101 rocznica urodzin Pani Marii Sołtys

Najstarsza mieszkanka Gminy Spytkowice - pani Maria Sołtys 2 kwietnia 2016 roku obchodziła swoje 101 urodziny.

Z tej okazji Panią Marię, w jej rodzinnym domu w Spytkowicach, odwiedził Wójt Gminy Spytkowice Pan Mariusz Krystian, wraz z Kierownikiem Referatu Spraw Obywatelskich Panią Anną Dzidek, którzy wręczyli Jubilatce bukiet kwiatów, list gratulacyjny, słodycze oraz upominek. Wójt przekazał Jubilatce wyrazy szczególnego szacunku i uznania, życząc pomyślności i pogody ducha na kolejne lata życia.

Sędziwej Jubilatce towarzyszyła najbliższa rodzina: syn Michał wraz z żoną Weroniką, córka Krystyna oraz wnuczka Barbara.

Pani Marii wszyscy życzymy - 200 lat !!!
Wysoka forma Wiktorii i nadzieje na sukces Jakuba

Już od ponad roku nie mieliśmy żadnych wieści o naszych zawodnikach reprezentujących Małopolski Klub Karate OYAMA. Tym czasem nasi zawodnicy brali udział w najważniejszych turniejach, które odbyły się w roku 2015.

W maju 2015 roku w Wieliczce odbyły się bardzo prestiżowe, międzynarodowe zawody o Puchar Europy OYAMA IKF, w których na podium stanęli dwaj nasi zawodnicy tj.: w kategorii "Juniorzy Starsi do 70 kg" trzecie miejsce zdobył Ryszard Klaja z Ryczowa oraz również III miejsce w kategorii "Juniorzy Starsi +80 kg" - Michał Stanek. Dla obu naszych zawodników był to ostatni turniej w kategorii juniorskiej.

Jesienią 2015 roku swój wiosenny sukces (Mistrzostwa Polski Południowej - Tarnów, 25 kwiecień 2015) powtórzyła Wiktoria Sołtys. Startując w Pucharze Polski OYAMA TOP 2015 w Piotrkowie Trybunalskim, walcząc w kategorii "Juniorka Młodsza do 40 kg" - zdobyła II miejsce. W jej ślady poszedł młodszy kolega Jakub Sołtys (10 lat, zbieżność nazwisk przypadkowa). Występując po raz drugi w swojej karierze, walcząc w kategorii "Lekki Kontakt do 30 kg) powtórzył sukces z Mistrzostw Polski Południowej zdobywając, tak jak w tedy III miejsce.

Początek roku 2016 dla Wiktorii i Jakuba rozpoczął się bardzo obiecująco. Wiktoria zdobyła 12 marca "Puchar Podbeskidzia". Trzecie miejsca na podium w tych zawodach zdobyli również: Elżbieta Klaja, Remigiusz Ładoś, Kajetan Królikowski - wszyscy z Ryczowa. Tydzień później 19 marca Wiktoria ponownie stanęła na najwyższym podium. Tym razem zdobywając tytuł Mistrza Polski Południowej w swojej kategorii wagowo wiekowej.

Jakub Sołtys w oświęcimskim turnieju wywalczył drugie miejsce zdobywając tytuł "Wicemistrza Polski Południowej". W tych samych zawodach swój kolejny brązowy medal zdobyła Elżbieta Klaja z Ryczowa - tu należy przypomnieć - siostra naszych utytułowanych zawodników Grzegorza i Ryszarda Klaja.

Wysoka forma naszych zawodników i zawodniczek pozwala bardzo optymistycznie spojrzeć na zbliżający się kolejny turniej. Już w maju w Rzeszowie odbędą się kolejne Mistrzostwa Polski OYAMA Karate. Wszystkim, którzy zakwalifikowali się do tego turnieju, życzymy samych sukcesów i dobrego samopoczucia.
Zebrania Wiejskie w Sołectwach

Jak co roku w marcu lub kwietniu w każdym sołectwie odbywają się tzw. "zebrania wiejskie" również i w tym roku doszło do takich zebrań. W sobotę 16 kwietnia zebrania odbyły się w sołectwach: Lipowa, Miejsce i Spytkowice. W niedzielę 17 kwietnia spotkali się mieszkańcy: Bachowic, Ryczowa i Półwsi. Uczestniczyli w nich także: pan Mariusz Krystian - Wójt Gminy Spytkowice, pan Jerzy Piórowski - Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice, Radni Rady Gminy reprezentujący dane sołectwo, Sołtysi Sołectw z przedstawicielami Rad Sołeckich. W Ryczowie i Półwsi w zebraniach uczestniczył Radny Rady Powiatu Wadowickiego Ryszard Mróz. W każdym sołectwie wśród przybyłych zaproszonych gości był obecny Kierownik Posterunku Policji w Spytkowicach asp.szt. Mirosław Rzońca wraz z dzielnicowymi danych sołectw.

Zebrania mają charakter głównie sprawozdawczy. W trakcie spotkania Mieszkańcy otrzymują obszerną informację na temat wydatków i inwestycji, jakie miały miejsce na terenie danego sołectwa. Przedstawiane są również plany działa na bieżący rok budżetowy. W tym roku dodatkowym stałym elementem wszystkich zebrań wiejskich było zatwierdzenie "Aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości" - dokumentu niezbędnego do pozyskania środków pomocowych z Unii Europejskiej. Obecni mogli zapoznać się z zaprezentowanym dokumentem oraz zgłosić własne wnioski do tychże planów.

W Ryczowie dodatkowym punktem, który zadecydował o zwiększonej frekwencji była informacja przedstawicieli firmy Górażdże na temat planów uruchomienia żwirowni na terenie Sołectwa Ryczów. Jak nie trudno się domyślić temat wywołał dyskusję. Wśród obecnych na sali byli zarówno zwolennicy jak również przeciwnicy inwestycji. Co ciekawe inwestycja jest dopiero planowana - przedstawiono jedynie propozycje do przedyskutowania, a już budzi wielkie emocje. Inwestycja nie jest przesądzona i jako potencjalnie mogąca wpływać na środowisko musi być prowadzona z udziałem społecznym. Dlatego już trzeba zastanowić się jak wykorzystać tę szansę. Teren, o którym mowa był (od lat), jest i będzie przeznaczony na tego typu działalność. To czy zostanie spożytkowany dla dobra ogółu zależy od mieszkańców. Emocje nigdy nie są najlepszym doradcą. Na pewno wiele jeszcze trzeba będzie przemyśleć.

Już niebawem na naszej stronie internetowej pojawią się protokoły z Zebrań Wiejskich gdzie będzie można poznać więcej szczegółów tych corocznych spotkań.
"Umiem pływać"

Już po raz drugi staraniem Wójta Gminy Mariusza Krystiana Gmina Spytkowice przystąpiła do realizacji projektu "Umiem pływać". Program powszechnej nauki pływania jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I - III. Projekt realizowany w ramach zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży. W tym roku skierowany jest do 60 uczniów z terenu Gminy Spytkowice i ma na celu:

Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Gmina Spytkowice na realizację programu nauki pływania otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Ogólna wartość projektu wynosi: 27.283,21 zł w tym:

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie łącznie 20 godzin (45-minutowych) zajęć nauki pływania w okresie od 1 kwietnia 2016r. do 30 czerwca 2016r. w Parku Wodnym w Krakowie przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników.
Powstaje Strategia Gospodarcza Obszaru Doliny Karpia

Zachęceni sukcesem w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Doliny Karpia i Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, a także po opracowaniu przez Stowarzyszenie Dolina Karpia wspólnie z gminami tworzącymi ten obszar nowej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014 - 2020 - przystąpiliśmy do wspólnego opracowania kolejnego ważnego dokumentu. Tym razem do końca lipca tego roku ma powstać "Strategia rozwoju gospodarczego obszaru Doliny Karpia ze szczególnym uwzględnieniem turystyki, agroturystyki oraz stref aktywności gospodarczej w Zatorze oraz lokalnych produktów i marek lokalnych". Strategia obejmie obszar wszystkich gmin Doliny Karpia. Będzie przygotowana przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna, a finansowana jest z funduszy szwajcarskich w ramach projektu rozwojowego "Dolina Karpia - szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno - Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy, jakości życia na obszarach wiejskich" - realizowanego przez gminę Zator. Strategia będzie stanowić materiał wyjściowy dla podejmowania działań rozwojowych i inwestycyjnych gmin, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Doliny Karpia, a przede wszystkim przyczyni się do wykorzystania obecnego i przyszłego potencjału turystycznego i gospodarczego naszego regionu. Dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wypełnienia ankiety, która pozwoli stworzyć ten dokument.
Wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej w Gminie w ramach opracowania Planu Gospodarki Nisko-emisyjnej

Dziękujemy Mieszkańcom za aktywny udział w przygotowaniu Planu gospodarki nisko-emisyjnej dla naszej Gminy w postaci udziału w ankietyzacji. Dane z ankiety posłużyły do opracowania Bazowej Inwentaryzacji Emisji (BEI) – bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w Gminie. 
W Gminie Spytkowice dominującą grupą paliw stosowanych przez gospodarstwa domowe na potrzeby cieplne jest węgiel. Pochodzi z niego 84% energii końcowej. Drugim paliwem co do wielkości zużycia jest gaz (ok. 11%). Pozostałe paliwa oraz energia odnawialna są wykorzystywane w Gminie w mało znaczącym stopniu.
Węgiel jest paliwem, które podczas spalania emitują najwięcej pyłów spośród dostępnych paliw. Z uwagi na ten fakt oraz dużą zawartość benzo(a)pirenu w pyle przyczyną przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłów (PM10 oraz PM2,5) oraz benzo(a)pirenu w Gminie jest właśnie spalanie paliw stałych w przestarzałych kotłach w sektorze budynków mieszkalnych.

Zidentyfikowane w Gminie problemy stanowiące podstawę do planowania działań na przyszłość

Problem 1

Niska emisja generowana przez obiekty i infrastrukturę komunalną. Inwentaryzacja w budynkach użyteczności publicznej wykazała braki w termomodernizacji. Żaden z obiektów nie korzysta z Odnawialnych Źródeł Energii. Źródłami światła ulicznego są głównie lampy sodowe. Część z nich musi zostać pilnie wymieniona.

Problem 2

Emisja generowana przez transport. Przez Gminę przebiega odcinek drogi krajowej nr 44, charakteryzujący się znaczącym ruchem samochodowym. Część z dróg powiatowych i gminnych wymaga inwestycji i remontów.

Problem 3

Niska emisja generowana przez gospodarstwa domowe. Niski poziom wykorzystania OŹE w gospodarstwach domowych. Jak wspomniano powyżej zdecydowana większość energii końcowej w tym sektorze (84% energii) pochodzi z węgla. Jego spalanie w kotłach o niskiej sprawności powoduje uwalnianie znacznej ilości pyłów i towarzyszących substancji szkodliwych, do powietrza. Mieszkańcy sygnalizują brak środków na realizację działań ograniczających zużycie energii w gospodarstwach domowych, zastąpienie źródeł tradycyjnych OŹE. Warunkują realizację inwestycji uzyskaniem dofinansowania.
Najczęściej wykorzystywanym przez ankietowane gospodarstwa domowe Odnawialnym Źródłem Energii są pompy ciepła (5% ankietowanych) oraz kolektory słoneczne (1,5% ankietowanych).

Problem 4

Niska emisja generowana przez przedsiębiorstwa działające w Gminie. Gospodarka gminy opiera się o podmioty sektora MSP. Znaczna część z nich to podmioty osób fizycznych, wykorzystujące infrastrukturę budownictwa mieszkaniowego.

Problem 5

Niewykorzystany potencjał zainteresowania realizacją zmian w gospodarstwach domowych. Ok 65% ankietowanych jest zainteresowanych podjęciem działań usprawniających w gospodarstwach domowych (lub nie wyklucza takiej możliwości). Największe zainteresowanie związane jest z instalacją nowego kotła węglowego, kolektorów słonecznych, kotła gazowego, kotła na biomasę. Badani rozważają instalację pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych i innych dostępnych na rynku technologii.

Już wkrótce przedstawimy Państwu kompletny dokument „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Spytkowice” z planowanymi do realizacji zadaniami.


Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Spytkowicach

W dniu 9 kwietnia 2016 roku w Domu Strażaka w Bachowicach odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Spytkowicach.
Obradom Zjazdu przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Spytkowicach druh Mariusz Krystian.
Zjazd Gminny podsumował działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy za minioną kadencję 2011 - 2016.

W Zjeździe uczestniczyli Delegaci - strażacy na Zjazd z poszczególnych OSP z terenu Gminy oraz Goście zaproszeni w osobach:
- Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach - bryg. Pawła Kwarciaka,
- Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Z OSP RP w Małopolsce - Pana Antoniego Kwarciaka,
- Kierownika Posterunku Policji w Spytkowicach - asp. sztab. Mirosława Rzońcy,
- Radnego Powiatu Wadowickiego - Pana Ryszarda Mróz,
- Przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice - Pana Jerzego Piórowskiego,
- Sekretarza Gminy - Pani Anny Przejczowskej,
- Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy - Pana Krzysztofa Świergosz.

W trakcie Zjazdu Zarząd skupiający przedstawicieli ze wszystkich OSP z terenu Gminy przedstawiał sprawozdania ze swej działalności, jak również inne istotne informacje dotyczące bieżącej pracy. Bardzo ważnym punktem obrad były wybory nowego Zarządu na kadencję 2016 - 2021.

Prezes Zarządu przedstawił koszty, jakie Gmina wydatkowała na poszczególne OSP w minionej kadencji w zakresie utrzymania gotowości bojowej straży wraz z kwotami udzielonych dotacji na wsparcie działalności OSP oraz wydatki majątkowe na rozbudowę i modernizację bazy lokalowo - sprzętowej OSP. Środki finansowe na utrzymanie gotowości bojowej oraz doposażenie w niezbędny do działań sprzęt, w kadencji 2011 - 2015 zamknęły się ogólną kwotą 2,825.836,55 zł i była najwyższa w historii Gminy Spytkowice.

Komendant Państwowej Straży Pożarnej, Przedstawiciele Rady Powiatu i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Z OSP RP w Małopolsce wysoko ocenili działalność Strażaków Ochotników, ich szczególne zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym często z narażeniem własnego życia. Podkreślali, że jest to zaszczytna, społeczna służba na rzecz społeczności lokalnej.

Skład Zarządu Oddziału Gminnego OSP po dokonanych na Zjeździe wyborach na kadencję 2016 - 2021 przedstawia się następująco:
Prezes - Mariusz Krystian,
Wiceprezes - Zbigniew Malaga,
Wiceprezes - Bogdan Suślik,
Komendant Gminny - Tadeusz Dębski,
Sekretarz - Piotr Orkisz,
Skarbnik - Rafał Giermek,
Członek Zarządu - Arkadiusz Stańczyk,
Członek Zarządu - Marian Szarek,
Członek Zarządu - Marian Ryba,
Członek Zarządu - Łukasz Suślik,
Członek Zarządu - Paweł Kozioł,
Członek Zarządu - Damian Giermek,
Członek Zarządu - Józef Michalec,
Członek Zarządu - Grzegorz Knapik
Członek Zarządu - Maciej Sołtys,

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Jan Góral,
Wiceprzewodniczący - Franciszek Ściera,
Sekretarz - Piotr Maślona,

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego wybrani zostali:
dh Tadeusz Dębski,
dh Zbigniew Malaga,
dh Łukasz Suślik,
dh Piotr Orkisz.
fotogaleria >>>>>>


Program Rodzina 500+, działamy sprawnie i skutecznie!


W ramach programu Rodzina 500+ Gmina Spytkowice sprawnie wydała pierwsze decyzje, które osobiście podpisał Wójt Gminy. Do 13 kwietnia przyjęto ponad 400 wniosków mieszkańców z czego 45 złożonych zostało elektronicznie za pośrednictwem bankowości internetowej. Pierwsze wypłaty świadczeń w ramach programu zrealizowane będą jeszcze w miesiącu kwietniu br.! Przyjmowanie wniosków odbywa się na bieżąco, bez zakłóceń i problemów technicznych.

"Rządowy program Rodzina 500+ to największy plan wsparcia rodzin od kiedy sięgam pamięcią. Dlatego staramy się robić wszystko, aby realizować go sprawnie- dla dobra rodzin zamieszkujących naszą Gminę. Jak na razie wychodzi nam to bardzo dobrze" - komentuje Wójt Gminy- Mariusz Krystian.

Przypominamy, że wnioski o wypłatę świadczenia Rodzina 500+ można składać od wtorku do piątku każdego tygodnia. W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku wnioski o wypłatę świadczenia 500+ przyjmowane będą w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w sali wykładowej w godzinach: wtorek, czwartek i piątek w godz. 8.00-15.30; środa w godzinach 8.00-17.00 oraz w soboty tj.: 09 kwietnia 2016r. , 23 kwietnia 2016r. , 7 maja 2016r oraz 14 maja 2016r.; w godzinach 8.00-13.00
Projekt "Już Pływam"


Uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Spytkowice uczestniczą w projekcie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych pn. "Już pływam". Trwający od 14 marca 2016r. do 30 czerwca 2016r. program realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Projekt pn. "Już pływam" jest kontynuacją przedsięwzięć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego małopolskich szkół podstawowych z klas I-VI, poprzez ich udział w zajęciach nauki pływania prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników na krytych pływalniach.
W 20 godzinach lekcyjnych przeznaczonych na naukę pływania na Krytej Pływalni w Piekarach bierze udział łącznie 88 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z klas III - VI z Gminy Spytkowice.

Dzięki udziałowi w programie uczestnicy nie tylko zdobywają umiejętność pływania, ogólną sprawność fizyczną, ale uczą się także rozważnie i aktywnie spędzać wolny czas.


Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz w Bachowicach

Głównym powodem pobytu Księdza Kardynała była wizytacja parafii Bachowice. Wizytacja kanoniczna jest jedną z najważniejszych form pasterskiego posługiwania biskupa. Najważniejszym jej zadaniem jest spotkanie biskupa z duchowieństwem i wiernymi w celu bliższego ich poznania oraz zachęcenia do praktykowania wiary i życia chrześcijańskiego. Biskup powinien zatem osobiście wizytować całą diecezję albo jej część każdego roku, aby przynajmniej raz na pięć lat przeprowadzona została wizytacja w całej diecezji. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego.

Swój pobyt w Bachowicach Ksiądz Kardynał rozpoczął od Mszy św. o godz. 8.00. Wcześniej, przed wejściem do świątyni, został powitany przez proboszcza parafii ks. kanonika Franciszka Jeleśniańskiego i ks. dr. Kazimierza Kaczmarczyka. Potem, idąc główną nawą kościoła, przy śpiewie chóru parafialnego, pokropił wodą święconą licznie zgromadzonych wiernych. W imieniu całej wspólnoty parafialnej został przywitany przez Joannę i Stanisława Wójtowiczów z dziećmi.

Następnie Ksiądz Proboszcz przedstawił sprawozdanie z prac, które zostały zrealizowane od ostatniej wizytacji.. Wymienił najważniejsze inwestycje w parafii (dojazd do kościoła, parking, obejście kościoła, toalety, remont organów, renowacja tabernakulum) oraz to, co jest w najbliższych planach (ogrzewanie kościoła). Przedstawił również, jak wygląda życie parafii (katechizacja w szkole, nabożeństwa w roku liturgicznym), wspomniał o problemach (na 2000 mieszkańców we Mszy św. niedzielnej uczestniczy 900 osób, wielu jeździ do sąsiednich parafii).

Na zakończenie Mszy św. zgromadzone w świątyni małżeństwa odnowiły przyrzeczenia małżeńskie, a następnie każde z nich otrzymało indywidualnie błogosławieństwo Księdza Kardynała. Po Eucharystii Kardynał Dziwisz spotkał się z chórem, Stowarzyszeniem Rodzina Kolpinga i Różami Różańcowymi. Takie błogosławieństwo otrzymały również małżeństwa i rodziny zgromadzone na Mszy św. o godz. 10.30, po której Ksiądz Kardynał spotkał się ze scholą i służbą liturgiczną.

Kolejnym punktem wizyty Kardynała Stanisława Dziwisza w Bachowicach było poświęcenie Muzeum Regionalnego mieszczącego się w przebudowanym budynku dawnej szkoły rolniczej, którą założył ks. prałat Franciszek Gołba, budowniczy tutejszego kościoła i pierwszy proboszcz Parafii Bachowice. W progach Muzeum dostojnego Gościa przywitali w imieniu licznie zgromadzonych Mieszkańców i przedstawicieli Władz Gminy: Mariusz Krystian - Wójt Gminy Spytkowice, Marian Szewczyk - Sołtys Bachowic, Radny Rady Gminy Spytkowice oraz Pani Lucyna Kozak - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bachowicach oraz Radna Rady Gminy Spytkowice. W imieniu najmłodszych Mieszkańców Bachowic powitalne kwiaty wręczyli Ania Jasińska i Łukasz Diprose.

Po poświęceniu obiektu Ksiądz Kardynał przekazał słowa uznania, w których zachęcał do pielęgnowania lokalnych tradycji i życzył wielu podobnych, cennych inicjatyw.

W planie wizytacji nie zabrakło również miejsca na spotkanie Kardynała Dziwisza z chorymi w ich domu oraz na odwiedzenie wielodzietnej rodziny. Następnie o godz. 15.00 Ksiądz Kardynał, wspólnie ze zgromadzonymi na cmentarzu wiernymi, modlił się Koronką do Bożego Miłosierdzia za zmarłych.

Swoją obecnością Kardynał Stanisław Dziwisz zaszczycił także Grono Pedagogiczne i Pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach. Ksiądz Kardynał wpisał się do księgi pamiątkowej i ofiarował szkole portret św. Jana Pawła II. Następnie udał się na spotkanie z członkami Rady Parafialnej.

Po spotkaniach przyszedł czas na najważniejszy moment wizytacji - Mszę Św., w trakcie, której uczniowie III klasy gimnazjum przyjęli Sakrament Bierzmowania. Sakrament ten jest dopełnieniem chrztu. Podczas Mszy Św. poprzez nałożenie rąk i namaszczenie krzyżmem przyjmujący Sakrament zostają umocnieni Duchem Świętym. Poprzez tę łaskę stają się świadomymi i odpowiedzialnymi członkami Kościoła Katolickiego.

fotogaleria >>>>>>


Wieczór pasyjny w Ryczowie

Wielki Post to czas wewnętrznego wyciszenia i duchowej refleksji nad sensem życia, śmierci i nadziei Zmartwychwstania. W niedzielę 13 marca 2016 r. o godzinie 18.00 zebrani w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Ryczowie mieli okazję zadumać się nad tajemnicą Wielkanocy. Wieczór wypełniły śpiewy pieśni pasyjnych w interpretacji scholi Coram Deo et Hominibus ze Skoczowa pod dyrekcją Katarzyny Koziny oraz utwory instrumentalne wykonane przez Orkiestrę Klarnetową Państwowej Szkoły Muzycznej w Wadowicach, prowadzonej przez Bartłomieja Kozinę. Utworom muzycznym towarzyszyła recytacja fragmentów Dzienniczka Siostry Faustyny w wykonaniu Magdaleny Piekarczyk.

Wieczór Pasyjny okazał się źródłem głębokich przeżyć duchowych i wzruszeń dla słuchaczy. Odbył się pod patronatem pana Mariusz Krystiana - Wójta Gminy Spytkowice.

Ksiądz Adam Ogiegło - proboszcz ryczowskiej parafii, dziękując wykonawcom i wyrażając uznanie dla ich pracy i poziomu artystycznego, zaproponował zorganizowanie kolejnego koncertu.
Młodzieżówka strażacka rywalizowała w gminnych eliminacjach "OTWP - 2016 "

W piątek 4 marca br. w Domu Strażaka w Bachowicach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM". W turnieju udział brała młodzież z dwóch Jednostek OSP (Spytkowice, Bachowice), z których rywalizowało 24 uczestników, w następujących kategoriach:

  1. I grupa wiekowa (szkoły podstawowe),
  2. II grupa wiekowa (gimnazja),
  3. III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne).
Jury OTWP w składzie:
- Przewodniczący - Tadeusz Dębski
- Sekretarz - Piotr Orkisz
- Członek - Józef Michalec


Wyniki końcowe:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
1 Miejsce - Paweł ŚWIDERGAŁ - OSP SPYTKOWICE
2 Miejsce - Dominik STAŃCZYK - OSP BACHOWICE
3 Miejsce - Patrycja MOREK - OSP BACHOWICE


II grupa wiekowa (gimnazja)
1 Miejsce - Dominik ŚWIERGOSZ - OSP BACHOWICE
2 Miejsce - Patryk KITA - OSP SPYTKOWICE
3 Miejsce - Szymon MAJ - OSP BACHOWICE


III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1 Miejsce - Filip KITA - OSP BACHOWICE
2 Miejsce - Krzysztof SMOLARZ - OSP BACHOWICE
3 Miejsce - Krystian SZAREK - OSP BACHOWICE


Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali atrakcyjne nagrody i dyplomy, a wszyscy uczestnicy pakiety promocyjne, które wręczali:


Nadmieniamy, że za zajęcie I-go miejsca w każdej kategorii nagrodą jest 14 dniowy pobyt w nadmorskiej miejscowości w strażackim obozie "Wakacje - 2016".

Zwycięzcy eliminacji gminnych wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które w bieżącym roku odbędą się w Przytkowicach.


Warto iść pod prąd - konferencja prasowa Wójta Gminy Spytkowice

W czwartek 11 lutego po raz pierwszy w historii Gminy została zorganizowana konferencja prasowa Wójta Gminy. W Sali Konferencyjnej Muzeum Regionalnego w Bachowicach z Wójtem Gminy spotkali się przedstawiciele mediów, a wśród nich redaktorzy Telewizji Kraków, Gazety Krakowskiej, Kroniki Beskidzkiej, Kuriera Wadowicko-Andrychowskiego, Wiadomości Powiatowych.

Konferencja zorganizowana pod hasłem: "warto iść pod prąd" była poświęcona podsumowaniu 5-cio lecia bezpłatnych porad prawnych oraz funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Okazuję się, że rozwiązania przyjęte w tych tematach przez Gminę Spytkowice były w ów czas nowatorskie i pionierskie chociaż dość mocno krytykowane. Bezpłatne porady prawne udzielane wszystkim zainteresowanym Mieszkańcom Gminy, w budynku urzędu, dwa razy w tygodniu do dnia dzisiejszego są rozwiązaniem pełniej zaspokajającym te właśnie potrzeby Mieszkańców. Wprowadzone przez ustawę porady prawne organizowane przez powiaty są przeznaczone dla ograniczonego grona odbiorców. To jest ta podstawowa i zasadnicza różnica.

Również gospodarka odpadami komunalnymi różni się od tych przyjętych przez większość samorządów w Polsce. Od Mieszkańców Gminy śmieci są odbierane dwa razy w miesiącu przez gminny Zakład Usług Komunalnych. Dzięki czemu udało się już osiągnąć wymagane poziomy odzysku odpadów wymagane przez ustawę w roku 2020. Warto zauważyć, że ciągle w Gminie Spytkowice obowiązuje jedna z najniższych stawek za odbiór odpadów segregowanych (5 zł od osoby). Dzięki podjętym w 2013 roku ryzykownym decyzjom udało się zatrzymać w " gminnym finansowym krwioobiegu" ponad 500 tys. zł. - w postaci wpływów budżetowych.

Trzecim poruszanym tematem konferencji była polityka rodzinna prowadzona przez gminny samorząd. Również w tym temacie rozwiązania przyjęte przez Gminę wyprzedziły te aktualnie proponowane na poziomie ustaw krajowych. Jako jedna z pierwszych w Polsce Gmina Spytkowice wprowadziła program pn. Karta Rodzina 3+ i własne becikowe. Aktualnie w Gminie trwają przygotowania do realizacji rządowego programu Rodzina 500+. Według bardzo wstępnych szacunków do rodzin uprawnionych (ok.1500 dzieci) trafi blisko 6,5 mln. zł. Wójt Gminy, Mariusz Krystian "nie widzi powodów, by mogły zaistnieć jakieś problemy z wypłatą tego wsparcia."
Zimowe turnieje piłki nożnej

Zarząd LKS "ASTRA" Spytkowice informuje ,że w sezonie zimowym po raz dwunasty z rzędu zorganizowano pięć halowych turniejów piłki nożnej w następujących terminach:

W VI edycji turnieju seniorów pod patronatem Przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice wystąpiło 8 zespołów, wśród których najlepszy okazał się beniaminek klasy okręgowej - LKS Bobrek, który wyprzedził Orzeł Ryczów a na III miejscu uplasował się Znicz Sułkowice, IV miejsce - Astra Spytkowice, V miejsce - Halniak Targanice, VI - Skawa Podolsze,VII -Borowik Bachowice, VIII- Lachy Lachowice.

Tydzień później w piątek w turnieju o Puchar Wójta Gminy Spytkowice rywalizowali juniorzy starsi - rocznik 97 - gdzie na pierwszym miejscu uplasowala się I drużyna Astry Spytkowice, II miejsce zajęła drużyna Zatorzanki Zator a na III miejscu uplasował się II zespół Astry Spytkowice, kolejne miejsca zajęły : IV - Lachy Lachowice, V - Halniak Targanice, VI - Fablok Chrzanów wyprzedzając drużynę Borowika Bachowice, która zajęła VII miejsce, a stawkę zamknął zespół Skawy Podolsze.

W sobotę 30 stycznia rywalizowali Orliki - 10-latkowie - "Adamex Cup", gdzie wśród 10 zespołów najlepsza okazała się drużyna Lachy Lachowice, przed Unią Oświecim i Zatorzanką Zator. Kolejne miejsca zajęli: 4 -Gród Grodzisko, 5- Fablok Chrzanów, 6 - Astra Spytkowice, 7 - Skawa Podolsze, 8 - Szkółka Piłkarska Przeciszów, 9 - Borowikk Bachowice i 10- Sygnał Włosienica.

06 lutego odbył się turniej trampkarzy starszych "Adamex Cup" - rywalizowało 8 zespółw, wśród których najlepsza okazała się drużyna Unii Oświęcim przed Halniakiem Targanice i ASTRĄ SPYTKOWICE I. Ponadto wystąpiły zespoły: Zatorzanki Zator -(IV), Pobiedr Paszkówka(V) , II zespół Astry Spytkowice (VI), Borowik Bachowice(VII) i ostatnie miejsca zajęła drużyna Lachy Lachowice.

Zmagania na parkietach zakończono 20 lutego turniejem "Adamex Cup " - juniorzy młodsi rocznik 1999, w którym wystąpiło 8 zespołów. Rywalizacje zwyciężyła drużyna Zatorzanka Zator, która nadmienić należy nie przegrała żadnego meczu w turnieju ani też nie straciła ani jednej bramki. Na II miejscu uplasowała się druzyna Astry Spytkowice, która przegrała w całym turnieju tylko mecz z Zatorem 0:1. Trzecie miejsce zajęła druzyna Soły Oświęcim. Kolejne miejsca zajęli : IV-Wisła Łączany, V-Skawa Podolsze, VI-Hejnał Kęty, VII-Lachy Lachowice i na ostatnim miejscu uplasowała się druzyna Burza Roczyny.

Na zakończenie nadmienić należy, że na wszystkich turniejach zawodnicy i opiekunowie wszystkich drużyn zapewnione mieli napoje, drobne poczęstunki oraz obiad. Podczas wszystkich turniejów najlepsze III zespoły uhonorowane zostały bardzo okazałymi pucharami oraz medalami.

Cały cykl turniejów zorganizowano dzięki przychylności pana Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice, pani Dyrektor Szkoły, panu Adamowi Kosowskiemu - prezesowi firmy Adamex, panu Grzegorzowi Fryc oraz firmie Ko-Bo ze Spytkowic za co należą się gorące podziękowania.Foto: B.Szpila


Rower dla Karola

Gmina Spytkowice na zasadzie współpracy z Małopolskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża, otrzymała trzykołowy rowerek rehabilitacyjny dzięki czemu mogliśmy pomóc rodzinie z terenu naszej Gminy, wychowującej niepełnosprawne dziecko. Trzykołowy pojazd jest dużym udogodnieniem dla osoby niepełnosprawnej, służy nie tylko do przemieszczania się, ale także pełni rolę sprzętu do rehabilitacji.

W trakcie przekazywania roweru Karol dokonał próbnej jazdy w obecności mamy i przedstawicieli Gminy Spytkowice. Obdarowana rodzina cieszyła się z prezentu, na ich twarzach pojawił się uśmiech.
Gminny Konkurs o tytuł "Mistrza Kaligrafii" w Bachowicach

22 lutego 2016 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach odbył się Gminny Konkurs o tytuł "Mistrza Kaligrafii" pod honorowym patronatem Wójta Gminy Spytkowice zorganizowany przez panią Agnieszkę Harmatę i panią Elżbietę Marek.

W związku z podejmowanymi przez nas działaniami w ramach promowania języka polskiego, w ubiegłym roku szkolnym zorganizowałyśmy I Szkolny Konkurs o tytuł "Mistrza Kaligrafii", który cieszył się dużą popularnością. Wbrew naszym obawom udało się wyłonić zwycięzców, którzy w dobie komputerów potrafią jeszcze pięknie pisać atramentem. W tym roku postanowiłyśmy podzielić się dobrą praktyką z innymi szkołami z terenu gminy Spytkowice, by wzbudzać w młodych ludziach potrzebę obcowania z językiem ojczystym.

Na nasze zaproszenie odpowiedziało 24 uczniów z pięciu szkół, którzy reprezentowali: Wszyscy uczestnicy mogli popisać się pięknym pisaniem, wyczuciem estetyki oraz umiejętnościami manualno-plastycznymi. Oprócz przepisania tekstu ks. Jana Twardowskiego uczniowie starsi mieli wykonać inicjał pierwszej litery tekstu, natomiast młodsi uczestnicy musieli odwzorować ozdobny szlaczek. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było oczywiście pisanie piórem wiecznym na atrament. W celu zapewnienia obiektywnej oceny jurorów ukryto, kto jest autorem danej pracy. Były one podpisane dwucyfowym kodem zamiast imienia i nazwiska. Prace uczestników, według wcześniej ustalonych kryteriów, oceniała komisja w składzie: Komisja oceniająca prace obradowała bardzo długo, gdyż wszystkie prace konkursowe były staranne, a szczegóły decydowały o zwycięstwie. W końcu udało się jednak wyłonić zwycięzców w każdej kategorii wiekowej.
Wyniki konkursu:
Klasy I-III SP
I miejsce - Martyna Dębska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 196,5 pkt.
II miejsce - Milena Suska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 195,5 pkt.
III miejsce - Aleksandra Przystał - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach -191,5 pkt.
Klasy IV-VI SP
I miejsce - Aleksandra Janik - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 194 pkt.
II miejsce - Angelika Szarek - Szkoła Podstawowa w Miejscu - 193,5 pkt.
III miejsce - Oliwia Cichoń - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 190 pkt.
Klasy I-III Gimnazjum
I miejsce - Joanna Sieprawska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 203,5 pkt.
II miejsce - Emilia Świdergał - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 202 pkt.
III miejsce - Julia Mostowik - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 198 pkt.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymali nagrody. Za miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej były to zestawy - pióro wieczne i długopis ufundowane przez Pana Wójta. Laureaci każdej grupy otrzymali również statuetki, które ufundowała Rada Rodziców ZSP w Bachowicach. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki od Pana Wójta i skromny poczęstunek od Spółdzielni Uczniowskiej "Stokrotka" działającej w naszej szkole.

Dziękujemy Panu Mariuszowi Krystianowi - Wójtowi Gminy Spytkowice za objęcie Konkursu patronatem honorowym oraz ufundowanie nagród dla uczestników. Dziękujemy również wszystkim opiekunom uczestników, Paniom obradującym w jury oraz Panom Adamowi Latko i Wojciechowi Bałysowi za zaangażowanie w przygotowanie i przebieg konkursu.

fotogaleria >>>>>>


Stypendyści Gminy Spytkowice nagrodzeni

17 lutego 2016r. podczas Sesji Rady Gminy, już po raz trzeci wręczono stypendia za najlepsze wyniki w nauce uczniom szkół z terenu naszej Gminy. Do grona stypendystów w roku szkolnym 2015/2016 dołączyli:

Gabriela Żmuda - średnia ocen 5,42 uczennica Szkoły Podstawowej w Miejscu
Martyna Mamcarczyk - średnia ocen 5,25 uczennica Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ryczowie
Sara Rzońca - średnia ocen 5,36 uczennica Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Spytkowicach
Joanna Pindel - średnia ocen 5,20 uczennica Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Spytkowicach
Weronika Simik - średnia ocen 5,27 uczennica Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Spytkowicach
Daria Byrska - średnia ocen 5,33 uczennica Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Spytkowicach
Anna Gara - średnia ocen 5,33 uczennica Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Spytkowicach
Julia Jędrocha - średnia ocen 5,40 uczennica Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Spytkowicach
Aleksandra Sieprawska - średnia ocen 5,40 uczennica Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Spytkowicach
Aleksandra Mroczek - średnia ocen 5,47 uczennica Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Spytkowicach

Wszyscy uczniowie w ramach Gminnego Programu Stypendialnego otrzymali stypendium w wysokości 500 zł. Uroczystego wręczania dyplomów oraz symbolicznych czeków dokonał Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Jerzy Piórowski oraz Radni Gminy Spytkowice. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników życząc dalszych sukcesów.
Zmiana na posterunku

Aspirant sztabowy Mirosław Rzońca został nowym Kierownikiem Posterunku Policji w Spytkowicach. Jego nominacja związana jest z odejściem na emeryturę dotychczasowego Kierownika Posterunku asp.szt. Zdzisława Kacprzaka, który 10 z 28 lat swojej służby poświęcił na rzecz bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Spytkowice. Cała uroczystość odbyła się w Komisariacie Policji w Spytkowicach. Uczestniczyli w niej oprócz wcześniej wspomnianych: mł. insp. Piotr Dziekanowski - Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach, nadkom. Marcin Wiśniowski - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach oraz Mariusz Krystian - Wójt Gminy Spytkowice. Wymienieni złożyli odchodzącemu Kierownikowi podziękowania za dotychczasową współpracę i pełną zaangażowania służbę. Komendant Powiatowy Policji wręczył asp.szt. Mirosławowi Rzońca rozkaz personalny objęcia stanowiska Kierownika Posterunku w Spytkowicach życząc samych sukcesów i satysfakcji z pracy na nowym stanowisku.

Pożegnanie odchodzącego i powitanie obejmującego stanowisko Kierownika, miało też uroczysty przebieg na ostatniej Sesji Rady Gminy Spytkowice w dniu 17 lutego 2016 roku. W czasie sesji na ręce odchodzącego Kierownika jeszcze raz w imieniu Mieszkańców, podziękowania i skromny okolicznościowy upominek przekazali Wójt Gminy oraz Jerzy Piórowski - Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice. Obejmującemu nowe obowiązki asp.szt. Mirosławowi Rzońca życzono wytrwałości i sukcesów.
Urodzinowy tort i wspomnienie minionego roku

Na początku lutego Zakład Terapii Zajęciowej działający w Centrum Pomocy Dla Osób Niepełnosprawnych "Anioły na Górce" w Spytkowicach, świętował pierwszą rocznicę powstania. Wśród zaproszonych gości rodzice podopiecznych, a także Starosta Wadowicki reprezentowany przez swojego Zastępcę p. Andrzeja Góreckiego, Wójt Gminy Spytkowice w którego imieniu życzenia i list gratulacyjny przekazał p. Adam Latko - Asystent Wójta Gminy oraz p. Barbara Pindel-Polaszek - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach wraz z pracownikami: p. Agnieszką Stolarczyk - Zastępca Dyrektora PCPR, p. Katarzyną Dąbrowską - pracownik PCPR. Był urodzinowy tort, wspólny posiłek i wspomnienia minionego roku. Uroczystość została wzbogacona programem artystycznym w wykonaniu podopiecznych Zakładu Terapii Zajęciowej, który został przyjęty gromkimi brawami.

Budynek Centrum Pomocy Dla Osób Niepełnosprawnych został wybudowany na gruntach przekazanych Caritas Archidiecezji Krakowskiej przez Tadeusza i Eugenię Góreckich aktualnie mieszkujących w USA. Powierzchnia użytkowa budynku to 618 m2 . W budynku znajduje się: 7 pomieszczeń przeznaczonych na warsztat terapii zajęciowej, sala rehabilitacyjna, pomieszczenia sanitarne i socjalne, gabinety lekarskie, a także 3 pokoje mieszkalne dla osób niepełnosprawnych z pełnymi węzłami sanitarnymi - pełniących rolę "domu krótkiego pobytu".

Wśród życzeń przewijały słowa podziwu i uznania dla podopiecznych jak również pracowników ośrodka. ..."Podziwiając dotychczasowe efekty pracy oraz zdolności "Aniołów na Górkach" życzę sił i inspiracji do nowych wyzwań oraz niesłabnącej wiary w sukces." - tak swój list gratulacyjny zakończył Mariusz Krystian - Wójt Gminy Spytkowice.
Gmina Spytkowice w TVP Kraków!

Tym razem po raz kolejny mogliśmy usłyszeć o naszej Gminie w głównym wydaniu kroniki TVP Kraków, w kontekście przepisów prawa dotyczących bezpłatnej pomocy prawnej. W styczniu b.r. mija 5 lat, od wprowadzenia bezpłatnej pomocy prawnej dla Mieszkańców naszej Gminy. Blisko 1200 udzielonych porad, świadczy o tym, że pomysł był przysłowiowym "strzałem w dziesiątkę".
Materiał można obejrzeć pod adresem: http://krakow.tvp.pl
Nowy chodnik w sołectwie Półwieś

Można powiedzieć, że wspólne działania GDDKiA oraz Gminy Spytkowice przynoszą widoczne, pozytywne efekty. Pod koniec roku 2015 zakończono budowę kolejnego chodnika dla pieszych wzdłuż drogi krajowej nr 44 relacji Kraków - Oświęcim, na terenie Naszej Gminy. Tym razem w miejscowości Półwieś GDDKiA realizując Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, który jest częścią Planu Przebudowy Dróg Krajowych 2014-2023 - wykonała nowy chodnik o dł. 466 mb. Standardowo szerokość chodnika to 2 mb. W ramach inwestycji wykonano również nasyp o długości 1400 mb, wzmocniono skarpy poprzez ułożenie płyt ażurowych, wykonano, elementami betonowymi odwodnienie drogi, zamontowano łącznie 22 studzienki ściekowe i odwodnieniowe oraz przebudowano łącznie 6 zjazdów. Poszerzono również jezdnię o ok 50 cm. Wartość inwestycji to kwota 654 tys. zł.

Warto przypomnieć, że na własny koszt Gmina zleciła wykonie planów, projektów i dokumentacji technicznej chodników, co przyspieszyło wykonanie wszystkich inwestycji realizowanych na terenie Gminy Spytkowice wzdłuż drogi krajowej nr 44 w roku 2015. A był to rok dość udany pod tym względem. Wykono przecież również chodniki w Spytkowicach i Ryczowie. Łącznie wzdłuż drogi krajowej nr 44 w 2015 roku wybudowano na terenie Gminy Spytkowice 1100 mb chodników dla pieszych o łącznej wartości prawie 1 900 000 zł. Gmina na wspomnianą dokumentacje wydatkowała 34 tys. zł. Bez wątpienia wykonanie tych prac było niezbędne i znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców przemieszczających się wzdłuż drogi krajowej. W przypadku mieszkańców Półwsi sprawa dotyczy chodnika, który spełnia najważniejszą rolę komunikacyjną w drodze do szkoły, ośrodka zdrowia, apteki i kościoła.
Gmina Spytkowice 2008© Switchprojekt.