Wójt Gminy Spytkowice

Wojt7


mgr Mariusz Krystian

 

Urodził się 18 września 1976 roku w Zatorze. Ukończył Szkołę Podstawową w Ryczowie, a następnie Technikum Kolejowe w Krakowie o specjalności: Automatyka Sterowania Ruchem Kolejowym. Po zdaniu matury rozpoczął studia na Akademii Pedagogicznej, na której uzyskał dyplom magistra politologii i nauk społecznych. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu historii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz informatyki na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. W swoim dorobku zawodowym posiada doświadczenie jako pracownik fizyczny oraz umysłowy m.in. statystyk medyczny oraz nauczyciel. Jest żonaty - żona Agata, ma pięcioro dzieci: Mikołaja, Piotra, Filipa, Annę i Dominika.

Od 1998 roku aktywnie udziela się w środowisku lokalnym, od 2002 roku przez dwie kadencje pełnił funkcję Radnego Rady Gminy Spytkowice, w której m.in. przewodniczył Komisji Rewizyjnej. Działał także w OSP Ryczów, Gminnej Orkiestrze Dętej, był członkiem Rady Parafialnej oraz Akcji Katolickiej.

Funkcję Wójta Gminy Spytkowice pełni od grudnia 2010 roku, starając się o równomierny rozwój całej wspólnoty gminnej. W zakresie inwestycyjnym przede wszystkim kładzie nacisk na remont i odbudowę dróg gminnych, remont i restaurację budynków komunalnych, budowę chodników oraz kanalizacji sanitarnej. W swoich działaniach ściśle współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi. Dzięki temu udało się zrealizować wiele cennych inicjatyw.

Do dnia dzisiejszego realizuje w miarę możliwości swoje pasje społeczne m.in. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Spytkowicach, grając w Gminnej Orkiestrze Dętej, czy aktywnie pracując na rzecz Stowarzyszenia Dolina Karpia.

Interesuje się psychologią polityki oraz historią Polski XX wieku.

 

 

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup