Gmina Spytkowice zakończyła realizację operacji pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej strefy rekreacyjnej w celu utworzenia Centrum Rekreacyjnego”.

W ramach realizacji operacji został zrealizowany cały zakres rzeczowy operacji. Rzeczowa realizacja operacji obejmowała wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych polegających na:

- wykonaniu robót rozbiórkowych obejmujących m.in. rozbiórkę i utylizację urządzeń placu zabaw;

- stworzeniu boiska wielofunkcyjnego, m.in. poprzez zerwanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wzmocnienie podłoża geosiatkami czy wykonanie powierzchni poliuretanowej;

-  wyposażeniu boiska w niezbędny sprzęt;

- stworzeniu placu zabaw, m .in.  poprzez  wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami, montaż obrzeży betonowych czy montaż nawierzchni bezpiecznych;

- urządzeniu placu zabaw poprzez montaż niezbędnego wyposażenia;

- wykonaniu nawierzchni utwardzonej komunikacji, m.in. poprzez wzmocnienie podłoża geosiatkami, montaż obrzeża betonowego czy wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

- urządzenie siłowni plenerowej poprzez montaż niezbędnego wyposażenia;

- montażu piłkochwytów, m.in. poprzez ogrodzenie kortów tenisowych czy ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska;

- wykonaniu drenażu rozsączającego;

- przebudowie przyłącza gazu, m.in. poprzez wykonanie wykopów i przekopów, wykonanie próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy, oznakowaniu trasy gazociągu ułożonego w ziemi oraz zasypaniu wykopów;

- wykonaniu oświetlenia elektrycznego poprzez instalację rozdzielnic elektrycznych czy montażu słupów elektrycznych;

- dostawie i montażu małej architektury w postaci m.in. ławek z oparciem, stolików czy parkingu rowerowego 8 miejscowego;

- zagospodarowaniu terenu poprzez dowóz i rozplantowanie ziemi oraz wysianie traw.

 

Celem realizowanej operacji był rozwój i poprawa dostępu do infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie Doliny Karpia poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącej strefy rekreacyjnej przy ul. Wiślanej do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.

 

rybactwo

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup