Gmina Spytkowice w TVP Kraków!

Tym razem po raz kolejny mogliśmy usłyszeć o naszej Gminie w głównym wydaniu kroniki TVP Kraków, w kontekście przepisów prawa dotyczących bezpłatnej pomocy prawnej. W styczniu b.r. mija 5 lat, od wprowadzenia bezpłatnej pomocy prawnej dla Mieszkańców naszej Gminy. Blisko 1200 udzielonych porad, świadczy o tym, że pomysł był przysłowiowym "strzałem w dziesiątkę".
Materiał można obejrzeć pod adresem: http://krakow.tvp.pl
Nowy chodnik w sołectwie Półwieś

Można powiedzieć, że wspólne działania GDDKiA oraz Gminy Spytkowice przynoszą widoczne, pozytywne efekty. Pod koniec roku 2015 zakończono budowę kolejnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi krajowej nr 44 relacji Kraków - Oświęcim, na terenie Naszej Gminy. Tym razem w miejscowości Półwieś GDDKiA realizując Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, który jest częścią Planu Przebudowy Dróg Krajowych 2014-2023 - wykonała nowy chodnik o dł. 466 mb. Standardowo szerokość chodnika to 2 mb. W ramach inwestycji wykonano również nasyp o długości 1400 mb, wzmocniono skarpy poprzez ułożenie płyt ażurowych, wykonano, elementami betonowymi odwodnienie drogi, zamontowano łącznie 22 studzienki ściekowe i odwodnieniowe oraz przebudowano łącznie 6 zjazdów. Poszerzono również jezdnię o ok 50 cm. Wartość inwestycji to kwota 654 tys. zł.

Warto przypomnieć, że na własny koszt Gmina zleciła wykonie planów, projektów i dokumentacji technicznej chodników, co przyspieszyło wykonanie wszystkich inwestycji realizowanych na terenie Gminy Spytkowice wzdłuż drogi krajowej nr 44 w roku 2015. A był to rok dość udany pod tym względem. Wykono przecież również chodniki w Spytkowicach i Ryczowie. Łącznie wzdłuż drogi krajowej nr 44 w 2015 roku wybudowano na terenie Gminy Spytkowice 1100 mb chodników dla pieszych o łącznej wartości prawie 1 900 000 zł. Gmina na wspomnianą dokumentacje wydatkowała 34 tys. zł. Bez wątpienia wykonanie tych prac było niezbędne i znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców przemieszczających się wzdłuż drogi krajowej. W przypadku mieszkańców Półwsi sprawa dotyczy chodnika, który spełnia najważniejszą rolę komunikacyjną w drodze do szkoły, ośrodka zdrowia, apteki i kościoła.
"Książki naszych marzeń"

Gmina Spytkowice otrzymała dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu wspierania promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń" w 2015r. Dzięki stosownej umowie z Wojewodą Małopolskim, kwota 7.640, 00 zł. została przeznaczona na zakup książek do bibliotek dla pięciu szkół podstawowych. Wkład własny wyniósł 1.910,00 zł. Wybrane książki zostały już zakupione.


Szkoły podstawowe, które otrzymały dofinansowanie:
1. Szkoła Podstawowa w Bachowicach - 1.300 zł
2. Szkoła Podstawowa w Ryczowie - 2.170 zł
3. Szkoła Podstawowa w Spytkowicach - 2.170 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - 1.000 zł
5. Szkoła Podstawowa w Miejscu - 1.000 zł

Program "Książki naszych marzeń" ma promować czytelnictwo wśród uczniów szkół podstawowych dzięki doposażeniu bibliotek szkolnych w pozycje wybrane przez uczniów.

Cele szczegółowe programu:Wodowanie łodzi ratowniczej

Zakupiona ze środków Programu Operacyjnego RYBY 2007 - 2013 łódź ratownicza została zwodowana w dniu 15 stycznia br. na rzece Wiśle w miejscowości Spytkowice przy przeprawie promowej.

Sprawdzono jej prawidłowość działania i możliwości użycia w działaniach ratowniczo patrolowych oraz sytuacjach kryzysowych na terenie Gminy Spytkowice i stwierdzono, że jest gotowa do działań.

Łódź stanowi kolejny element wyposażenia Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego.
MIĘDZY WISŁĄ A POGÓRZEM - SPYTKOWICE W OBIEKTYWIE KAMERY FILMOWEJ CZYLI REALIZACJA PROJEKTU "NATURA ZNÓW SIĘ O(D)PŁACA"

Czy "natura" może się opłacać? Ekolodzy twierdzą zdecydowanie, że "tak". Chodzi jednak o opłacalność nie tylko w rozumieniu biznesowym. Bardziej chodzi o "odpłacalność" niż opłacalność. Zwolennicy proekologicznego gospodarowania zasobami podkreślają, że zrównoważony rozwój uwzględniający ich postulaty ma decydujący wpływ na zdrowie ludzi. Więc na całą sprawę "opłacalności" należy patrzeć w dużo szerszej perspektywie.

Właśnie "rozszerzeniu" naszego spojrzenia na temat chociażby obszarów chronionych "Natura 2000" ma służyć realizowany wspólnie z Towarzystwem na Rzecz ziemi projekt o nazwie "NATURA ZNÓW SIĘ O(D)PŁACA" współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. W wyniku realizacji tego programu tuż przed świętami, został wyemitowany w TVP 2 film promujący Gminę Spytkowice i obszar " Natura 2000" znajdujący się na jej terenie. Film ukazuje bioróżnorodność i piękno terenów Naszej Gminy. Jesteśmy przekonani, że wielu mieszkańców żyjąc w ciągłym zabieganiu nie dostrzega tego wspaniałego świata przyrody i piękna natury znajdującego się tuż obok. Dlatego zamieszczamy link do strony gdzie osoby zainteresowane mogą obejrzeć film. << Link do filmu >>

Wspomniany wcześniej projekt "NATURA ZNÓW SIĘ O(D)PŁACA" w swoim założeniu ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej uczestników. W ramach realizacji projektu na początku października 2015 została zorganizowana wizyta studyjna do Niemiec, aby na miejscu można było zobaczyć w jaki sposób można "prorozwojowo" wykorzystać obszary chronione "Natura 2000". Również w ramach projektu, w listopadzie 2015 została zorganizowana 3 dniowa konferencja, która przybliżyła polskie realia tego tematu. Niemalże równocześnie z filmem ukazała się w dużym nakładzie mapa obszarów "Natura 2000" w okolicy Gminy Spytkowice.

Na posumowanie realizacji projektu przyjdzie jeszcze czas. Tym bardziej, że projekt jeszcze trwa. Niebawem zostaną zakończone prace związane z inwentaryzacją rowów melioracyjnych, co ma przyczynić się do realnego poprawienia w przyszłości zabezpieczenia przeciw powodziowego mieszkańców i degradacji obszarów "Natura 2000" na terenie Naszej Gminy. Tymczasem wszystkich zapraszamy do obejrzenia zamieszczonych poniżej fotografii i filmu.

fotogaleria >>>>>>


Rośnie liczba mieszkańców Gminy Spytkowice !!

Kolejna analiza ewidencji ludności, tym razem dotycząca roku 2015 jednoznacznie wskazuje, że liczba mieszkańców Naszej Gminy znowu wzrosła i jest to wzrost dość duży w w stosunku do wzrostu z roku 2014. Przypomnijmy wzrost liczby ludności w roku 2014 do to 12 osób. Tym czasem w roku 2015 w stosunku do roku 2014 przybyło 45 osób. Przedstawione w tabelach wyniki analizy, wskazują jednoznacznie, że wzrost liczby mieszkańców jest spowodowany 43% wzrostem procentowego wskaźnika przyrostu naturalnego i ponad 74% wzrostem ilościowego przyrostu naturalnego.

Łącznie w Gminie Spytkowice urodziło się 129 dzieci, a zmarło 68 osób. O ile ilość urodzeń w odniesieniu do roku poprzedniego (120 dzieci) można uznać, że kształtuje się na porównywalnym poziomie, to musi cieszyć i cieszy - spadek liczby zgonów tj.: 85 w roku 2014, do 68 w roku 2015. Cieszy w szczególności zahamowany spadek procentowego wskaźnika przyrostu naturalnego w Półwsi i Ryczowie.

Jak wskazują dane przedstawione w tabeli nr 2, zmiany w strukturze wiekowej naszych mieszkańców charakteryzują się dużą dynamiką. Aż w trzech grupach wiekowych zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn zanotowano wielkości ujemne. Aby poprawnie z interpretować te informacje potrzebne są dane nt. struktury ilościowej każdej grupy wiekowej z lat poprzednich i badanego okresu. Wówczas można by wskazań np.: jaki wpływ na zmianę tych wielkości ma "przesunięcie" pomiędzy grupami wiekowymi, jaki udział mają zgony lub migracja ludności. Tych danych jednak nie posiadamy. Warto jednak zaznaczyć i odnotować, że liczba mieszkańców Gminy Spytkowice rośnie i że ten wzrost jest większy niż w latach poprzednich.
Bezpieczniej przy Cmentarzu Komunalnym w Spytkowicach

Lokalizacja Cmentarza Komunalnego w Spytkowicach przy drodze krajowej nr 44 z Oświęcimia do Krakowa ma jedną podstawową zaletę - bardzo łatwo trafić. Jednak z samym bezpieczeństwem do tej pory było inaczej. Możliwość pozostawienia samochodu jedynie na poboczu ruchliwej drogi krajowej to rozwiązanie stwarzające potencjalne zagrożenie. Dlatego Władze Gminy w ostatnich dwóch latach zakupiły dwie działki od strony ul. Słonecznej by na nich zlokalizować miejsca postojowe. I tak się też stało. W grudniu 2015 roku, realizując pierwszy etap inwestycji -utwardzono 950 m2 celem utworzenia miejsc postojowych. Pomyślano również o ścieżce którą można dojść do bramy głównej cmentarza. Jest to pierwsza część robót poprawiających bezpieczeństwo wokół cmentarza. Wartość inwestycji to kwota nieco ponad 141 tys. złotych. W przedstawionej kwocie uwzględniono koszt zakupu gruntów. Warto też przypomnieć, że w trakcie realizacji jest ciągle budowa nowej Kaplicy Cmentarnej, której oddanie do użytku diametralnie poprawi bezpieczeństwo ceremonii pochówkowej, bowiem całkowicie zostanie wyeliminowany etap przejścia drogą krajową z Kościoła Parafialnego na Cmentarz Komunalny.
Oświetlona Astra

Pod koniec roku 2015 zrealizowano kolejną inwestycję na obiekcie sportowym ASTRA Spytkowice. Ty razem w ramach remontu instalacji elektrycznej zainstalowano oświetlenie boisk piłkarskich. Potrzeba realizacji tego zadania wynikała z konieczności dokonania remontu kilkudziesięcioletniej instalacji elektrycznej i poprawy bezpieczeństwa użytkowania obiektu. Montaż oświetlenia zwiększył też potencjał użytkowy obiektu poprzez możliwość organizowania zajęć treningowych także w godzinach wieczornych. Gospodarze stadionu- działacze Klubu Sportowego Astra mogli wykonać remont dzięki wsparciu jakie otrzymali w ramach konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy na "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu." Całkowita wartość robót to kwota nieco ponad 44 tys. zł.. Kwota dotacji konkursowej jest równa 34 800 zł. Pozostała wartość została sfinansowana ze środków własnych klubu.
Koncert Świąteczno Noworoczny w Ryczowie z charytatywnym przesłaniem.

Tradycyjnie już w uroczystość Objawienia Pańskiego czyli święta Trzech Króli w ryczowskim kościele odbył się Koncert Świąteczno - Noworoczny. Z roku na rok gromadzi on coraz liczniejszą publiczność, która potrafi docenić zaangażowanie oraz kunszt artystyczny muzyków. Samo wydarzenie składało się z dwóch części. W pierwszej zaprezentowano repertuar kolędowy, w drugiej repertuar koncertowy, w którym mogliśmy usłyszeć m.in. takie standardy jak: 'New York, New York", "My Way", czy "Marsz Radeckiego". Wykonawcami koncertu byli: Gminna Orkiestra Dęta z Ryczowa, Schola Parafii Ryczów, oraz soliści.

W tym roku cały koncert zagrany był dla Pauliny Tomskiej. Po koncercie zbierano datki na pokrycie kosztów leczenia Pauliny. Dzięki ofiarności Mieszkańców zebrano ponad 7700 zł.

Wydarzenie to było również pożegnaniem Pana Jerzego Gawędy z funkcji Kapelmistrza Orkiestry. Muzycy podziękowali mu za ponad 20-letnią pracę, dzięki której Gminna Orkiestra Dęta z Ryczowa mogła powstać, okrzepnąć oraz zbudować swój fundament artystyczny. Pan Jerzy nie odchodzi z Orkiestry i jak sam deklaruje będzie nadal angażował się w jej działalność, tym razem jako jeden z jej muzyków.
Oszczędzamy - mniej za energię elektryczną

Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dwóch lat Gmina Spytkowice zaoszczędzi prawie 73 000 zł na kosztach zużycia energii elektrycznej. Stało się to możliwe dzięki przystąpieniu Naszej Gminy do grupy zakupowej energii elektrycznej Gmin Małopolski Zachodniej. Następstwem utworzenia grupy było ogłoszenie wspólnego przetargu na energię elektryczną w wyniku którego uzyskaliśmy niższą cenę za 1M/Wh. W przypadku oświetlenia ulicznego Gmina będzie płacić 197,70 zł netto za 1M/Wh, natomiast za energię dostarczaną do budynków komunalnych, szkół i pozostałych jednostek organizacyjnych 211,10 zł netto. Przyjmując, że w ciągu dwóch kolejnych lat nie wzrośnie zużycie energii elektrycznej można w dużym uproszczeniu przyjąć, że szacunkowego oszczędności w roku 2016 sięgną kwoty ponad 21 tys. zł., a w roku 2017, kiedy już wszystkie nasze jednostki organizacyjne będą korzystać z tańszej energii, kwota ta wzrośnie do prawie 51 tys. zł.
W przedstawionych wyliczeniach uwzględniono koszty doradztwa i audytu energetycznego.

"Mam nadzieję, że jest to początek optymalizowania naszych wydatków związanych ze zużyciem energii. Kolejnym etapem jest skrupulatna analiza rzeczywistego zapotrzebowania na energię elektryczną, a także rozpoznanie możliwości wymiany urządzeń na mniej energochłonne, a w przypadku oświetlenia ulicznego dodatkowo zmiana systemu sterowania oświetleniem. Na pewno będzie trzeba zainwestować, po to by w latach kolejnych czerpać korzyści. Ważne, że zrobiliśmy pierwszy krok. W latach poprzednich nikt w sposób realny nie badał możliwości oszczędzania energii." - wyjaśnia i komentuje Mariusz Krystian, Wójt Gminy.
Kolejne drogi gminne - wyremontowane

Sprzyjające warunki atmosferyczne kolejny raz pozwoliły zrealizować założone na początku roku budżetowego, gminne cele inwestycyjne. Całkiem niedawno zakończono remont kolejnych dróg gminnych. Nową nawierzchnię bitumiczną, utwardzone pobocza zyskały: ul. Wierzbowa i Spokojna w Ryczowie oraz fragment ul. Stawowej (od ul. Ogrodowej do przejazdu kolejowego). Warto przypomnieć, że w tym roku w Miejscu wyremontowana całą ul. Stawową. Natomiast na ulicy Spokojnej w trakcie bieżących prac, wykonano remont przepustów drogowych. Łączna wielkość nowych nawierzchni to 1000 mb. Wartość robót to blisko 180 tys. złotych. Gmina pozyskała na ten cel dotację celową z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w latach 2010 i 2011 - w kwocie ponad 115 tys złotych.
Pociągiem do Krakowa i Oświęcimia

Jak już informowaliśmy, od 13 grudnia do Krakowa, Oświęcimia ale także do Zatora i Skawiny można dojechać pociągiem. W niedzielę 13 grudnia wszyscy zainteresowani mogli w obu kierunkach podróżować za darmo. Nie było jakiegoś oficjalnego "nowego otwarcia" linii 94 - chociaż przez 3 lata, co niektórzy mogli zapomnieć, jak podróżuje się koleją. Z bezpłatnej okazji podróżowania wg nieoficjalnych informacji skorzystało ponad 70 osób. Trudno odnieś tę informację do poprzednich badań. Wydaję się jednak, że właśnie wspomniane "zapomnienie o podróżowaniu koleją", może być największą przeszkodą w pozyskaniu pasażerów. Chociaż bez porównania komfort podróżowania "bije na głowę", to co proponują nam popularne i przepełnione w godzinach szczytu "busy", to jednak faktem jest, że odzwyczailiśmy się od podróżowania koleją. Dlatego bardzo ważną sprawą będzie dostosowanie całej oferty do potrzeb podróżujących. W Spytkowicach już ruszyły konsultacje w sprawie rozkładu jazdy. Mieszkańcy do 15 stycznia 2016 roku mogą składać swoje propozycje i oczekiwania w tym temacie. Mariusz Krystian - Wójt Gminy Spytkowice podkreśla, że "ważne jest to, by podróżujący w obu kierunkach korzystali z reaktywowanej linii kolejowej. Ważne jest też to, by linia stała się częścią kolei aglomeracyjnej, bo tylko taka kompleksowa oferta może sprostać potrzebą społecznym w zakresie komunikacji zbiorowej". W bardzo podobnym tonie wypowiadają się wszyscy Włodarze Gmin przez które przebiega trasa kolejowa, upatrując w reaktywacji połączeń pasażerskich szans rozwojowych. Warto podkreślić, że wspomniani Włodarze Gmin i przedstawiciele lokalnych samorządów podróżowali w niedzielę 13 grudnia wspólnie z kierownictwem firmy Przewozy Regionalne. Była to okazja do rozmowy na temat dalszych wspólnych działań związanych m. in. z linią kolejową 94 z Oświęcimia do Krakowa.
Relację z tego spotkania można zobaczyć na: krakow.tvp.pl
Dzień Seniora w Miejscu

28 listopada 2015 r. w Miejscu po raz kolejny odbył się Dzień Seniora. Organizowane na terenie Gminy święto cieszy się bardzo dużą popularnością, gdyż często jest jedyną okazją do spotkań w tak szerokim gronie. Jak co roku wydarzenie to zorganizowało miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Na zaproszenie odpowiedziało wielu Seniorów, a także Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski, Proboszcz Parafii w Spytkowicach ks. Józef Piwowarski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miejscu, Sołtys wsi oraz Panie z zaprzyjaźnionych Kół Gospodyń i Związku Emerytów i Rencistów z terenu Gminy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w Kaplicy w Miejscu. Kolejna jej część miała miejsce w Domu Wiejskim w Miejscu. Najpierw zebranych powitała Przewodnicząca KGW Janina Barcik, która wyraziła radość z przybycia tak wielu zaproszonych gości. Następnie Wójt Mariusz Krystian skierował do Seniorów życzenia zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Po części oficjalnej nadszedł czas na część artystyczną. Na scenie zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Miejscu, którzy specjalnie na tę uroczystość przygotowali dla wszystkich gości program zakończony konkursem i wspólnym śpiewaniem. Atmosfera zabawy przeniosła się na chwile późniejsze. Wspólne biesiadowanie, śpiewy i tańce trwały do godzin wieczornych.

fotogaleria >>>>>>


Zakończono przebudowę drogi powiatowej w Ryczowie

Długo wyczekiwany remont drogi powiatowej - ul. Jana Pawła II w Ryczowie, został zakończony. Dramatyczny stan nawierzchni jezdni tejże ulicy był przedmiotem wielu monitów i starań m.in. Władz Gminy i Radnych Powiatowych minionych i obecnej kadencji. Po kilkunastu latach starań udało się gruntownie przebudować drogę na długości 1540 mb. Chociaż nie wykonano remontu całości drogi, ważne jest to, że wreszcie Powiat Wadowicki "przypomniał sobie", że w Gminie Spytkowice też są drogi powiatowe o które trzeba zadbać - komentują mieszkańcy. Zakończona inwestycja, której wartość przekroczyła nie co ponad 1 mln 980 tys. zł - jest zdecydowanie największą co do wartości powiatową inwestycją w ciągu ostatnich kilkunastu lat w Gminie Spytkowice.

Mieszkańcy Ryczowa mają nadzieję, że na kontynuację przebudowy dalszej części ul. Jana Pawła II nie będą musieli czekać kolejnych kilkunastu lat, co mogłoby zniweczyć i zaprzepaścić osiągnięty efekt.

Podobne nadzieje i marzenia mają mieszkańcy Spytkowic i Bachowic - przez które to miejscowości przebiega kolejna droga powiatowa, która od co najmniej dwóch lat ulega przyspieszonej destrukcji. Dwa lata temu została z frezowana górna nawierzchnia jezdni ul. Wadowickiej w Spytkowicach i część ul. Stefczyka w Bachowicach w tej chwili skutecznemu zniszczeniu ulega warstwa konstrukcyjna drogi stwarzając realne zagrożenie i niebezpieczeństwo dla użytkowników.

Warto nadmienić, że w czasie wspomnianego remontu Gmina Spytkowice wsparła finansowo i organizacyjnie Władze Powiatowe m.in. poprzez wyznaczenie i zorganizowanie objazdów dla użytkowników remontowanej drogi w okresie przebudowy.
W Spytkowicach odsłonieto tablicę upamiętniającą chrzest O.Rudolfa Warzechy OCD

W drugą niedzielę adwentu, 6 grudnia 2105 r., na ścianie przy chrzcielnicy kościoła parafialnego w Spytkowicach k. Zatora została odsłonięta i pobłogosławiona tablica upamiętniająca sakrament chrztu św., który 30 listopada 1919 r. przyjął tam Stanisław Warzecha, późniejszy o. Rudolf w Zakonie Karmelitów Bosych, kandydat na ołtarze.

Pobłogosławienia tablicy, wobec licznie zgromadzonych parafian i gości, dokonał na rozpoczęcie niedzielnej sumy o. Tadeusz Florek OCD, prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Okolicznościową homilię wygłosił ks. dr Andrzej Scąber, kierownik Referatu Spraw Beatyfikacyjnych w Kurii Metropolitalnej w Krakowie i delegat biskupi w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego.

Kaznodzieja, w nawiązaniu do przywoływanego przez liturgię drugiej niedzieli adwentu św. Jana Chrzciciela, który na Jordanem udzielił chrztu Chrystusowi, stwierdził, że dla o. Rudolfa Warzechy "Jordanem stała się chrzcielnica kościoła w Spytkowicach, i z tego źródła czerpał on przez całe życie, potwierdzając swoją konsekrację chrzcielną konsekracją zakonną w Karmelu i gorliwą posługą kapłańską".

Zgromadzonym podziękował postulator w procesie beatyfikacyjnym świątobliwego zakonnika - o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, który przybył na uroczystość z Wadowic, wraz z przeorem wadowickiego klasztoru - o. Grzegorzem Irzykiem OCD. To w klasztorze wadowickim o. Rudolf przeżył ostatnie lata swego życia i tam zmarł w opinii świętości.

Postulator poinformował o aktualnym stanie prac procesowych zmierzających do udowodnienia heroicznych cnót o. Rudolfa, wyrażając nadzieję, że najbliższy rok będzie decydującym, aby doprowadzić diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego do szczęśliwego finału i przekazać zgromadzoną dokumentację do Stolicy Apostolskiej. Nadto podziękował za życzliwość ks. Józefowi Piwowarskiemu, proboszczowi parafii w Spytkowicach i dziekanowi dekanatu zatorskiego, a także zarządowi i członkom Stowarzyszenia Przyjaciół o. Rudolfa, oraz władzom samorządowym miejscowej gminy z wójtem Mariuszem Krystianem, wspierającym liczne inicjatywy promujące postać swego wybitnego Ziomka. Podziękował również za obecność senatorowi Andrzejowi Pająkowi i radnemu sejmiku małopolskiego Rafałowi Stuglikowi

Stanisław Warzecha został ochrzczony w spytkowickim kościele parafialnym pw. św. Katarzyny 30 listopada 1919 r. Urodził się szesnaście dni wcześniej w Bachowicach - wiosce, która wówczas należała do parafii spytkowickiej, a od 1929 r. stała się siedzibą nowej parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa. Rodzinny dom opuścił już w 1932 r., kiedy to rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Karmelitów Bosych w Wadowicach, po którym w 1935 r. wstąpił do Zakonu w Czernej k. Krakowa. W 1944 r. przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie, zostając niezwłocznie wychowawcą młodego pokolenia karmelitów bosych i duszpasterzem dzieci i młodzieży. Zasłynął jako światły kierownik duchowy, prowadził rekolekcje i dni skupienia, był prekursorem duszpasterstwa akademickiego w Krakowie. Do końca życia był wierny posłudze w konfesjonale, oddawał się duszpasterstwu rodzin i apostolstwu chorych. Zmarł 27 lutego 1999 r. Od 2011 r. trwa jego proces beatyfikacyjny.

fotogaleria >>>>>>


Już od 13 grudnia powrócą pociągi pasażerskie

To wręcz rewelacyjna wiadomość dla wszystkich podróżujących do Skawiny, Krakowa, a także Zatora i Oświęcimia. Już od 13 grudnia zostają wznowione połączenia kolejowe na trasie Kraków Główny - Skawina - Spytkowice - Oświęcim.

Po trzech latach starań poprzez wspólne działanie Władz Samorządowych, a także mieszkańców wszystkich gmin zlokalizowanych wzdłuż trasy udało się wypracować porozumienie dzięki któremu po trzech latach przerwy znów do stolicy Małopolski, wszyscy chętni, będą mogli dojechać pociągiem w znacznie lepszych i komfortowych warunkach.

Na początek zostanie przywrócone pięć par połączeń w obu kierunkach. Większość kursów będzie kończyła swój bieg na stacji Kraków Główny. Podróżni kursów kończących trasę w Krakowie Płaszowie posiadający bilet kolejowy do Krakowa Głównego, będą mogli z niego korzystać w komunikacji miejskiej by dostać się do Krakowa Głównego. Na terenie Gminy Spytkowice pociąg będzie się zatrzymywał na czterech przystankach tj.: Spytkowice, Spytkowice Kępki, Półwieś, Ryczów.

Kolejna miła niespodzianka to ceny biletów. Ze Spytkowic do Oświęcimia lub Skawiny dojedziemy już za 3 zł., do Krakowa Głównego za 5 zł. Trzy lata temu za bilet do Oświęcimia trzeba było zapłacić 7, 60 zł, do Skawiny 8,20 zł, a do Krakowa Płaszowa 11,70 zł. Taniej również zapłacimy za bilety miesięczne: do Oświęcimia - 79 zł(poprzednio 174 zł), do Skawiny - 99 zł(poprzednio 189 zł), do Krakowa Głównego 139 zł (poprzednio 239 zł.)

" Przywrócenie połączeń pasażerskich na linii kolejowej 94 stało się możliwe dzięki porozumieniu i finansowemu wsparciu jakie zadeklarowali Włodarze Gmin zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej. W tym momencie bardzo wiele zależy od podróżujących w kierunku Krakowa i Oświęcimia. Jeśli wykażą swoją aktywność i zainteresowanie korzystaniem z tych połączeń, kolejnym naszym celem będzie zwiększenie liczby kursów i jeszcze lepsze dostosowanie godzin odjazdów do potrzeb osób zainteresowanych, także usprawnienie tego rodzaju komunikacji poprzez przygotowanie miejsc parkingowych i wiat rowerowych w pobliżu przystanków kolejowych. Naszym głównym celem jest włączenie tychże połączeń kolejowych do systemu kolei aglomeracyjnej - gdzie zakup jednego biletu będzie skutkował możliwością korzystania z całej komunikacji miejskiej terenu aglomeracyjnego miasta Krakowa." - wyjaśnia Mariusz Krystian Wójt Gminy.

Na koniec informacja bardzo kusząca: w niedzielę 13 grudnia będzie można zupełnie bezpłatnie podróżować na całej trasie Kraków - Oświęcim. Jako uzupełnienie informacji dołączamy proponowany rozkład jazdy.

Rozkład jazdy pociągów


Gminne Ćwiczenia Pożarnicze "POWÓDŹ - MIEJSCE 2015"

W sobotę 22 listopada 2015 roku na terenie Sołectwa Miejsce, odbyły się Gminne Ćwiczenia Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. W działaniach ratowniczych uczestniczyło 8 Zastępów strażaków OSP tj:

Założeniami i głównym celem tegorocznych Gminnych Ćwiczeń Pożarniczych było:
- Sprawdzenie możliwości taktyczno-technicznych zastępów OSP w czasie działań przeciwpowodziowych.
- Sprawdzenie możliwości użycia służb współpracujących z OSP, w sytuacjach kryzysowych na terenie gminy.
- Zabezpieczenie terenu przed zalaniem, przy użyciu dostępnych sił i środków .

O godzinie 16.00 Dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zaalarmował jednostki OSP z terenu Gminy Spytkowice, o mającym miejsce zdarzeniu "POWÓDŹ !!" w Sołectwie Miejsce.

Jako pierwszy na miejsce zdarzenia przybył Zastęp strażaków z OSP Miejsce tj. obsada samochodu GLM Renault Master wraz z Zespołami Pompowymi "BIAŁOGON HL 24S". Dowodzący Ćwiczeniami Pożarniczymi - Komendant Gminny OSP dh. Tadeusz Dębski natychmiast rozpoczął działania operacyjne na miejscu zdarzenia.

Następnie w ramach wsparcia dotarły 2 zastępy strażaków z OSP Spytkowice tj. obsady samochodów GBA Dennis i GLM Gazela GAZ, 2 zastępy z OSP Ryczów tj. obsady samochodów GBA STEYR i GLM Lublin i 2 zastępy strażaków z OSP Bachowice tj. obsady samochodów GBA 1,6/16 Daimler Benz- Mercedes z Mobilnym Zespołem Pompowym i SLRt Honker oraz Zastęp strażaków z OSP Półwieś tj. obsada samochodu GLM ŻUK, które wspomagały działania ratownicze. Teren działań dodatkowo oświetlany był przez samochód oświetleniowy ŻUK z OSP Bachowice. Rozstawiano i uruchamiano Zespoły Pompowe, rozwijano - budowano linie wężowe celem przerzutu nadmiaru wód z przedwala przez wał do koryta rzeki Wisły, jak również wykonywano zabezpieczenia terenów zamieszkiwanych przez Mieszkańców budowanymi zaporami z worków wypełnionych piaskiem, celem ich ochrony przed zalaniem. Rozjemcą ćwiczeń a zarazem oceniającym był mł. asp. Bogdan Harnas z Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach, który w podsumowaniu wysoko ocenił działania naszych strażaków podczas tegorocznych ćwiczeń gminnych.

Ćwiczenia obserwowali:
-Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Spytkowice, a zarazem Wójt Gminy Spytkowice - Pan Mariusz Krystian,
-Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Spytkowice - dh Zbigniew Malaga,
-Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy Spytkowice - Krzysztof Świergosz.

Organizatorem Ćwiczeń był Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Spytkowicach dh Mariusz Krystian oraz Komendant Gminny OSP Spytkowice dh Tadeusz Dębski.

fotogaleria >>>>>>


Nagrodzeni uczniowie

11 listopada 2015r. na uroczystej sesji z okazji Święta Niepodległości uczniowie gminnych szkół podstawowych i gimnazjów odebrali Nagrody Wójta Gminy. Nagrodzeni to laureaci wielu olimpiad przedmiotowych, uczniowie wybitnie uzdolnieni, aktywni, otwarci na wiedzę, działający na rzecz społeczności szkolnej oraz odnoszący sukcesy w zawodach sportowych. Wójt Gminy Mariusz Krystian nagrodził w tym roku 17 uczniów wraz z opiekunami.

Za osiągnięcia naukowe i uzyskanie wysokich miejsc w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich nagrody otrzymali:
uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach: Paweł Sieprawski, Oliwia Miarka oraz opiekunowie p. Janina Jezierska-Bobak i p. Kinga Szablowska, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach: Konrad Godzik, Maciej Korabik, Adrian Michalec, Ewa Chlebicka wraz z opiekunami p. Katarzyną Szarek, p. Bernadetą Chlebicką, z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ryczowie: Ireneusz Hupert, Jacek Pieczonka, Patrycja Bałys, Kamil Brania, Aleksandra Brania wraz z opiekunami p. Agnieszką Wawro, p. Łucją Kucia-Supron, p. Anną Wołoch a także uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Miejscu: Weronika Simik, Gabriela Żmuda, Gabriela Klęczar wraz z opiekunem p. Barbarą Sternal.
Za osiągnięcia sportowe nagrody otrzymali:
uczennice z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach: Wiktoria Sołtys, Klaudia Sowa wraz opiekunami p. Tomaszem Rajdą, p. Tomaszem Kubasem oraz uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie Martyna Mędrysa wraz z opiekunem p. Grzegorzem Irzykiem.

Każdy z nagrodzonych otrzymał wartościową nagrodę rzeczową wraz z pakietem promocyjnym gminy. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, a koleżanki i kolegów tegorocznych laureatów zachęcamy do pracy w bieżącym roku.
Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości i Jubileuszu 25 - lecia Samorządu Terytorialnego

Tegoroczne gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości były bardzo wyjątkowym i szczególnym wydarzeniem. Połączono je z Jubileuszem 25 - lecia Samorządu Terytorialnego, co stało się okazją przypomnienia i upamiętnienia wszystkich byłych już, ale także obecnie zaangażowanych w życie Naszego Samorządu osób.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod pomnikiem Kajetana Wolskiego, Oficera Wojsk Polskich - bohatera Powstania Listopadowego. W imieniu Społeczności Lokalnej, Władz Samorządowych i Środowisk Kombatanckich uczynili to: Pan Mariusz Krystian - Wójt Gminy Spytkowice, Pan Jerzy Piórowski - Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice, Pan Stanisław Michalec - Kapitan Rezerwy, Członek Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. W imieniu środowisk oświatowych i organizacji pozarządowych hołd złożyli przedstawiciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach oraz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Spytkowickiej. Następnie wszyscy uczestniczy, delegacje i poczty sztandarowe przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej z Ryczowa pod batutą Kapelmistrza Jerzego Gawędy udały się do Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Drugą częścią uroczystości była Msza Święta w intencji Ojczyzny celebrowanej przez Księdza Dziekana i jednocześnie Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Spytkowicach, przy udziale Księży z Parafii Gminy Spytkowice. Bardzo uroczysty charakter Mszy Świętej został nadany poprzez śpiew Chóru Parafialnego. Homilię wygłosił Ksiądz profesor Jan Szczepaniak.

Następnie wszyscy udali się do WDK Spytkowice, gdzie uczestniczyli w uroczystej Sesji Rady Gminy. Sesję rozpoczęto Hymnem Narodowym. Po którym uczczono minutą ciszy wszystkich zmarłych, którzy w swoim życiu angażowali się w budowanie i funkcjonowanie Samorządu Terytorialnego. Był to moment podniosły, w którym przypomniano nazwiska wspomnianych osób. A byli to:

Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.