"Bachowickie Centrum" staje się piękniejsze

Pisząc "Bachowickie Centrum", mamy na myśli przede wszystkim miejsce w którym koncentruje się życie i funkcjonowanie tego sołectwa. Tak się składa, że dokładnie centrum miejscowości skupia wiele funkcji. Szkoła, Kościół, cmentarz, kilka lokali handlowych, punkt apteczny, filia oddziału banku, Dom Strażaka pełniący funkcję zarówno strażnicy jak również siedziby Koła Gospodyń Wiejskich, Świetlicy WDK i Rady Sołeckiej. Dwa lata temu wyremontowano właśnie Dom Strażaka. W czerwcu oddano do użytku zupełnie nowy, bardzo imponujący plac zabaw. Kilkanaście miesięcy wcześniej wyremontowano drogę do cmentarza wraz z parkingiem, a także drogę gminną - ul. Górki. Przy drodze powiatowej zainstalowano wiatę przystankową. Parafianie wspólnie z księdzem proboszczem zadbali o parking i dojazd do Kościoła, a także przydrożną, historyczną kapliczkę. W to wszystko znakomicie wpisuje się ostatnio zakończona inwestycja tj. remont placu wokół Domu Strażaka. Koszt remontu wraz z pracami projektowymi i nadzorem inwestorskim to kwota nieco ponad 95 000 zł. W tej kwocie wykonano: 593 m2 kostki brukowej wraz z podbudową i krawężnikami, dziesięć metrów ogrodzenia z bramami wjazdowymi oraz uporządkowano teren. Warto zaznaczyć, że dzięki tym pracom udało się wygospodarować kilka dodatkowych miejsc parkingowych wokół budynku co znacznie poprawi bezpieczeństwo przy drodze powiatowej. Jak widać na załączonych fotografiach wszystko prezentuje się znakomicie.
Nowa nawierzchnia na ulicy Morzyckiej w Spytkowicach

Od kilku dni mieszkańcy ul. Morzyckiej w Spytkowicach do swoich domów dojeżdżają po całkiem nowej nawierzchni drogi. Właśnie w tym rejonie zakończono kolejną inwestycję gminną. Za kwotę nieco ponad 190 tys. złotych wykonano bardzo imponujący zakres robót. Przede wszystkim na długości 508 metrów, wykonano wspomnianą nawierzchnię bitumiczną, a ponadto przebudowano zupełnie odnowa przepust pod drogą, który w minionych latach był jedną z przyczyn podtapiania pobliskich posesji. Aby inwestycje można było zrealizować gmina musiała wybudować objazd, by na czas remontu mieszkańcy mogli swobodnie dojeżdżać do swoich domów. Ponieważ ul. Morzycka jest wąska wykonano tzw. mijankę, czyli miejsce w którym samochody będą mogły bezkolizyjnie się wyminąć. Warto wspomnieć, że na remont nawierzchni jezdni otrzymaliśmy dofinansowanie z rezerwy budżetu państwa na usuwanie skutków intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w roku 2013. Kwota dofinansowania to suma 74 128 zł.
Piesza Pielgrzymka ze Spytkowic na Jasną Górę

W czwartek 6 sierpnia wyruszyła XXXV Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Krakowskiej na Jasną Górę. Tym razem Pielgrzymom towarzyszy hasło "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Również w Spytkowicach, już po raz piętnasty, zorganizowano pielgrzymkę do Częstochowy. Grupie liczącej blisko 140 osób przewodniczą: ks. Piotr Podwyszyński, ks. Wojciech Wylegała, ks. Robert Jończyk, ks. Jacek Bernacik i siostra Noemia. Grupa spytkowicka należy do Członu VII Chrzanów - Libiąż - Spytkowice - Trzebinia, z którym łączy się w Chrzanowie w drugim dniu pielgrzymowania. Pielgrzymka tradycyjnie rozpoczęła się Mszą Świętą w spytkowickim kościele, po której Pątnicy o godz. 9.35 wyruszyli w trasę. Każdy z nich podjął trud pielgrzymowania w osobistej intencji, modląc się w ciszy, ale też przy dźwiękach gitar i wspólnym śpiewie. W ciągu sześciu dni pokonali trasę pielgrzymki w bardzo trudnych warunkach - przy ekstremalnie wysokiej temperaturze i lejącym się z nieba żarze. Do Częstochowy dotarli 11 sierpnia - zmęczeni, ale szczęśliwi, że mogą złożyć swe prośby u stóp Matki Bożej z Jasnej Góry. Tam odbyła się Msza Święta, po której Pielgrzymi udali się do autokarów, którymi w godzinach nocnych, powrócili do swoich domów.
Niezależne rankingi potwierdzają nasz szybki rozwój

W pierwszym tygodniu lipca Serwis Samorządowy PAP opublikował nowy ranking. Tym razem zbadano ile środków wydają gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Na podstawie informacji uzyskanej z Dziedzinowej Bazy Wiedzy GUS Serwis PAP sklasyfikował 2941 podmiotów samorządowych. Ranking pokazuje duże zróżnicowanie w wydatkach gmin. Z analizy dokumentu wynika, że Gmina Spytkowice uplasowała się na 1501 miejscu, a nasze wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku 2013 wyniosły 3046,90 zł. Jest to wielkość niewiele przekraczająca średnią dominującą w kraju. Dalsza analiza porównawcza gmin powiatu wadowickiego wskazuje, że biorąc pod uwagę właśnie nasz region, uplasowaliśmy się w tej kategorii na II miejscu za gminą Mucharz. Wynik ten potwierdza wcześniej publikowane rankingi i analizy niezależnych mediów. Dla przypomnienia z zeszłorocznych publikacji Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej wynika, że Gmina Spytkowice drugi rok z rzędu zajmuje III miejsce wśród gmin powiatu wadowickiego co do wielkości wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Również w zeszłym roku czasopismo samorządowe "Wspólnota" wspólnie z Zespołem Doradców Ekonomicznych firmy Curulis opublikowało niezależny raport podsumowujący działalność władz samorządowych kadencji 2010 - 2014. Wykorzystując informacje z tego raportu Zespół Analityków firmy Curulis przygotował ranking najszybciej rozwijających się gmin w Polsce. Według tego rankingu Gmina Spytkowice zajęła 497 miejsce i jednocześnie była to najwyższa lokata ze wszystkich gmin powiatu wadowickiego. Z innego zestawienia, tym razem Gazety Krakowskiej wynika, że jesteśmy jedną z dwóch najmniej zadłużonych gmin wiejskich Małopolski Zachodniej.

Niezależne rankingi, analizy, zestawienia potwierdzają to, że nasz rozwój nabrał znaczącego tempa i jest to zauważalne w informacjach ośrodków niezależnych. Po prostu potwierdzają nasz szybki rozwój. Te same informacje, bardzo często dużo bardziej szczegółowe otrzymują nasi Mieszkańcy na corocznych Zebraniach Wiejskich organizowanych w każdym sołectwie. Radni otrzymują dokładne zestawienia z wykonania budżetu podczas Sesji Absolutoryjnej. Ja mam ciągle nadzieję, że nasze dzisiejsze wydatki zaowocują jeszcze bardziej w przyszłości, poprzez poprawę jakości życia Mieszkańców i sukcesy, które będą odnosić. - zauważa Mariusz Krystian, Wójt Gminy.
Zakończono remonty nawierzchni dróg gminnych

Zakończono remonty kolejnych nawierzchni dróg. Tym razem Mieszkańcy Bachowic, Półwsi i Miejsca mają powód do satysfakcji. Właśnie w tych miejscowościach zakończono rozpoczęte w maju remonty nawierzchni dróg gminnych, które zostały uszkodzone w czasie intensywnych opadów atmosferycznych w 2013 i 2014 roku. Łącznie oddano do użytku ponad 2 km nawierzchni bitumicznej. W miejscu wykonano ponad 760 mb nawierzchni bitumicznej na ul. Sadowej. W Bachowicach została wyremontowana w całości ul. Bachowice Kaniów-Zygodowice tj. ok.650 mb. W Półwsi nową nawierzchnie zyskała ul. Leśna - 685 mb. Tam gdzie było to możliwe i konieczne dodatkowo pobrano rowy i wyremontowane przepusty. Wartość robót to kwota ponad 410 tys. zł. Gmina pozyskała na ten cel dotację celową z budżetu państwa na usuwanie skutków intensywnych opadów atmosferycznych w kwocie 225 872 zł czyli ponad 55% wartości inwestycji. Należy przypomnieć, że w trakcie realizacji jest jeszcze jedna inwestycja droga tj. ul. Morzycka w Spytkowicach, gdzie trwa remont (przebudowa) mostu i nawierzchni drogi.
Poranne burze

W dniu 8 lipca br. we wczesnych godzinach porannych na terenie naszej Gminy wystąpiły intensywne opady deszczu wraz z silnymi porywami wiatru mającego miejscami znamiona wichury. Zjawisko to spowodowało powstanie licznych strat i zniszczeń w wielu gospodarstwach domowych Mieszkańców, a także w infrastrukturze komunalnej i drogowej. Straty i zniszczenia dotyczą przede wszystkim uszkodzonych pokryć dachowych budynków, uszkodzonych linii energetycznych, powalonych i połamanych drzew oraz miejscowych podtopień.

Od wczesnych godzin porannych przy usuwaniu zagrożeń pracowali strażacy ochotnicy z terenu naszej Gminy, strażacy ochotnicy z poza terenu Gminy oraz Zastępy strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach. Wójt Gminy w celu niesienia pomocy Mieszkańcom uruchomił Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, którego głównym zadaniem było wspieranie i pomoc w działaniach strażaków oraz przyjmowanie zgłoszeń o stratach i zagrożeniach od Mieszkańców, które były na bieżąco przekazywane do realizacji.

Największym problemem, który miejscowo nadal występuje jest brak dostawy energii elektrycznej w kilku miejscach na terenie Gminy. Pomimo ciągłych interwencji Wójta w zakresie przywrócenia dostaw energii do tej pory nie udało się całkowicie rozwiązać tego problemu, co jak uzasadnia dostawca energii jest spowodowane licznymi uszkodzeniami linii energetycznych. Przez cały czas w Urzędzie Gminy trwa przyjmowanie zgłoszeń od Mieszkańców o stratach oraz ich szacowanie.

Wójt Gminy dziękuje wszystkim strażakom za udział i bezinteresowną pomoc w likwidacji powstałych zagrożeń, a także Mieszkańcom, którzy włączyli się w usuwanie szkód powstałych nie tylko na terenie ich własności.
Stypendyści Gminy Spytkowice nagrodzeni

W dniu 1 lipca 2015r. podczas Sesji Rady Gminy, po raz drugi wręczono stypendium za najlepsze wyniki w nauce, uczniom szkół z terenu naszej Gminy. Do grona stypendystów w roku szkolnym 2014/2015 dołączyli:

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach
Roksana Berniak klasa IV SP- średnia ocen 5,36

Szkoła Podstawowa w Miejscu
Gabriela Żmuda klasa V SP - średnia ocen 5,40
Weronika Simik klasa VI SP -średnia ocen 5,30

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach:
Emilia Balonek klasa V SP - Średnia ocen 5,36
Oliwia Miarka klasa V SP - średnia ocen 5,36
Olga Gołba klasa III G - średnia ocen 5,43
Paweł Sieprawski klasa III G - średnia ocen 5,43

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie:
Jagoda Ciemiera klasa IVSP - średnia 5,45
Gabriela Borgiasz klasa IV SP - średnia ocen 5,36
Karolina Kot klasa VI SP - średnia 5,36
Antoni Piętak klasa VI SP - średnia 5,36
Aleksandra Brania klasa II G - średnia 5,44

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach:
Julia Jędrocha klasa VI SP - średnia 5,64
Daria Byrska klasa VI SP - średnia 5,55
Aleksandra Mroczek klasa VI SP - średnia 5,55
Aleksandra Knapik klasa III G - średnia 5,40
Paweł Przejczowski klasa III G - średnia 5,33
Aleksandra Sieprawska klasa II G - średnia 5,29
Anna Gara klasa II G - średnia 5,29.

Wszyscy uczniowie w ramach Gminnego Programu Stypendialnego otrzymali stypendium w formie pieniężnej. Uroczystego wręczania dyplomów oraz symbolicznych czeków dokonał Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Jerzy Piórowski oraz Radni Gminy Spytkowice. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników życząc dalszych sukcesów.
"Biała Niedziela" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Spytkowicach

24 maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Spytkowicach odbyła się akcja "Biała Niedziela". Pomysł na jej organizację narodził się podczas Turnieju Charytatywnego "Wygrajmy Razem", który odbył się na naszej hali sportowej. Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą do współorganizatora, Pani Małgorzaty Greli - Koordynatora Hospitalizacji i Hot-line z Centrum Medicover, która ma doświadczenie w organizacji Białych Niedziel, by przeprowadzić również taka akcję na rzecz mieszkańców Spytkowic.

We współpracy z Fundacją "MEDICOVER" wraz z grupą wolontariuszy "WYGRAJMY RAZEM" z Łączan oraz firmą MASZACHABA w szkole stworzyliśmy warunki do wykonania różnorodnych badań i konsultacji. Korytarz szkolny zamienił się w dużą przychodnię. Nieocenioną pomoc mieliśmy ze strony Pana Wiesława Musiała - Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Pani Marii Wilczak - pielęgniarki z Przychodni w Spytkowicach oraz Sławomira Różana lekarza na Oddziale Klinicznym Serca, Naczyń i Transplantologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie. Łącznie umożliwiliśmy skontrolowanie stanu zdrowia w 9 punktach konsultacyjnych. Zakres badań zaoferowany w czasie akcji "Biała Niedziela" to: poziom glukozy, poziom cholesterolu, ciśnienie krwi, EKG, porady dietetyka, obliczanie BMI, mammografia, densytometria. Wszystkie stanowiska cieszyły się jednakowym powodzeniem. W czasie akcji promocji zdrowia nasi mieszkańcy mieli możliwość dokonania wymazu z jamy ustnej w kierunku dawstwa szpiku kostnego pod patronatem Fundacji DKMS. Szczególną uwagę należy poświęcić upowszechnianiu wiedzy o transplantacji. Znalezienie odpowiedniego dawcy jest niezwykle trudne, dlatego też oczekiwanie na przeszczep trwa czasem nawet kilka lat. Niestety cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia, otyłość, osteoporoza oraz choroby nowotworowe również dotykają mieszkańców naszej miejscowości. Młodzi wolontariusze oraz osoby aktualnie już przebadane skutecznie zachęcały pozostałych mieszkańców do skorzystania z badań.

Mimo nieciekawej pogody z badań skorzystało prawie 100 mieszkańców Gminy, najwięcej ze Spytkowic. Mamy nadzieję, że uda nam się powtórzyć taką akcję w przyszłości.

Jolanta Szarowska, Joanna Różana

fotogaleria >>>>>>


Piknik Rodzinny 2015

24 maja od godziny 14.00 dziedziniec nZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach wypełniał się dziećmi, rodzicami, a także zaproszonymi gośćmi, którzy przybyli na tegoroczny Piknik Rodzinny. Mimo ciemnych chmur na niebie, które straszyły nas deszczem, atmosfera szkolnej i zarazem rodzinnej imprezy była ciepła i zachęcała do uczestnictwa. Wszystkich przybyłych powitały: Maria Mróz - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach oraz Katarzyna Stokłosa - Przewodnicząca Rady Rodziców życząc dobrej zabawy i miłego przeżycia niedzielnego popołudnia.

Wśród gości nie zabrakło Pana Mariusza Krystiana - Wójta Gminy Spytkowice, Pana Jerzego Piórowskiego - Przewodniczącego Rady Gminy, Księdza Dziekana Józefa Piwowarskiego, Księdza Profesora Jana Szczepaniaka, Radnych Rady Gminy: Pana Zbigniewa Malagi, Pana Krzysztofa Byrskiego, Pana Marka Gajowego, Pani Heleny Mamoń - Sołtysa Wsi Spytkowice, Pani Alicji Kolasy - Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach oraz Pani Ewy Byrskiej - Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach.

Hasłem przewodnim Pikniku było "Wygrajmy Zdrowie". Nawiązywało ono do Akcji "Biała Niedziela", która miała miejsce w naszej szkole w tym dniu i trwała od 9.00 do 13.00 oraz do podsumowania licznych działań, które podejmujemy w związku z przystąpieniem do programu; "Szkoła Promująca Zdrowie". Do tego hasła nawiązywał program imprezy , występy oraz przepiękne dekoracje.

Tegoroczny Piknik rozpoczął akcent sportowy, czyli tradycyjny Mecz o Puchar Wójta Gminy Spytkowice Pana Mariusza Krystiana : "Ojcowie - Synowie". Boisko szkolne rozbrzmiało gorącym sportowym dopingiem, do którego zagrzewał występ cheerleaders. Zwycięska drużyna - Ojcowie - odebrała Puchar z rąk fundatora. Rozegrany został również Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Pana Jerzego Piórowskiego. Zwycięzcy poszczególnych kategorii odebrali okolicznościowe medale i puchary.

Na głównej scenie wszyscy uczestnicy mogli zobaczyć program artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Najpierw wystąpili najmłodsi, czyli przedszkolaki z barwnymi i oryginalnymi pokazami tanecznymi dla Mamy i Taty z okazji zbliżających się ich świąt. Uczniowie z klas I-III zaprezentowali układy taneczne utrzymane w klimacie gimnastyki artystycznej, tańca nowoczesnego w rytmie popularnych hitów muzycznych.

Na scenie wystąpił również Zespół Regionalny działający przy Gminnym Ośrodku Kultury pod kierownictwem Pana Roberta Budzynia z repertuarem piosenek regionalnych. Członkami tego zespołu są również uczniowie naszej szkoły. W czasie Pikniku odbywały się różne konkursy: plastyczny - rodzinny: " Dbajmy o zdrowie", drużynowy konkurs wiedzy o zdrowiu: " Zdrowie w pigułce" dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody w postaci drobnego sprzętu sportowego. W tegorocznej ofercie piknikowej zabawy każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Najmłodsi nasi milusińscy mogli bawić się w specjalnie dla nich przygotowanym Zielonym Przedszkolu. Czekały tam na dzieci różnorodne zabawy, konkursy oraz malowanie twarzy, które szczególnie cieszyło się powodzeniem. Najmłodsi mogli skorzystać ze zjeżdżalni, które były ustawione na boisku szkolnym.

Każdy przybyły na Piknik mógł skosztować smakołyków w "Ogrodzie Obfitości", Bufecie, oraz zasmakować pyszności z grilla, o co zadbali rodzice.

Dużym powodzeniem cieszyła się także loteria fantowa, w której główną nagrodą był rower ufundowany przez Radę Rodziców oraz bon o wartości 299 złotych do wykorzystania w sklepie Asmen w Zatorze ufundowane przez właścicieli firmy.

Ponadto wszyscy mogli zakupić barwne i oryginalne prace uczniów wystawione w Galerii prac uczniowskich. Każdy mógł także złożyć podpis w pamiątkowej Kronice Szkoły, zgłębić wiedzę o zdrowiu na Stoisku promującym zdrowy styl życia. Swoje stoisko na Pikniku miała także Spółdzielnia Uczniowska Żaczek, gdzie można było nabyć napoje i słodycze.

Niewątpliwą atrakcją był także pokaz zaprezentowany przez Krakowską Jednostkę Strzelecką 20.39 współpracującą z naszą Szkolną Grupą Rekonstrukcji Historycznej. Można było obejrzeć sprzęt, mundury żołnierskie oraz być świadkiem pokazu strzeleckiego. Dużym zainteresowaniem cieszył się również pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na Pikniku można było też zobaczyć pokaz przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną ze Spytkowic oraz poznać tajniki pracy Policji dzięki przedstawicielom Powiatowej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego z Wadowic.

Uczestnicy Pikniku wysłuchali także występu uczniów ze szkolnego kółka muzycznego pod opieką Pana Sławomira Kowalczyka.

Z uwagi na temat przewodni Pikniku uczniowie klasy VI szkoły podstawowej oraz Ia gimnazjum przygotowali scenki promujące zdrowie, poprzedzone krótkimi wierszykami o zdrowiu wyrecytowanymi przez uczniów klasy IV. Ostatnim punktem tegorocznej imprezy był występ zespołu Kameleon, którego wokalistką jest absolwentka szkoły Diana Buszydło. Zebrani przed sceną mogli bawić się i tańczyć w rytmie znanych przebojów w oryginalnym wykonaniu.

Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za organizację imprezy, zebranym za liczne przybycie i wspólną zabawę. Również gorąco podziękowała wszystkim Sponsorom, w tym również rodzicom za przygotowane produkty do "Ogrodu Obfitości" i dokonała oficjalnego zamknięcia Pikniku 2015.

Zorganizowana we współpracy z Dyrekcją, Nauczycielami, Rodzicami i Uczniami impreza ukazała różnorodność działań szkoły w zakresie wychowania, promowania zdrowego i aktywnego spędzania czasu z rodziną i bliskimi, zaprezentowała także wiele talentów i pasji dzieci i młodzieży oraz pozwoliła na promowanie szkoły i jej osiągnięć w środowisku lokalnym. Mamy nadzieję, że to rodzinne majowe popołudnie pozwoliło wszystkim przybyłym miło i aktywnie spędzić czas. Do zobaczenia za rok!

fotogaleria >>>>>>


Promocja Szkoły i Gminy Spytkowice na Konferencji w Budzowie

28 kwietnia w Budzowie odbyła się Konferencja regionalna dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek z terenu Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach. Tematem przewodnim było "Wykorzystanie izb regionalnych w praktyce szkolnej", gdyż taki był temat konkursu dla uczniów na prezentację multimedialną. Z racji posiadania w naszym zespole izby regionalnej oraz przygotowania przez naszych uczniów prezentacji o jej wykorzystaniu zostaliśmy poproszeni o włączenie się do tej niezwykle bogatej treściowo, ale i barwnej konferencji.

Jednym z zadań było zorganizowanie wystawy twórców ludowych Gminy Spytkowice. Chcieliśmy zaprezentować różnorodność dzieł i tak pokazaliśmy hafciarstwo nieżyjącej już mieszkanki Bachowic Pani Józefy Kurdziel na przykładzie pięknych strojów krakowskich, koronkarstwo i hafciarstwo Pani Beaty Bryły mieszkanki Spytkowic, prezentując jej serwety, obrusy, a także ozdoby świąteczne. Podobne wytwory zaprezentowaliśmy wykonane przez Panią Janinę Ciemierę z Ryczowa. Nie zabrakło malarstwa Pana Jana Dudka z Wróblówek oraz rzeźby nieżyjącego Pana Antoniego Pyrka ze Spytkowic. Wystawę ubogaciły zabawki szyte ręcznie i stylizowane na ludowo przez Panią Laurę Sieprawską oraz przepiękne kwiaty bibułkowe w wykonaniu nauczycieli z naszej szkoły. Mieliśmy do dyspozycji niewiele miejsca, by pokazać całe bogactwo sztuki ludowej z naszej gminy, jednak nasza ekspozycja budziła duże zainteresowanie i podziw. Należy podkreślić, że nasi twórcy robią to z prawdziwą pasją i z zamiłowania do piękna. Dziękujemy im oraz ich rodzinom za udostępnienie wytworów.

Drugie wyzwanie jakiego się podjęliśmy, to zorganizowanie degustacji potraw regionalnych. Do współpracy poprosiliśmy Panie z Koła Emerytów i Rencistów ze Spytkowic. Przygotowały potrawy, które sporządziły według swoich przepisów, które znajdują się w książce "Sukces na talerzu". Wszyscy zachwycali się smakiem mięsa pietruszkowego, pasztetu drobiowego, a także ryb pod różną postacią. Nie brakowało chętnych do częstowania się ciastem drożdżowym oraz karpiem przygotowanym przez Panią Ewę Kuglin-Głownię. Na nasze zaproszenie do współpracy odpowiedziała też Pani Janina Koterwas przewodnicząca Koła Gospodyń z Ryczowa. Na degustację przygotowała swój sernik, który posiada Certyfikat jako produkt lokalny. Jego smak jest już znany nie tylko w gminie, ale też wysoko oceniany na różnych konkursach regionalnych.

Dzięki współpracy twórców, gospodyń oraz nauczycieli udało się zaprezentować cząstkę naszej Gminy. W jej promowaniu pomógł nam jak zawsze Pan Mariusz Krystian-Wójt Gminy Spytkowice, wspomagając nas finansowo.

Jeszcze raz dziękuję Wszystkim za współpracę i pomoc.

Maria Mróz

fotogaleria >>>>>>


Otwarcie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Ryczowie

W niedzielę, 28 czerwca w obecności licznie zgromadzonych Mieszkańców Gminy, a także zaproszonych gości, w tym m.in.: Pana Marka Sowy - Marszałka Województwa Małopolskiego, Pana Franciszka Sałaciaka - Prezesa Stowarzyszenia Dolina Karpia, Pana Ryszarda Mroza - Radnego Rady Powiatu Wadowickiego, Pana Bogusława Antosa - Wójta Gminy Brzeźnica, Radnych Rady Gminy - minionej i obecnej kadencji, na czele z Panem Przewodniczącym Jerzym Piórowskim, jak również ks. Adama Ogiegło- Proboszcza Parafii Rzymsko - Katolickiej w Ryczowie, który poświęcił obiekt oraz Sołtysów Sołectw Gminy, Dyrektorów Szkół, przedstawicieli organizacji społecznych, Wójta Gminy Pana Mariusza Krystiana wraz z pracownikami Urzędu Gminy i wykonawcy inwestycji, dokonano otwarcia Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ryczowie. Biało-czerwoną wstęgę wspólnie przecięli Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezes Stowarzyszenia Dolina Karpia, Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy, Pan Władysław Leśko - właściciel firmy "Rembud", wykonawca inwestycji oraz Pani Józefa Sieprawska - Kierownik Referatu Inwestycyjno-Technicznego Urzędu Gminy.

Tym samym to, co wydawało się nie możliwe stało się faktem. Gmina Spytkowice zyskała kolejny obiekt sportowo - rekreacyjny. Usytułowany w centrum Sołectwa Ryczów w pobliżu: Drogi Krajowej nr 44, Kościoła Parafialnego, Wiejskiego Domu Kultury, Pałacu w Ryczowie, Szkoły, a także kilku budynków handlowych obiekt jest przysłowiową "kropką nad i" dopełniając i wzbogacając lokalny krajobraz. w jego skład wchodzą: niewielki, ale imponujący architektonicznie budynek zaplecza, tuż przednim okazały i dobrze wyposażony plac zabaw, dalej w kierunku drogi głównej zespół boisk wielofunkcyjnych: do koszykówki, siatkówki, kort tenisowy, boisko do piłki nożnej i ręcznej, a także pełniący wybitnie funkcję relaksacyjną - plac pamięci wypełniony licznymi ławeczkami. Obok boisk usytuowano siłownie plenerową i parking na ok. 20 samochodów. w godzinach wieczornych całość będzie oświetlona - tworzącymi interesujący efekt świetlny - latarniami. w jednym miejscu udało się zlokalizować wszystko to, co jest potrzebne do aktywnego wypoczynku, a nawet specjalistycznego treningu.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy nie ukrywał satysfakcji, tym bardziej, iż jeszcze kilka lat temu powątpiewano w to, że obiekt powstanie. Przypomniał, że na początku roku 2011 okazało się, że sprawa "rybackości Gminy Spytkowice" - od czego zależało unijne wsparcie - "była mocno zaniedbana". Wójt zwrócił jednak uwagę, że Centrum Sportu powstało dzięki "zgodzie, która buduje" - mając na myśli wzmocnienie pozycji Gminy Spytkowice w strukturach Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz wypracowane i uzyskane poparcie dla tej inwestycji Radnych Rady Gminy minionej i obecnej kadencji.

Marszałek Województwa Małopolskiego, gratulując wspaniałego obiektu przypomniał, że jego wykonanie jest współfinansowane z Unijnego Programu "PO RYBY" wdrażanego przez Lokalną Grupę Rybacką, którą tworzy Stowarzyszenie Dolina Karpia aktywnie współpracując z Urzędem Marszałkowskim, co ocenia bardzo pozytywnie.

Prezes Stowarzyszenia podkreślił, że inwestycja jest przykładem dobrej współpracy lokalnych samorządów w tym Gminy Spytkowice, w ramach działalności Stowarzyszenia Dolina Karpia. Wyraził swoje podziękowania Marszałkowi, który zawsze wspiera tę działalność, a Wójtowi Gminy przekazał słowa uznania, zaś Mieszkańcom Gminy gratulował dobrego gospodarza i imponującego obiektu.

Nie ma wątpliwości prawie czteromilionowa inwestycja - a przecież nie jedyna w ostatnich latach na terenie Gminy Spytkowice - wymaga szerokiego porozumienia. Jak się okazuje porozumienia władz samorządowych, a także aktywnego działania w strukturach lokalnej organizacji. Porozumienie w ramach samorządu dotyczy przede wszystkim zrozumienia konieczności poniesienia tego typu wydatków. Bez wątpienia jest to inwestycja przyszłościowa dotycząca dzieci i młodzieży. Przyczyniająca się do wyrównywania szans rozwojowych społeczności wiejskiej. Gwarantująca lepszy start kolejnym pokoleniom Naszych Mieszkańców. Ważne jest też budowanie właściwych relacji pomiędzy różnymi środowiskami.

Podsumowując inwestycję rozpoczęto pod koniec września 2014 roku. Zakończono w czerwcu 2015 r. Roboty budowlane zostały poprzedzone licznymi pracami projektowymi zarówno co do koncepcji funkcjonalno-architektonicznej, jak również analizy i wyboru źródeł finansowania, w tym przygotowania wniosku o wsparcie finansowe Unii Europejskiej umożliwiające pozyskanie nieco ponad 550 tys. zł. Aktualnie trwają prace rozliczeniowe charakteryzujące dużą szczegółowością i pracochłonnością. Wszystko to służy Mieszkańcom Gminy.

Na koniec należy wspomnieć, że uroczyste otwarcie zostało wzbogacone występem Krzysztofa Golonki Mistrza Świata w Trikach Piłkarskich oraz Zespołu Tanecznego Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach. Dużym urozmaiceniem były również rozgrywane w trakcie uroczystości turnieje sportowe.

fotogaleria >>>>>>


50 i 60 lat działalności Kół Gospodyń Wiejskich

W ostatnim czasie w Gminie Spytkowice Koła Gospodyń Wiejskich z Bachowic i Ryczowa obchodziły ważne jubileusze. Gospodynie od pokoleń dzielą się wiedzą i umiejętnościami z nowymi koleżankami, zarażając je pasją działania dla dobra mieszkańców zarówno wsi jak i całej gminy. Obchody te były świetną okazją, aby podziękować gospodyniom za dotychczasową współpracę, za trud i wysiłek włożony na rzecz zachowania kultury i tradycji naszej Gminy Spytkowice, za bezinteresowną działalność społeczną w środowisku lokalnym.

Na wspólny wniosek posła Tadeusz Arkita oraz Wójta Gminy Mariusza Krystiana Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorował Koła Gospodyń Wiejskich nadaniem odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Specjalne podziękowania i upominki Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian przekazał najstarszym czynnie działającym Gospodyniom: Rozalii Dębskiej z Bachowic oraz Rozalii Klaja z Ryczowa.

Złoty jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Bachowicach oraz Diamentowy Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Ryczowie był okazją, aby przypomnieć o szerokiej działalności tych kół. Sale wypełnione były po brzegi członkiniami, sympatykami, oraz gośćmi z terenu oraz spoza gminy.

Życzymy członkiniom zdrowia, pomyślności, nowych i twórczych pomysłów.

fotogaleria >>>>>>


Historyczny awans LKS Orzeł Ryczów do V ligi

Co nie udało się w roku 2014, stało się faktem w roku bieżącym. LKS Orzeł Ryczów wywalczył awans do V ligi czyli tzw. okręgówki. Już w zeszłym sezonie klub zgłaszał poważne aspiracje do awansu, jednak na finiszu, w kontrowersyjnych okolicznościach, wyprzedziła nas drużyna Dębu z Paszkówki.
W tym sezonie klub z Ryczowa pokazał już, że nie ma sobie równych na A-klasowych boiskach i zwłaszcza na wiosnę, kiedy to nie przegrał żadnego meczu, a 12 z 13 wygrał udowodnił, że w pełni zasługuje na awans. Olbrzymie gratulacje należą się Zarządowi klubu na czele z Prezesem Panem Józefem Jędrą, Sponsorowi - Panu Wacławowi Prorokowi, dzięki któremu w Ryczowie pojawił się trener Grzegorz Pater, były reprezentant Polski i gwiazda krakowskiej Wisły. Wielkie brawa należą się również samym piłkarzom, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu i poświęceniu wywalczyli upragniony awans.
Podziękować trzeba także kibicom naszego „Orła”, którzy tłumnie dopingowali zawodników w trakcie całego mijającego sezonu, dzięki czemu, zwłaszcza na wyjazdach, Orzeł grał jak na własnym boisku.

Jak wszyscy zdają sobie sprawę to dopiero początek trudnej drogi i ważne jest, aby nikt nie spoczął na laurach. Teraz klub czeka okres wytężonej pracy, aby na jesień godnie zaprezentować się na V-ligowych stadionach. Wyższa liga to wyższy poziom, dalsze wyjazdy i bardziej renomowane drużyny. Kibice już cieszą się na mecze z takimi rywalami jak m. in. Skawa Wadowice czy Unia Oświęcim. Jednak zanim to nastąpi pozwólmy cieszyć się sukcesem i życzymy powodzenia w klasie okręgowej.
W sołectwie Ryczów rywalizowali strażacy ochotnicy w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych 2015

W niedzielne popołudnie 21 czerwca 2015 roku na obiekcie sportowym LKS "ORZEŁ" w Ryczowie rozegrano gminne zawody sportowo - pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy. W zawodach udział brało 5 Jednostek OSP, z których rywalizowało 11 drużyn, w następujących kategoriach:
I. Seniorzy Mężczyźni,
II. Seniorki Kobiety,
III. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza MDP - Dziewczęta, Grupa wiekowa 10 - 16 lat,
IV. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza MDP - Chłopcy, Grupa wiekowa 10 - 16 lat,
V. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza MDP - Chłopcy, Grupa wiekowa 16 - 18 lat.
Sędzią Głównym zawodów był dh Tadeusz Dębski Komendant Gminny OSP Spytkowice.

Wyniki końcowe:
Kategoria Seniorzy:
1 Miejsce - OSP SPYTKOWICE,
2 Miejsce - OSP MIEJSCE,
3 Miejsce - OSP BACHOWICE,
4 Miejsce - OSP Półwieś,
5 Miejsce - OSP Ryczów.

Kategoria Seniorki:
1 Miejsce - OSP SPYTKOWICE,
2 Miejsce - OSP Bachowice.

Kategoria Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze MDP - Dziewczęta 10 - 16 lat,
1 Miejsce - OSP SPYTKOWICE.

Kategoria Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze MDP - Chłopcy 10 - 16 lat,
1 Miejsce - OSP BACHOWICE.

Kategoria Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze MDP - Chłopcy 16 - 18 lat,
1 Miejsce - OSP BACHOWICE,
2 Miejsce - OSP Spytkowice.

Zawody swym udziałem zaszczycili:
-Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno Szkoleniowego Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach st. kpt. Mirosław Matusik,
-Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Spytkowice - Wójt Gminy Spytkowice mgr Mariusz Krystian,
-V-ce Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Spytkowice - dh Zbigniew Malaga
-V-ce Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Spytkowice - dh Marian Ryba
-Komendant Gminny OSP Spytkowice dh Tadeusz Dębski,
-Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice - Pan Jerzy Piórowski,
-Radni Rady Gminy Spytkowice, Sołtysi oraz członkowie Rad Sołeckich
oraz licznie zgromadzeni Mieszkańcy Gminy Spytkowice.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody, pamiątkowe puchary, dyplomy oraz medale. Zawody uświetnił występ Gminnej Orkiestry Dętej z Ryczowa pod batutą Kapelmistrza Jerzego Gawędy. Sprawozdawcą zawodów był pracownik Urzędu Gminy Spytkowice - inspektor Krzysztof Świergosz, który na bieżąco komentował poszczególne etapy rywalizacji strażaków i gorąco zachęcał do sportowego dopingu zgromadzoną licznie publiczność, której serdecznie dziękujemy za liczny udział w zawodach.fotogaleria >>>>>>


Uroczyste otwarcie placu zabaw

Dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Bachowicach mają wielki powód do radości. Po kilku latach wyczekiwania oddano do ich dyspozycji nowy plac zabaw znajdujący się tuż obok budynku szkoły. Uroczystego otwarcia i przecięcia wstęgi w dniu 13 czerwca - w upalne, sobotnie popołudnie dokonali: Wójt Gminy Mariusz Krystian, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pani Małgorzata Balonek, Kierownik Referatu Inwestycyjno-Technicznego Urzędu Gminy Pani Józefa Sieprawska, a w imieniu wszystkich dzieci - Jaś Balonek. Plac zabaw poświęcił ksiądz Franciszek Jeleśniański - proboszcz bachowickiej parafii. Uroczyste otwarcie placu zabaw, było połączone z XV Festynem Rodzinnym organizowanym corocznie pod nazwą "Popołudnie z Mamą i Tatą". Tym razem wszystkie atrakcje zostały wzbogacone możliwością świetnej zabawy na nowych urządzeniach.

"Plac Zabaw przy ZSP w Bachowicach jest przykładem pewnego paradoksu. Otóż nigdy nie było wątpliwości, że należy go wybudować. Co roku też przeznaczano środki: pierwsze - na zakup gruntu, kolejne na rozpoczęcie i kontynuację prac - jednak czas realizacji tego zadania wydłużył się w bardzo znaczny sposób. Aby Plac Zabaw mógł funkcjonować należało go, bardzo umiejętnie w komponować w ciasną zabudowę, możliwie najbliżej budynku szkoły. W dodatku zachowując wszystkie wymagania m.in. prawa budowlanego. Dlatego tym bardziej cieszy wszystkich zakończenie tej inwestycji" - wyjaśnia Wójt Gminy.
Zakończono budowę chodnika przy ul. Wiślanej w Spytkowicach

Kilka dni temu dokonano odbioru technicznego nowego chodnika przy ul. Wiślanej w Spytkowicach. Ulica ta jest drogą powiatową dlatego inwestycję realizowano w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Wadowicach. W ramach inwestycji wykonano ponad 610 mb chodnika wraz z kanalizacją deszczową. W tym bardzo ważny ze względów bezpieczeństwa, odcinek chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach. Łącznie ponad 1150 m2 kostki brukowej wraz z wymaganą infrastrukturą techniczną. Koszt inwestycji to zgodnie z umową kwota blisko 400 tys. złotych. Powiat wadowicki na ten cel przeznaczył kwotę nieco ponad 86 tys złotych. Z inicjatywą wykonania chodnika i porozumienia wystąpił Wójt Gminy Spytkowice, co było odpowiedzią na wieloletnie, zrozumiałe starania mieszkańców i Radnych Rady Gminy. Chociaż bez wątpienia poprzez inwestycje lat poprzednich, stan bezpieczeństwa użytkowania drogi w tym rejonie na pewno się poprawia, to jednak skala potrzeb ciągle pozostaje duża. Tym bardziej, że ul. Wiślana jest bardzo ważnym ciągiem komunikacyjnym łączącym Gminę Spytkowice z Gminą Alwernia i pozostałą siecią dróg Małopolski.
Awans nauczycieli

17 czerwca br. w Urzędzie Gminy Spytkowice troje nauczycieli otrzymało awans na stopień nauczyciela mianowanego. Do grona nauczycieli mianowanych zatrudnionych w szkołach Gminy Spytkowice dołączyli: Anna Wiktor nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach oraz dwóch nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie: Joanna Jędra i Paweł Kołodziej. Przy wręczaniu zaświadczeń obecny był Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian - przewodniczący komisji, Pani Honorata Nowak-Kolec wizytator wadowickiej Delegatury Kuratorium Oświaty, eksperci powołani do komisji egzaminacyjnej oraz dyrektorzy szkół. Część uroczysta poprzedzona była egzaminem, w którym nauczyciele wykazali się swoją wiedzą i umiejętnościami w zakresie pracy pedagogicznej.
Sołtysi też się starają

W piątek 5 czerwca na terenie Naszej Gminy miał miejsce odbiór prac remontowych jakim zostały poddane drogi rolnicze oraz drogi dojazdowe do pól i posesji. Wójt Gminy wspólnie z przedstawicielami wykonawcy, sołtysów oraz pracowników urzędu dokonał przeglądu ostatnio wykonanych remontów.

"Drogi rolnicze, a także drogi dojazdowe do pól i posesji to bardzo ważny element infrastruktury komunikacyjnej i gospodarczej. Jesteśmy gminą rolniczą i dojazd do gruntów rolnych jest kwestią zasadniczą, dlatego w naszych wydatkach co roku przeznaczamy środki finansowe na naprawę tego typu dróg. Są to środki budżetowe będące w dyspozycji Wójta zasilone pozyskiwanymi na ten cel dotacjami, ale także w przypadku drobniejszych remontów - środki przekazane do dyspozycji Rad Sołeckich i Sołtysów. Należy podkreślić, że w realizacji tych zadań bardzo istotną rolę odgrywają sołtysi sołectw, którzy mając informację z pierwszej ręki są w stanie bardzo skutecznie i w miarę szybko reagować." - wyjaśnia Wójt Gminy.

"Warto zauważyć, że już od roku 2011, systematycznie zmieniana jest technologia napraw tych dróg. O ile w latach poprzednich podstawowym materiałem używanym do remontu nawierzchni był popularny żwir, aktualnie drogi te remontowane są tzw. frezem asfaltowym, który jest znacznie trwalszym materiałem. Diametralnie zmieniliśmy również podejście do tego problemu. Zamiast remontować niewielkie odcinki dróg rolniczych, staramy się wyremontować całą drogę lub znacznie większy jej odcinek , by efekt pracy nie został zniweczony przez warunki atmosferyczna. To naprawdę się sprawdza" - dodaje Wójt.
Gdzie się podział siódmy krasnoludek?

Już po raz trzeci Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi wraz z Przyjaciółmi przygotowało miły prezent z okazji Dnia Dziecka. Tym razem duże i małe dzieci w niedzielę (7 czerwca) obejrzały bajkę o "Śnieżce i 6 Krasnoludkach". Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i tym razem sala widowiskowa w Wiejskim Domu Kultury w Ryczowie wypełniona była po brzegi. Wielu do przybycia na przedstawienie zachęciły wspomnienia dobrej zabawy z poprzednich występów. Inni przyszli z ciekawości, a jeszcze inni zachęceni przez znajomych. Na tych, którzy skorzystali z zaproszenia czekała niespodzianka i dobra zabawa. Starsi, mogli sobie przypomnieć swoje młode lata, kiedy dookoła słyszeli nieużywane już dziś zwroty, a młodzi, momentami musieli kombinować, o co chodzi? A wszystko, dlatego, że aktorzy używali, a przynajmniej próbowali używać gwary, którą dawniej posługiwali się mieszkańcy naszego rejonu. "Godanie" to, wraz z piękną scenografią Krzysztofa Gierka, bajkowymi strojami Śnieżki, Macochy czy Krasnoludków, okraszone efektami specjalnymi oraz śpiewem Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Półwsi, mogło stanowić mieszankę wybuchową. Jednak wybuchały jedynie salwy śmiechu i grzmiały gromkie brawa.

W role wcielili się:
Śnieżka - Jolanta Krystian
Krasnale:
Apsik - Stanisław Maślona (sołtys Półwsi, radny gminny)
Mędrek - Mariusz Krystian (wójt Gminy Spytkowice)
Nerwus - ks. Wojciech Wylegała
Pracuś - Bożena Dańczak
Śmieszek -Krzysztof Gierek (prezes SPRiP, radny gminny)
Zrzęda - Elżbieta Szydłowska
Macocha - Lucyna Mendel-Brania
Leśniczy - ks. Adam Ogiegło (proboszcz parafii Ryczów)
Lustro - Jadwiga Ciemiera
Babka - Barbara Batko
Książę - Agata Bury
Służąca I - Agata Wąsik
Służąca II - Alicja Lach
Wiewiórka - Kamila Kozioł
Wilk - Zygmunt Kubas
Czerwony Kapturek - Katarzyna Słowiak
Strażnik - Maria Kolasa
Narrator - Wojciech R. Brania

Jako CHÓR wystąpiły panie z KGW w Półwsi: Emilia Marczyńska, Bożena Jenczała, Teresa Brania, Krystyna Piórkowska, Zofia Maślona, Maria Fliśnik, Ania Ładoś, Elżbieta Szydłowska, a akompaniował im i aranżację muzyczną przygotował Damian Brania.
Dźwięk i efekty dźwiękowe: Tomasz Szymocha, światło: Marcin Pyjos.

Aaaa. A co z siódmym krasnoludkiem? Jak oznajmił Narrator: "Było ich ino seściu bez to, ze siódmy posed kadyś na zoloty i nie wiadomo kie wróci..."


Projekt "Już pływam"


Staraniem Wójta Gminy Spytkowice Mariusza Krystiana, po raz kolejny uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Spytkowice uczestniczyli w projekcie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych pn. "Już pływam". Program był realizowany od 16 marca 2015r. do 26 maja 2015r. przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Projekt był kontynuacją przedsięwzięć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego uczniów małopolskich szkół podstawowych z klas I-VI poprzez ich udział w zajęciach pływania prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników na krytych pływalniach. W 20 godzinach lekcyjnych przeznaczonych na naukę pływania na Krytej Pływalni w Piekarach brało udział łącznie 60 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z Gminy Spytkowice. Dzięki udziałowi w programie uczestnicy zdobyli umiejętność pływania, poprawili sprawność fizyczną, a także zostały uwzględnione odpowiednie ćwiczenia dla dzieci z wadami postawy. Realizacja projektu "Już pływam" przyczyniła się do rozpropagowania aktywnych form wypoczynku wśród uczniów oraz umiejętnego zagospodarowania czasu wolnego. Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach na pływalni.

Zajęcia były bardzo fajne. Ucieszyłam się, że mogę się nauczyć pływać. Na pewno przyda mi się to w przyszłości i będę mogła dobrze bawić się na basenie z koleżankami. Szkoda, że zajęcia się już skończyły.

Uczestniczka projektu
II Koleżeński Bieg Spytkowicki

W dniu 02.05.2015 o godz. 10 .00 rozpoczął się II Koleżeński Bieg Spytkowicki organizatorami byli : Amatorski Klub Aktywnych Spytaktiv, Endorfiny Wadowice . Impreza miała charakter koleżeński. Amatorzy tej formy aktywności zgromadzili się przy najbardziej znanym spośród zabytków Gminy - Spytkowickim zamku którego historia sięga XVI wieku. Uroczystego otarcia trasy biegu dokonali najmłodsi spośród zgromadzonych: czteroletni Szymuś i sześcioletni Grześ. Chwilę później na malowniczą trasę wałem wiślanym wzdłuż starorzecza Wisły ruszyli uczestnicy. Z pośród przybyłych na miejsce 24 osób bieg ukończyło 13 osób. Pierwsze miejsce zdobył Mariusz Ciapa z Klubu Endorfiny Wadowice, drugie Robert Polanek z klubu Spytaktiv, a trzecie Łukasz Pułka z Klubu Endorfiny Wadowice.

Drugi Koleżeński Bieg Spytkowicki stał się już historią! Pogoda nam troszeczkę nie dopisała, natomiast humory owszem . Po zakończeniu rywalizacji organizatorzy biegu w osobach Andrzej ,Krzysiek ,Leszek , Marek wręczyli zebranym nagrody, których fundatorami byli Urząd Gminy w Spytkowicach, Energy 2000 , Park Miniatur w Inwałdzie, IPA Kalwaria. Z. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i zapraszamy do aktywnego spędzania czasu, oraz do udziału w kolejnym biegu Spytkowickim już za rok.

Andrzej Kozioł, Leszek Papierski


Nowe otwarcie

Chociaż wybory samorządowe zakończyły się w 2014 roku i formalnie kadencja również swój początek ma w roku 2014, to jednak pełne otwarcia ma swój początek dopiero po wyborze Sołtysów i ukonstytuowaniu się nowych Rad Sołeckich. Datą przełomową na pewno był dzień 26 kwietnia w którym to dniu mieszkańcy Spytkowic i Ryczowa dokonali wyboru Sołtysów i członków Rad Sołeckich. Kolejną ważną datą będzie 7 maja tego roku ponieważ w tym dniu doszło do spotkania Wójta Gminy Mariusza Krystiana z wszystkimi Sołtysami i Kierownikami Referatów: Organizacyjnego - Panią Michaliną Jarochą i Inwestycyjno-Technicznego - Panią Józefą Sieprawską.

"Sołtys i Rady Sołeckie pełnią bardzo ważną rolę w całej działalności lokalnego samorządu. To dzięki tym ludziom Rada Gminy i Wójt Gminy mogą realizować swoje zadania i dostosowywać je do rzeczywistych potrzeb społecznych. Każdy Sołtys i Rady Sołeckie dysponują tzw. "rezerwą sołecką" - czyli środkami zabezpieczonymi w budżecie gminy, które to pieniądze wydają zgodnie ze swoją wolą, kierując tam gdzie są najbardziej potrzebne. Pieniądze te ciągle są jednak środkami publicznymi i z tego względu podlegają wszystkim rygorom prawnym co do sposobu wydatkowania - dlatego takie spotkanie jest potrzebne już na początku kadencji. Rozmawialiśmy o tym co chcemy zrealizować i wykonać w tym roku budżetowym i o tym, jak należy to zrobić" - wyjaśnia Wójt Gminy.

"Warto przypomnieć, że Sołtysi co roku uczestniczą - poprzez składanie swoich propozycji - w przygotowaniu budżetu gminy, a następnie uczestniczą w jego realizacji. Poprzez tę aktywność współuczestniczą w kreowaniu polityki rozwojowej swoich sołectw, ale także całej Gminy. Od początku poprzedniej kadencji realizujemy przecież bardzo trudny program zrównoważonego rozwoju wszystkich sołectw wykonując inwestycje w każdym z nich. Bez wzajemnego zrozumienia i zgody trudno by było to zrobić. Zrównoważony rozwój to przecież nie tylko pieniądze zainwestowane w określone dobra materialne, ale także umiejętność wypracowywania wzajemnego zrozumienia dla podejmowanych decyzji i wspólna realizacja planów budżetowych. Temu służą takie właśnie spotkania, gdzie rozmawiamy o tym co najważniejsze dla mieszkańców wszystkich sołectw" - dodaje Wójt.
Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.