Raport o stanie Gminy Spytkowice w 2018 roku

herb

Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego to nowa forma podsumowania działalności organu wykonawczego. Podstawą prawną sporządzenia raportu jest art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, który został wprowadzony ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Raport o stanie gminy to kolejna, obok absolutorium, forma oceny organu wykonawczego. Raport ten odnosi się jednak do całokształtu pracy Wójta w poprzednim roku kalendarzowym, natomiast instytucja absolutorium jest wyłącznie podsumowaniem wykonania budżetu.
Ustawa nakłada na organ wykonawczy obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu raportu do 31 maja każdego roku. Nie określa jednak jego formy. Z redakcji przepisu wywnioskować można jedynie, iż ma to być forma pisemna. W związku z tym, proponowany układ raportu jest zgodny z podziałem organizacyjnym Urzędu.
Raport o stanie gminy Spytkowice w sposób kompleksowy ukazuje pracę Wójta Gminy oraz podległych mu pracowników. Został podzielony na rozdziały, które przedstawiają działalność samorządu gminnego w poszczególnych obszarach oraz realizację zadań, które wynikają z ustawy o samorządzie gminnym.

Załącznik: Raport o stanie gminy

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //