Z Ryczowa do Łączan - bezpieczniej i szybciej.

Zakończono remont kolejnej drogi gminnej. Tym razem swojego kompleksowego remontu za kwotę ponad 114 tys.zł. - doczekała się wielokrotnie naprawiana ul. Okrężna w Ryczowie. W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zostało wyremontowane 620 m.b. drogi gminnej łączącej Ryczów z miejscowością Łączany w gminie Brzeźnica, a także z przysiółkiem Ryczów-Chałupki i sołectwem Lipowa. Ulica Okrężna od lat stanowi ważny skrót pomiędzy wspomnianymi miejscowościami. Zamiast korzystać z drogi powiatowej ul. Jana III Sobieskiego teraz bez obaw o swoje bezpieczeństwo można przejechać wspomnianą drogą. Docenią to na pewno rowerzyści, którzy dość często i licznie wykorzystują ten skrót. W ramach remontu wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną (dwie warstwy o łącznej grubości 10 cm), a także utwardzono tłuczniem kamiennym pobocza po obu stronach jezdni. Nawet w czasie deszczowej pogody efekt prac "cieszy oko". Całość remontu zostanie sfinansowana z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.


Przybywa nowych nawierzchni dróg

Sukcesywnie i cierpliwie trwają remonty dróg gminnych. Od kilku dni z nowej nawierzchni drogi cieszą się Mieszkańcy dwóch sołectw tj. Bachowic i Spytkowic. Stało się tak za sprawą remontu drogi gminnej - dojazdowej do ul. Górki, która przebiega przez wspomniane sołectwa. W ostatnich dniach zakończono prace na odcinku 660 m.b.. W ramach remontu przebudowano w całości wspomniany odcinek drogi. Droga zyskała 20 cm podbudowę, 8 cm nawierzchnię bitumiczną, 50 cm pobocza, a także 28 m.b. barier ochronnych odgradzających jezdnię od leśnych wąwozów. Efekt można ocenić na zamieszczonych poniżej fotografiach. Cały remont został zrealizowany w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, które nawiedziły Naszą Gminę w latach poprzednich. Wartość wykonanych robót, to kwota blisko 150 tys. złotych, a koszt realizacji zostanie dofinasowany z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wartość oczekiwanego dofinansowania to kwota 80 tys. zł. Warto przypomnieć, że w pobliżu tej inwestycji, w roku 2014 wykonano kompleksowy remont ul. Górki (można o tym przeczytać tutaj: Artykuł - Pierwsza taka inwestycja w Naszej Gminie). Za kwotę nieco ponad 1 mln złotych, a dofinansowanie uzyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przekroczyło kwotę 550 tys. zł. Wykonano w ów czas blisko 2700 m.b. nowej nawierzchni bitumicznej, utwardzono pobocza, wyczyszczono rowy. Tym samym droga łącząca drogę powiatową z droga krajową została wyremontowana w całości zwiększając bezpieczeństwo użytkowników drogi i usprawniając komunikację.


Sołeckie inwestycje

Chociaż żadne sołectwo w Naszej Gminie nie posiada samodzielności finansowej, a jedynie uczestniczy, jako jednostka pomocnicza w realizacji corocznego budżetu Gminy, właśnie to uczestnictwo w wydatkowaniu środków publicznych jest przysłowiową kropką nad "i" w działalności Gminy. To właśnie Sołtysi i Rady Sołeckie posiadają najbardziej aktualne informacje o bieżących potrzebach społeczności lokalnej. To z ich inicjatywy, co roku realizowane są "drobne inwestycje", które rozwiązują palące problemy. I chociaż wielkość tych nakładów "nie powala z nóg" i nie zawsze są one widoczne, ze względu na to, czego dotyczą - są niezbędne. Każde ze sołectw dysponuje w roku budżetowym tzw. "rezerwą celową na wydatki sołectw", którą rozdysponowuje wg własnego uznania. Najczęściej środki te są przeznaczane na prace porządkowe dość często wykonywane w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych, drobne naprawy w budynkach użyteczności publicznej będących w dyspozycji sołectw, a także prace remontowe o charakterze inwestycyjnym - wspófinansowane ze środków będących w gestii Wójta Gminy.

Również w tym roku nasi Sołtysi wykazują się niezastąpioną aktywnością. W Bachowicach m.in. "naprawiono" (przywracając przejazd) blisko 12 kilometrów dróg rolniczych - oczywiście w niezbędnym zakresie uzupełniono nawierzchnie, naprawiono zjazdy udrażniając przepływ wód w rowach, wyremontowano 4 mostki wzdłuż wspomnianych dróg rolniczych. Wykonano nawierzchnie drogi dojazdowej do drogi powiatowej ul. Stefczyka, wyrównano koleiny na drodze przez las na Kaniowie, a także wykonano nawierzchnie na drodze dojazdowej do tamtejszego ujęcia wody. W Spytkowicach naprawiono i uzupełniono m.in. pobocza ulic: Czarnowiejska i Wróblówki. Niemalże w trybie ciągłym trawa udrażnianie rowów melioracyjnych odprowadzających wody z pól i tych stanowiących integralną część kanalizacji deszczowej wzdłuż dróg gminnych. W Ryczowie również rozpoczyna się remont drogi rolniczej, który ma usprawnić komunikację pomiędzy gruntami uprawnymi. Oczywiście to tylko niektóre przykłady aktywności sołeckich, które są podobne w każdym z nich. Szczegółową informację na temat wydatków Rad Sołeckich Mieszkańcy otrzymują co roku na Zebraniach Wiejskich. Musimy pamiętać, ze "całość funkcjonuje" dzięki "drobnym szczegółom" poprawnie prowadzonym.


Trwa budowa Wiejskiego Domu Kultury w Miejscu

Od czerwca trwa budowa Wiejskiego Domu Kultury w sołectwie Miejsce. Jest to największa inwestycja gminna w tym sołectwie w przeciągu kilku ostatnich lat. Wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym roku zupełnie nowy obiekt zostanie przekazany Mieszkańcom.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem sołectwo Miejsce zyska budynek o łącznej kubaturze sięgającej blisko 1500 m3 i 273 m2 powierzchni użytkowej. Trwa wiec budowa budynku dwukondygnacyjnego gdzie druga kondygnacja została zaprojektowana w poddaszu. Również tam będzie zlokalizowane największe pomieszczenie Wiejskiego Domu Kultury, czyli Sala Spotkań o powierzchni blisko 90 m2. Łącznie na drugiej kondygnacji będzie 10 pomieszczeń w tym: kuchnia, sanitariaty i inne pomieszczenia gospodarcze. Ta cześć budynku będzie wykorzystywana pod działalność kulturalną, a także miejsce spotkań Mieszkańców, Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckiej. Na parterze swoje lokum znajdzie działająca od 1940 roku Ochotnicza Straż Pożarna licząca aktualnie 50 druhów. Spośród dziewięciu pomieszczeń zlokalizowanych na pierwszej kondygnacji strażacy wyłącznie do swojej dyspozycji otrzymają 4 pomieszczenia o powierzchni prawie 86 m2, w tym oczywiście garaż na niedawno zakupiony samochód bojowy. Oprócz pomieszczeń typowo strażackich na parterze będzie świetlica i inne pomieszczenia gospodarcze. Budynek jest zlokalizowany w sąsiedztwie Kaplicy, więc wszystko wskazuje na to, że wraz z nowym budynkiem tworzy się nowe centrum społeczno-kulturalne sołectwa.


Trwają prace interwencyjne

Mozolnie i z duża cierpliwością, ale także z widocznym efektem - korzystając z każdej chwili sprzyjających warunków atmosferycznych trwają prace interwencyjne. Gdy planowano zakres tegorocznych robót rowy zbierające nadmiar wód opadowych z pól pomiędzy drogą gminną - ul. Wróblówki, a Drogą Krajową Nr 44 przebiegającą przez sołectwo Ryczów były widoczne tylko koło dróg gruntowych. O tym, że ciągną się dalej w głąb tych pól świadczyła jedynie bujna, soczysta zieleń zarośli i krzaków, które skutecznie utrudniały dokładną lokalizację, odstraszały i zniechęcały do jakiegokolwiek działania.

Dzisiaj efekt podjętych prac widać gołym okiem i można powiedzieć, że teraz dopiero wyczyszczone z krzaków, odmulone i wykoszone rowy mogą i przyjmą nadmiar wód z pól. Wykonano kawał dobrej, ale także bardzo trudnej i ciężkiej roboty. Siłą ludzkich mięśni, chociaż na początku wydawało się, że będzie potrzebny ciężki sprzęt. Wszystko wykonali pracownicy interwencyjny zatrudnieni przez Gminę Spytkowice. Blisko 2500 m.b. rowów.


Wyremontowano drogę rolniczą w Spytkowicach

Wyremontowano kolejną drogę dojazdową do pól. Tym razem w Spytkowicach, w okolicy Stawu Kasztelan wykonano nową nawierzchnie z frezu bitumicznego o długości nieco ponad 900 m.b. Droga biegnie wśród okolicznych pól i łączy Spytkowice z Ryczowem. Przebiega w interesującym krajobrazowo terenie, dlatego pełni też funkcje ścieżki Nordic Walking. Jest też wykorzystywana przez rowerzystów. Oczywiście wykonany zakres robót, to pierwszy etap remontu całej drogi. Koszt wykonanych prac to kwota blisko 73 tys. złotych. Na wykonanie inwestycji pozyskano dotację z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 36 285 tys. zł.


Gminne Dożynki 2016

Od wielu lat, piękna tradycja Gminnych Dożynek jest kontynuowana w naszej Gminie. Tą niepowtarzalną atmosferę święta plonów rozpoczęliśmy od Mszy Św. Dziękczynnej w kościele parafialnym w Ryczowie, koncelebrowanej przez proboszcza parafii Ryczów ks. Adama Ogiegło, proboszcza parafii Bachowice ks. Franciszka Jeleśniańskiego, podczas której Homilię wygłosił ks. profesor Jan Szczepaniak.

Po mszy barwny korowód, prowadzony przez Gminną Orkiestrę Dętą, Ochotniczą Straż Pożarną w Ryczowie, a który zamykały ciągniki i maszyny rolnicze, prowadzone przez Panów: Adama Szweda, Józefa Milowskiego, Mieczysława Branię, Janusza Maślona oraz Pawła Kozioł, przejechał ulicami Ryczowa.

Po przyjeździe na stadion, wszyscy uczestnicy mogli spróbować dań oraz przystawek serwowanych przez panie z KGW oraz ZEiR,. Na uroczystości gościliśmy m.in. Pana Andrzeja Pająka - Senatora RP, Pana Piotra Ćwika - Wicewojewodę Małopolskiego, Księży: profesora Jana Szczepaniaka, Józefa Piwowarskiego - proboszcza parafii Spytkowice oraz diakona Maksymiliana, Adama Ogiegło - Proboszcza Parafii Ryczów, Franciszka Jeleśniańskiego - Proboszcza Parafii Bachowice, Pana Bartosza Kalińskiego - Starostę Powiatu Wadowickiego, Pana Marcina Wiśniowskiego - Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach, Panią Halinę Cimier - Małopolskiego Wicekuratora Oświaty, Panów Ryszarda Mroza i Marka Cimera - Radnych Powiatowych, Pana Józefa Kościelniaka - Przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice (powiat nowotarski) wraz z delegacją Rady Gminy, Pana Witolda Grabowskiego - Wójta Gminy Tomice, Pana Józefa Budkę - Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, Pana Eugeniusza Kurdasa - Kierownika ARiMR PT w Wadowicach, Panią Grażynę Ciepły-Gumułę - Prezesa Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy, Pana Jerzego Chylewskiego - Prezesa MSH Wizan Andrychów, Pana Piotra Polanek - Dyrektora Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Pana Zbigniewa Biernata, Pana Mirosława Rzońcę - Kierownika Posterunku Policji w Spytkowicach, Pana Jerzego Piórowskiego - Przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice oraz Radnych Rady Gminy, sołtysów wsi z terenu Gminy Spytkowice ze współorganizatorami Panami Kazimierzem Fryc i Stanisławem Maśloną, Panią Annę Przejczowską - Sekretarza Gminy Spytkowice oraz Dyrektorów i Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych, poczty sztandarowe, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie naszej Gminy oraz Sponsorów i przedstawiciele prasy.

Część oficjalną rozpoczął występ Gminnej Orkiestry Dętej z Ryczowa, pod dyrekcją kapelmistrza Pana Szymona Piątka, po którym odbył się obrzęd dożynkowy podczas którego Państwo Agata i Jacek Czyżowscy - Starostowie dożynek przekazali Wójtowi Gminy - Panu Mariuszowi Krystianowi kosz z płodami ziemi oraz bochen chleba. Wójt zwrócił się do Mieszkańców a w szczególności do rolników ze słowami uznania. Specjalne listy do naszych Mieszkańców przesłali: Pan Andrzej Duda - Prezydent RP oraz Pani Beata Szydło - Premier Rady Ministrów. Wyrazy uznania wyrazili w listach także: Pan Józef Pilch - Wojewoda Małopolski, Pan Marek Polak - Poseł na Sejm RP, Pan Jarosław Szlachetka - Poseł na Sejm RP, którzy nie mogli być obecni na tej imprezie.

Po przemówieniach przyszedł czas na tradycyjne "obśpiewki" i wręczanie wieńców dożynkowych przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz Związku Emerytów i Rencistów, które wcześniej zostały poddane ocenie publiczności. Wójt wręczył KGW za wieńce nagrody a spośród głosujących zostały rozlosowane nagrody ufundowane przez Pana Kamila Bałysa, miejscowego przedsiębiorcę.

Amatorski Klub Sportowy SpytAktiv wspierany pomocą Stowarzyszenia Przyjaciół Ryczowa i Półwsi oraz jednostki OSP Półwieś zorganizował II Bieg Dożynkowy oraz marsz Nordic Walking. Natomiast Komitet Społeczny "Pomoc dla Pauliny" zorganizował podczas tej uroczystości akcję charytatywną na rzecz mieszkanki naszej gminy. Kolejny raz przedsięwzięcie to spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. Komitet zebrał kwotę w wysokości 13.993 zł.
Oklaskiwaliśmy również nagrodzonych Hodowców Gołębi Pocztowych, którzy z rąk Wójta Gminy otrzymali puchary i nagrody.
Występ zespołu Krzesani działającego przy Związku Podhalan odział Spytkowice (powiat nowotarski) zapoczątkował rozrywkową część uroczystości. W dalszej części zaprezentował się zespół taneczny "Fantazja" działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Spytkowicach.

Podczas uroczystości nie zabrakło punktów gastronomii, stoisk handlowych, stoisk promocyjnych, wystawionych przez lokalne organizacje, piekarnie oraz firmy z terenu Gminy, wystaw rękodzielnictwa. Przygotowano również szereg atrakcji dla dzieci, które mogły skorzystać, min. z placu zabaw, kolorowej ciuchci, programu animacyjnego, malowania twarzy oraz malowania pierników na stoisku piekarni "Maja". Odbył się pokaz iluzji oraz program kabaretowy. Gdy zapadł zmrok mogliśmy kolejny raz nacieszyć oczy podczas pokazu sztucznych ogni. W oczekiwaniu na koncert zespołu Baciary, który okazał się strzałem w dziesiątkę, publiczność bawiła się z dj-em.

Dziękujemy rolnikom, którzy włączyli się w korowód. Szczególne podziękowania składamy Starostom Dożynek Państwu Agacie i Jackowi Czyżowskim, sołtysom wsi Panu Kazimierzowi Fryc i Panu Stanisławowi Maślonie oraz organizacjom społecznym z terenu Gminy, Kołom Gospodyń Wiejskich: z Bachowic, Ryczowa, Miejsca, Półwsi, Związkowi Emerytów i Rencistów ze Spytkowic, Ochotniczej Straży Pożarnej z Ryczowa i Półwsi, Stowarzyszeniu Przyjaciół Ryczowa i Półwsi oraz Amatorskiemu Klubowi Sportowemu SpytAktiv ze Spytkowic.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Mieszkańcom za liczny udział w naszym wspólnym święcie. Mogło być ono tak wspaniałe także dzięki naszym darczyńcom: Wytwórni Pasz De Heuse Spytkowice, Firmie Drog Bud - Pan Franciszek Fryc, Bankowi Spółdzielczemu w Brzeźnicy, Przedsiębiorstwu Robót Wodno-Inżynieryjnych, Remontowo-Budowlanych, Instalacji, Usług Projektowych - Jan Słoma, HYDRO-MAR - Pan Marcin Mostowik, Wypożyczali szałunków i sprzętu budowlanego GRIP Gabriel Fryc, Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu - Pan Wacław Prorok, K&K - Kamil Bałys, Firmie "Sprzęt Bud" -Władysław Kowalski, Firmie "Prote" -Michał Kowalski, Firmie TRANS-SPRZĘT - Paweł Kowalski, Firmie MAX-BUD - Karol Kowalski, Panu Grzegorzowi Fryc - Lewiatan Spytkowice, MSH Wizan Andrychów, Wytwórni Napojów Chłodzących "Sahara" sp.j. Spytkowice - Pan Sławomir Folga, Marek Księżopolski, Firmie Transportowo-Usługowej JUS-MAR Józef Jędrocha, Piekarniom: Państwa Stańczyków, Suślików, Senderów, Szczerbików.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z tego wydarzenia.


fotogaleria >>>>>>


Złoty medal - Klaudia Mistrzynią Polski !!!

W dniach 11-14.08.2016 w Poznaniu trójka zawodników Międzyszkolnego Klubu Kajakowego Łączany Klaudia Sowa, Mateusz Sowa (oboje z Lipowej gm. Spytkowice) oraz Daniel Wiecheć ( Wyźrał gm. Brzeźnica) brała udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - MPJMł i Mistrzostwach Polski Juniorów. Wyniki prezentują się następująco:
Klaudia:
K1 na dystansie 3000m - I miejsce ( złoty medal i Mistrzostwo Polski )
K1 500m - miejsce 4
Mateusz:
K1 500m - miejsce 14
K1 1000m - miejsce 14
K2 200m - miejsce 8
Daniel:
K1 500m - półfinał miejsce 8
K1 5000m - miejsce 15
K2 200m - miejsce 8

Natomiast w dniach 8-10.07.2016r cała trójka startowała w XXX Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Maratonie w Olsztynie, gdzie zdobyli następujące lokaty:
K1 Juniorek Młodszych 16 000 m - Klaudia Sowa miejsce 2 - wicemistrzostwo Polski
K2 Juniorów 19 200 m - Daniel Wiecheć/Mateusz Sowa miejsce 6
K1 Juniorów 19 200 m - Mateusz Sowa miejsce 14 , a Daniel Wiecheć miejsce 22

Całej trójce wraz z trenerem Tomasz Kubas serdecznie gratulujemy.

Więcej na stronie: www.mkkłączany.pl

Pożegnanie pielgrzymów cd...

Według informacji przekazanej przez Komitet Parafialny ŚDM z Ryczowa w dniu dzisiejszym wyjechała ostatnia grupa Pielgrzymów ze Słowenii. Także Komitet ze Spytkowic pożegnał dzisiaj Brazylijczyków i Hiszpanów.

Pielgrzymi opuścili już naszą gminę. Wszystkim powracającym w swe rodzinne strony życzymy szczęśliwych podróży.


Pożegnanie pielgrzymów

Za nami bardzo intensywny weekend, który upłynął Pielgrzymom na spotkaniach z Papieżem Franciszkiem.

Parafianie Bachowic pożegnali przebywających tam Włochów w sobotę, którzy po Mszy Świętej, około godz.12.00 wyjechali do Krakowa na modlitewne czuwanie i zostali na Mszę Posłania. Chwilom rozstania towarzyszyły łzy i wzajemne podziękowania.

Także w Ryczowie pożegnano w sobotę część Pielgrzymów z Rosji przed wyjazdem do Krakowa. Kolejna grupa z Mołdawii opuściła tą parafie w dniu dzisiejszym.

W sobotę w godzinach porannych w kościele parafialnym w Spytkowicach, przed wyjazdem do Krakowa, grupa Pielgrzymów odbyła konferencję pod przewodnictwem biskupa Vincente Costa. W niedzielę po powrocie z Brzegów w godzinach nocnych wyjechały pierwsze grupy Brazylijczyków, którzy z wdzięcznością żegnali się z rodzinami w których przebywali. Pozostałe grupy, które dojechały w piątek dzisiaj udały się do Krakowa.

Pielgrzymi wrócili z Krakowa przemoczeni z powodu intensywnych opadów deszczu w drodze powrotnej, ale bardzo, bardzo radośni po spotkaniu z Ojcem Świętym.


Rada Ministrów oceniła pozytywnie i przyjęła wniosek o zmianę granic Gminy Spytkowice

Już wiadomo, że na pewno od 1 stycznia 2017 roku Gmina Spytkowice zwiększy (prawie 148 ha) swoje terytorium. Stanie się tak za sprawą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016r. W tym to dniu Rada Ministrów zadecydowała, że przysiółek Wiśnicz (Wiślicz) od 1 stycznia będzie należał do Gminy Spytkowice. Tym samym Rada Ministrów poparła starania Wójta Gminy o przyłączenie tego terenu do Naszej Gminy.

Przypomnijmy: Wiśnicz to część Gminy Alwernia oddzielona od niej rzeką Wisłą, a wiec faktycznie przyległy do Gminy Spytkowice teren jedynie formalnie administrowany przez Gminę Alwernia. Taka lokalizacja utrudniała od lat życie Mieszkańcom tych ziem, dlatego po raz kolejny zwrócili się do Wójta Gminy Spytkowice o pomoc wyrażając wolę przystąpienia i prośbę o przyjęcie Ich do Gminy Spytkowice. Wójt Gminy przedstawił sprawę Radzie Gminy, która na Sesji w dniu 11 marca podjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami na temat złożenia wniosku o zmianę granic Gminy Spytkowice i włączenie do Jej granic przysiółka Wiśnicz. Mieszkańcy jednogłośnie poparli starania Wójta Gminy, co uruchomiło całą wymaganą przepisami prawa procedurę, która zakończyła się 19 lipca Rozporządzeniem Rady Ministrów w m.in. w tej sprawie.

"Nie ukrywam swojej radości, że udało nam się doprowadzić tę sprawę do pozytywnego końca. Podejmowałem ją w głębokim przekonaniu, że to trzeba zrobić, chociaż nikt wcześniej tego nie próbował. Nigdy nasze działania nie były skierowane przeciwko Gminie Alwernia, chociaż i takie opinie pojawiały się w mediach i różnych innych komentarzach. Ten teren już dawno powinien przynależeć do Gminy Spytkowice, ponieważ takie są realia geograficzne i życiowa rzeczywistość. Teraz udało się to uporządkować w sposób formalny. Dla Mieszkańców Wiśnicza do Gminy będzie bliżej, a nam ułatwi wpływ na bezpieczeństwo przeciw powodziowe całej Gminy." - wyjaśnia Mariusz Krystian, Wójt Gminy Spytkowice.


Kolejny dzień Pielgrzymów w naszej Gminie

Piękny słoneczny dzień przywitał Pielgrzymów w naszej gminie. Już w godzinach porannych dojechało do Ryczowa 88 Polaków, później 9 Rosjan. Spytkowice natomiast przyjęły 146 Brazylijczyków i 86 Hiszpanów. W dniu wczorajszym po południu dojechała jedna osoba pielgrzymująca indywidualnie.

W parafii Ryczów odbył się trzeci dzień katechezy, a w Kościele stacyjnym ŚDM w Łączanach o godz.11.00 odbyła się Msza Święta, którą prowadził biskup Domenico Sigalini i kardynał Agostino Vallini wikariusz papieża w Rzymie. Była ona zakończeniem trzy dniowych konferencji, w których uczestniczyli Pielgrzymi z Parafii Bachowice.

Grupy przebywające na naszym terenie wyruszyły w stronę Krakowa na popołudniową Drogę Krzyżową na Błoniach. Spodziewamy się ich powrotu późno w nocy, a po śniadaniu będą wyruszać na czuwanie modlitewne z Ojcem Świętym, a w niedzielę na Mszę Świętą Posłania na Brzegach.

Na bieżąco udzielana jest Pielgrzymom pomoc medyczna, przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach.

W gminie Spytkowice przyjęliśmy na chwilę obecną 982 osoby, a spodziewaliśmy się 820 osób. Życzymy im dalszego spokojnego pobytu.


Kolejny dzień Pielgrzymów w naszej Gminie

Kolejny dzień Pielgrzymów w naszej Gminie upływa również na zwiedzaniu i wyjazdach i jak przekazują Komitety Parafialne ŚDM:

Grupa z Bachowic wyruszyła do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, następnie uczestniczyć będą we wspólnej mszy świętej w kościele stacyjnym ŚDM w Łączanach, po której wyruszą do Wadowic.

Parafianie z Ryczowa wspólnie z Pielgrzymami modlili się wczoraj wieczorem na Apelu Jasnogórskim. Dzisiaj odbywa się drugi dzień konferencji, w której uczestniczą dodatkowo Pielgrzymi z parafii Dziekanowice. Rankiem grupa Mołdawian wyjechała do Krakowa. Dziś dojechać ma kolejna grupa ze Słowenii, która zakwaterowana zostanie w rodzinach.

W dniu wczorajszym Parafianie ze Spytkowic wraz z Pielgrzymami z Brazylii uczestniczyli we mszy świętej sprawowanej w języku portugalskim, której piękną oprawę muzyczną i wokalną zapewnili młodzi Brazylijczycy. Dzisiaj jedna grupa wyjechała zwiedzać Oświęcim i Kraków pozostali pojechali do Wadowic, a później również mają się udać do Krakowa.

Każdy z przybywających Pielgrzymów otrzymuje od Gminy pakiet promocyjny w okolicznościowej kopercie zawierającej: 5 widokówek, mapę Gminy oraz obrazek Sługi Bożego Ojca Rudolfa Warzechy, który przekazało Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy OCD z Wadowic.


Pielgrzymi w gminie Spytkowice

W dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych i dzisiaj nad ranem przybyły do nas kolejne grupy Pielgrzymów z Brazylii.

Według informacji podawanych przez Komitety Parafialne - organizatora ŚDM Parafia Bachowice zakończyła już przyjmowanie pielgrzymów, których ogółem jest tam 182 osoby. Zakwaterowani zostali w Rodzinach i ZSP w Bachowicach. Są to Włosi, którzy dzisiaj wyjechali do Krakowa na Dzień Włoski min. do Łagiewnik, aby przejść przez Bramę Miłosierdzia. Parafia Ryczów przyjęła na dzień dzisiejszy 78 Rosjan, 126 Mołdawian. Zakwaterowani zostali w Rodzinach i ZSP w Ryczowie. W kolejnych dniach dojadą jeszcze Polacy i Słoweńcy. W dniu dzisiejszym w kościele stacyjnym ŚDM w Ryczowie rozpoczęła się 3 dniowa katecheza w języku rosyjskim, którą prowadzi biskup Cyryl Klimowicz z Irkucka przy udziale biskupa pomocniczego Tadeusza Pikus. Po niej część pielgrzymów pojedzie do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic. W katechezie uczestniczy także około 90 Rosjan, których gości Parafia w Tłuczani.

W Parafii Spytkowice na dzień dzisiejszy przybyło już 176 Brazylijczyków, którzy zostali zakwaterowani w rodzinach. Część z nich udała się do Krakowa inni do Wadowic.


Msza inaugurująca otwarcie Kaplicy Cmentarnej

O zakończeniu budowy Kaplicy Cmentarnej w Spytkowicach informowaliśmy już wcześniej. Po dopełnieniu wszystkich obowiązków związanych z odbiorami technicznymi, w piątek 15 lipca, o godzinie osiemnastej obyła się uroczysta Msza inaugurująca otwarcie Kaplicy Cmentarnej. Wśród bardzo licznie zgromadzonych wiernych byli obecni Radni Rady Gminy, a także Mariusz Krystian - Wójt Gminy Spytkowice i pomysłodawca tejże inwestycji wraz z pracownikami Urzędu Gminy. Warto przypomnieć, że Kaplica została wybudowana w całości ze środków gminnych i będzie służyć jako Dom Pogrzebowy także wiernym innych obrządków, a także osobom nie wierzącym w Boga.

Msza koncelebrowana przez Proboszcza Parafii Spytkowice i jednocześnie Dziekana Dekanatu zatorskiego Ks. Józefa Piwowarskiego oraz Ks. Prof. Jana Szczepaniaka była ofiarowana za duszę wszystkich zmarłych spytkowickiej parafii. W czasie Mszy dokonano również aktu poświęcenia budynku. Tym sposobem Kaplica Cmentarna została oddana Mieszkańcom i Wiernym Parafii Spytkowice.


Przywitanie pielgrzymów w gminie Spytkowice

Przywitanie pielgrzymów w gminie Spytkowice odbywa się już od godzin południowych w poniedziałek. Są to radosne dni w naszych parafiach. Zaangażowanych jest wiele osób, które pomagają. Pielgrzymi różnych narodowości: Włosi, Rosjanie, Mołdawianie, Brazylijczycy przywitani zostali na salach widowiskowych w Bachowicach, Spytkowicach, Ryczowie tradycyjnym poczęstunkiem zapewnionym przez Gminę Spytkowice, a przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich w Bachowicach, Ryczowie, Półwsi, Miejscu oraz Związek Emerytów i Rencistów w Spytkowicach.

Rodziny i szkoły naszej gminy goszczą już prawie 430 osób, a spodziewamy się jeszcze około 500 osób w tym z Polski, Mołdawii, Słowenii, Hiszpanii i Brazylii. Autokary wypełnione pielgrzymami podjeżdżają w różnych godzinach dnia i nocy. Są i tacy, którzy dotarli do nas pociągiem.

W dniu dzisiejszym pielgrzymi są m.in. w Częstochowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowie, Wadowicach. Inni zwiedzili zamek w Spytkowicach. Jeden ksiądz udał się do Sanktuarium Miłosierdzia w Łagiewnikach z posługą spowiedzi, natomiast grupa Rosjan angażuje się przy rozkładaniu namiotu powołań na krakowskich błoniach.

My nadal czekamy na Gości, a że rok ten jest Rokiem Miłosierdzia, przekazujmy miłość drugiemu człowiekowi !

Już teraz widzimy gesty radości i życzliwości podczas spotkań z Mieszkańcami naszej gminy.


Wykonano remont chodnika przy drodze krajowej

W Spytkowicach zakończono remont chodnika przy drodze krajowej nr 44. W ramach bieżącego utrzymania dróg GDDKiA O/Kraków - Rejon Wadowice wykonała: wymianę nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki brukowej (blisko 160 m.b.), wymianę krawężników i obrzeży, regulację i czyszczenie wpustów ulicznych, umocnienie ok.25 m.b. skarpy płytami ażurowymi. Wartość robót 43 tys. zł brutto. Warto przypomnieć, że wykonany remont jest następstwem wielu sygnałów otrzymanych od mieszkańców i Radnych Rady Gminy oraz podjętych w tym celu działań Wójta Gminy, który wielokrotnie zabiegał o dokonanie wspomnianych prac.
Zakończono remont Posterunku Policji w Spytkowicach

Pod koniec czerwca zakończono remont Posterunku Policji w Spytkowicach. Za kwotę ponad 25 tysięcy złotych wykonano najbardziej niezbędne prace remontowe. Wymieniono okna, instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Wykonano remont łazienki i podłóg. Doposażono posterunek w szafy i nowe urządzenia monitoringu ulicznego, co na pewno zwiększy skuteczność pracy i bezpieczeństwo w rejonach objętych monitoringiem. Zakończenie remontu było też okazją do spotkania Wójta Gminy Mariusza Krystiana z Komendantem Powiatowym Policji mł. inspektorem Piotrem Dziekanowskim, który na ręce Wójta Gminy złożył podziękowania za sfinansowanie przez Gminę wspomnianego remontu. Spotkanie było też okazją do rozmowy na temat bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Spytkowice.
W Gminie będzie bezpieczniej

4 lipca 2016 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Wadowicach miało miejsce przekazanie przez Komendanta bryg. Pawła Kwarciaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach samochodu operacyjnego marki JEEP GRAND CHEROKE. Samochód pozwoli na szybsze i skuteczniejsze prowadzenie działań ratowniczych w przypadku powstałych zagrożeń celem niesienia pomocy potrzebującym czy poszkodowanym Mieszkańcom Gminy, jak również osobom przebywającym na terenie naszej Gminy.

W przekazaniu uczestniczyli:
-Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Spytkowice, a zarazem Wójt Gminy
Spytkowice - Mariusz Krystian
-Komendant Gminny OSP Spytkowice - Tadeusz Dębski,
-Wiceprezes Naczelnik OSP Spytkowice - Zbigniew Malaga,
-Wiceprezes OSP Spytkowice - Grzegorz Knapik,
-Członek OSP Spytkowice - Paweł Gołba.
Wizyta delegacji z partnerskiej gminy Naours

W dniach 23 do 30 czerwca br. w naszej gminie gościliśmy delegację z partnerskiej gminy Naours z Francji. Gości przywitał Wójt Gminy Spytkowice Pan Mariusz Krystian. Wizyta miała na celu poznanie gminy Spytkowice oraz jej najbliższych okolic. W programie wizyty znalazły się Wadowice, Kalwaria, Kraków, Wieliczka, Oświęcim, Zator, Wygiełzów, Spytkowice.

Popołudnie rozpoczęliśmy wizytą w Zespole Szkół nr 3 w Wadowicach im. ks. prof. Józefa Tischnera, w czasie której Dyrektor szkoły Pani Jolanta Satława zapoznała gości z funkcjonowaniem jednostki, przedstawiła w prezentacji wizytę uczniów tejże szkoły w Amiens, gdzie brali udział w warsztatach gastronomicznych. Wyraziła otwartość na dalszą współpracę i wymianę młodzieży.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, w którym odbywało się nabożeństwo czerwcowe. Goście byli pod wrażeniem zarówno odbywającej się Mszy św. wraz z jej oprawą, jak i kościoła, którego historię przedstawił ksiądz proboszcz Józef Piwowarski.

Drugi dzień pobytu rozpoczął się od wizyty w Centrum Pomocy Dla Osób Niepełnosprawnych "Anioły na Górce" w Spytkowicach, podczas której Kierownik Pan Michał Latko opowiedział o miejscu oraz zaprezentował działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. Następnie Goście udali się do fabryki obuwia w Stanisławiu Górnym, gdzie zwiedzili fabrykę i poznali technologię produkcji butów. Popołudniu nasi francuscy goście uczestniczyli w zorganizowanych po raz trzeci przez Gminny Ośrodek Kultury "Prezentacjach Artystycznych - "Kulturalne Pasje", w czasie których podziwiali występy taneczne, muzyczne i wokalne. Na zakończenie bardzo wyczerpującego dnia odbył się spacer po starorzeczach i stawach hodowlanych, w trakcie jego trwania zaprezentowano niezwykle urokliwe zakątki gminy.

Kolejny upalny dzień w którym udaliśmy się do Krakowa przyniósł wiele wrażeń. W towarzystwie przewodniczki goście mogli zobaczyć w Krakowie to, co turyści oglądają najczęściej, czyli Wzgórze Wawelskie, Katedrę, Trakt Królewski, Kościół Mariacki, Kazimierz. Był również czas wolny, podczas którego spacerując po rynku można było nabyć pamiątki. Co niektórzy podglądali w kawiarenkach trwający w tym czasie mecz, solidarnie kibicując Polsce.

W niedzielne przedpołudnie nasi goście udali się do Wadowic. Zwiedzanie rozpoczęli od wizyty w Domu Rodzinnym Ojca Świętego Jana Pawła II, a następnie w towarzystwie przewodniczki zobaczyli Bazylikę Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny oraz Sanktuarium św. Józefa i Klasztor Karmelitów Bosych. Kolejnym punktem zwiedzania była wizyta w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej, podczas której nasi przyjaciele zapoznali się z historią klasztoru oraz zobaczyli najciekawsze miejsca i obiekty.

W planach znalazł się również Oświęcim, gdzie zwiedzaliśmy obóz Auschwitz-Birkenau. Wizyta w tym miejscu była dużym przeżyciem. Pozostałe po więźniach rzeczy osobiste, takie jak: okulary, buty, walizki, przedmioty codziennego użytku, ich zdjęcia oraz pomieszczenia, w których zmuszeni byli mieszkać. Największe wrażenie wywarł na wszystkich pobyt w pomieszczeniu, gdzie znajdowało się krematorium i komora gazowa. Następnie przejechaliśmy z przewodnikiem do Brzezinki, gdzie podczas spaceru oglądaliśmy pozostałości po barakach mieszkalnych i ruiny krematorium. Wspólne rozmowy towarzyszyły nam do wieczora podczas wizyty w Parku Mitologii w Zatorze.

Wtorek upłynął na wizycie w Wieliczce. Podczas pobytu w tym miejscu odwiedzilismy tężnie solankowe, kopalnię soli oraz podziemne Muzeum Żup Krakowskich. Magiczna podróż labiryntem solnych korytarzy była idealna okazja, żeby poznać unikalne pejzaże niezwykłych komór, odkryć tradycję i historię wielickiej Kopalni. Goście byli pod wielkim wrażeniem miejsca i jego historii, a w drodze powrotnej dzieli się wrażeniami z wycieczki.
Wieczorem odbyło się spotkanie przy grillu w czasie którego nasi goście mogli poznać odrobinę folkloru i doświadczyć polskiej gościnności kosztując tradycyjnych potraw. Dawka muzyki wydobywająca się z akordeonu podrywała wszystkich do wspólnych śpiewów. Zabawa w polsko-francuskim towarzystwie upłynęła w miłej atmosferze.

Przedpołudnie kolejnego dnia pobytu upłynęło na zwiedzaniu gminy. Nasi goście odwiedzili Centrum Sportu i Rekreacji i Pałac w Ryczowie, gdzie zapoznali się z historią obiektu oraz postacią generała Zygmunta Piaseckiego. Następnie złożyli wizytę na zamku w Spytkowicach, w którym mieści się Ekspozytura Archiwum Narodowego w Krakowie, gdzie Pan Maciej Mocniak opowiedział o historii obiektu i zapoznał gości z zasobem archiwalnym. Popołudniu nasi goście z gminy Naours zwiedzili skansen w Nadwiślańskim Parku Etnograficzny w Wygiełzowie oraz ruiny zamku Lipowiec. Mogli tu poznać dawne życie na polskiej wsi, które jak się okazało podczas zwiedzania nie różniło się wiele od życia na dawnej francuskiej wsi.

Ostatni dzień wizyty to praktycznie spotkanie na walizkach - bezpośrednio przed wyjazdem na lotnisko w Krakowie oraz wspomnienia z udanych i ciekawych wyjazdów, pożegnanie i wzajemne podziękowania.fotogaleria >>>>>>


I Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Pod Skrzydłami Anioła" Spytkowice 2016

I Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Pod Skrzydłami Anioła" Spytkowice 2016 przeszedł do historii! To był piękny dzień a pogoda na imprezę wprost wymarzona , goście również nie zawiedli. Po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości, uroczystego otwarcia przeglądu dokonał ks. Bogdan Kordula Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

W pierwszej edycji naszej imprezy wzięły udział trzy warsztaty terapii zajęciowej: Warsztat Terapii Zajęciowej z Zembrzyc, Warsztat Terapii Zajęciowej z Zebrzydowic i nasz WTZ. Po raz pierwszy odwiedziły nas i wystąpiły przed naszą publicznością trzy domy pomocy społecznej: DPS im. Św. Ojca Rafała Kalinowskiego z Wadowic, DPS Caritas Archidiecezji Krakowskiej z Zatora i DPS im. Św. Brata Alberta z Izdebnika. Bardzo dziękujemy za przybycie p. Andrzejowi Góreckiemu, Zastępcy Starosty Powiatu Wadowickiego, p. Mateuszowi Wełna-Kozioł sołtysowi Łączan, który przeczytał list od starosty Wadowickiego Bartosza Kalińskiego. Dziękujemy p. Barbarze Pindel-Polaszek dyrektor PCPR w Wadowicach i p. Katarzynie Dąbrowskiej, pracownik PCPR w Wadowicach. Bardzo dziękujemy p. Mariuszowi Krystianowi Wójtowi Gminy Spytkowice, jego asystentowi p. Adamowi Latko i p. Ewie Byrskiej Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach. Bardzo chcielibyśmy, żeby organizowana przez nas impreza stała się imprezą cykliczną i już na stałe weszła do kalendarza wydarzeń kulturalnych w naszym regionie. Organizując takie wydarzenia chcemy promować talenty i umiejętności osób niepełnosprawnych a dając im możliwość pokazania się przed szerszą publicznością wzmacniać u nich poczucie własnej wartości.Pracownicy i Wychowankowie WTZ Spytkowicefotogaleria >>>>>>


Wyróżniono najzdolniejszych

29 czerwca 2016r. podczas Sesji Rady Gminy, już po raz czwarty wręczono stypendia za najlepsze wyniki w nauce uczniom szkół z terenu naszej Gminy. Do grona stypendystów w roku szkolnym 2015/2016 dołączyli uczniowie z następujących placówek oświatowych:

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach:
Oliwia Berniak - średnia ocen 5,36

Szkoła Podstawowa w Miejscu:
Gabriela Żmuda - średnia ocen 5,45
Angelika Szarek - średnia ocen 5,55


Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ryczowie:
Szkoła Podstawowa:
Amelia Kozioł - średnia ocen 5,36
Jakub Stokłosa - średnia ocen 5,36
Wiktoria Ściera - średnia ocen 5,36
Gabriela Borgiasz - średnia ocen 5,45
Jagoda Ciemiera - średnia ocen 5,45
Oliwier Czyżowski - średnia ocen 5,45
Aleksandra Matura - średnia ocen 5,45

Gimnazjum:
Martyna Mamcarczyk - średnia ocen 5,25
Wiktoria Mróz - średnia ocen 5,25
Aleksandra Brania - średnia ocen 5,33


Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bachowicach:
Szkoła Podstawowa:
Emilia Balonek - średnia ocen 5,30
Dominika Latko - średnia ocen 5,30
Julia Sierżęga - średnia ocen 5,36
Jakub Kajdas - średnia ocen 5,36
Oliwia Miarka - średnia ocen 5,50
Kamil Górkowy - średnia ocen 5,50
Zuzanna Orlik - średnia ocen 5,60


Gimnazjum:
Joanna Sieprawska - średnia ocen 5,29

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach:
Szkoła Podstawowa:
Julia Kostka - średnia ocen 5,36
Sebastian Rogóż - średnia ocen 5,36
Maciej Chlebicki - średnia ocen 5,36
Mateusz Mostowik - średnia ocen 5,36
Natalia Dukała - średnia ocen 5,36
Karol Biel - średnia ocen 5,45
Sara Rzońca - średnia ocen 5,45
Dawid Gniadek - średnia ocen 5,73

Gimnazjum:
Agnieszka Skwarczyńska - średnia ocen 5,20
Weronika Simik - średnia ocen 5,27
Alicja Machniak - średnia ocen 5,27
Anna Gara - średnia ocen 5,33
Joanna Pindel - średnia ocen 5,44
Aleksandra Sieprawska - średnia ocen 5,44
Daria Byrska - średnia ocen 5,53
Julia Jędrocha - średnia ocen 5,60
Aleksandra Mroczek - średnia ocen 5,67


Wszyscy uczniowie w ramach Gminnego Programu Stypendialnego otrzymali stypendium w wysokości 500 zł. Uroczystego wręczania dyplomów oraz symbolicznych czeków dokonał Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Jerzy Piórowski oraz Radni Gminy Spytkowice. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników życząc dalszych sukcesów.fotogaleria >>>>>>


Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.