euroregion

 

Gmina Spytkowice wraz ze słowacką Gminą Divinka realizują wspólnie projekt pn. „Zwiększamy atrakcyjność pogranicza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państw. Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartą umową dofinansowania wynosi: 122 009,54 €, a kwota dofinansowania to: 109 258,48 €, w tym: 99 999,01 € z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 9 359,47 € z budżetu państw.

Głównym celem projektu jest zachowanie tradycji, zwyczajów oraz ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego oraz zwiększenie poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na pograniczu polsko-słowackim.

Głównymi grupami docelowymi projektu są obywatele partnerskich gmin i goście naszych terenów, tzn. turyści, którzy wezmą udział w imprezach zorganizowanych w ramach projektu lub będą wykorzystywać wybudowaną infrastrukturę dla zapoznania się z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu. Ponadto projekt ma także duże znaczenie dla mieszkańców partnerskich gmin, gdyż sami będą lepiej wykorzystywać dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, poznawać, uświadomią sobie jego wartość i będą dbać o jego zachowanie dla kolejnych pokoleń. Dzięki realizacji projektu zostaną stworzone warunki do zagospodarowania czasu wolnego ciekawy i atrakcyjny sposób, zwiększenia się wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego oraz zapoznania się z polskimi i słowackimi tradycjami i zwyczajami.

 

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

1. Budowę wieży widokowej w gminie Divinka.
2. Renowację czterech zabytkowych kapliczek na terenie gminy Spytkowice.
3. Oznakowanie edukacyjnej trasy pieszo-rowerowej o długości 20 km.
4. Organizację czterech imprez promujących kulturę polsko-słowacką tj.:

  • Dzień Dziecka w gminie Spytkowice;
  • Dożynki polsko-słowackie w gminie Spytkowice;
  • Starosłowiańskie Dni w gminie Divinka;
  • Dzień Turystyki w gminie Divinka.

5. Wydanie folderu promocyjnego w nakładzie 1000 egz.

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup