Ogłoszenie Wójta Gminy Spytkowice z dnia 2 lipca 2019 roku

herb

Na podstawie art. 162 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.),

i n f o r m u j ę, że:

w ramach prowadzonych czynności związanych z wyborem ławników na kadencję 2020 - 2023 w ustawowym terminie (do dnia 30.06.2019) nie wpłynęło żadne zgłoszenie kandydata na ławnika.

        W związku z powyższym zaprzestaje się podejmowania dalszych czynności związanych z wyborem ławników. 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //