

I. Sprzedający:

Gmina Spytkowice

ul. Zamkowa 12

34-116 Spytkowice

NIP: 551 11 23 930

II. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest skrzynia ładunkowa do samochodu marki STAR o wymiarach:  długość 4.5 m, szerokość 2.6 m, głębokość 0.6 m wraz z urządzeniem samowyładowczym (kiper). Skrzynia i urządzenie używane, sprawne technicznie. Przedmiot można obejrzeć w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy  w Spytkowicach, tj. ul. Zamkowa 57 w Spytkowicach (dawna siedziba ZUK Spytkowic) - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny. Numer telefonu kontaktowego: 33 8791 695 lub 601 537 304.

III. Cena wywoławcza: 4 900, 00 zł (brutto)  słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych

IV. Sposób przygotowania i składania ofert:

1. Oferta powinna zawierać:

a) nazwisko i imię kupującego, nr PESEL, lub nazwę firmy wraz z nr NIP,

b) adres zamieszkania, a w przypadku firmy adres siedziby wraz z danymi koniecznymi do wystawienia faktury

c) oferowaną cenę brutto

2. Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 najpóźniej w dniu 28 stycznia 2022 r. do godziny 12:00.

b) na kopercie należy umieścić informację: „oferta na zakup skrzyni ładunkowej wraz z urządzeniem samowyładowczym do samochodu marki STAR – nie otwierać przed godziną 13:00 w dniu 28 stycznia 2022 roku”

V.. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w dniu 28 stycznia o godzinie 13:00 w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach – ul. Zamkowa 12.

VI. Informacje dodatkowe

1) Nabywca którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany zapłać za przedmiot w ciągu 7 dni od daty wyboru jego oferty.

2) Brak wpłaty oznacza odstąpienie od złożonej oferty.

3) Wydanie przedmiotu nastąpi w uzgodnionym uprzednio telefonicznie terminie po okazaniu bankowego dowodu zapłaty (przelewu).

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //