ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

herb

Urząd Gminy w Spytkowicach zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy.

 

I. Zamawiający.

GMINA SPYTKOWICE

34 -116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12

tel. 33/ 879 18 20; 879 18 76

NIP 551-11-23-930; REGON 072182090

 

II. Przedmiot zapytania ofertowego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych do siedziby Urzędu Gminy w Spytkowicach zgodnie z ilością zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do dostawy artykułów biurowych  sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie (e-mailem).

III. Istotne warunki zamówienia.

 1. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto oraz podatek VAT dostawy artykułów biurowych.
 2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym dostarczenie zamówionych materiałów.
 3. Dostawa winna obywać się w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni kalendarzowych       od dnia otrzymania zamówienia od Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zamawianych artykułów biurowych może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.
 5. Płatność za dostarczony towar następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 7. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego   (formularz cenowy) należy złożyć do dnia 28.01.2022 roku do godz. 14.00 na Dzienniku Podawczym lub przesłać na adres e-mail: gmina@spytkowice.net.pl
 8. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Spytkowice, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.
 9. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty.
 10. Okres obowiązywania umowy: od dnia podpisania do 30 czerwca 2022 r.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty, a także unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych             i finansowych.
 12. Dodatkowych informacji udziela: Agnieszka Jamróz i Michalina Jarocha, tel. 33/ 879 18 20;  33/ 879 18 76.

Załączniki:

Ogłoszenie

Załącznik 1 - formularz cenowy

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //