ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA MIEJSCE

herb

 

O G Ł O S Z E N I E

W dniu:            20 lutego 2020 roku tj. czwartek

I termin:           o godz. 1800

II termin:          o godz. 1815

w  sali:             Wiejskiego  Domu Kultury w Miejscu, ul. Piotra i Pawła 9

odbędzie się

 

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

S O Ł E C T W A    M I E J S C E

 

Porządek zebrania:

1.     Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Sprawozdanie Rady Sołeckiej z realizacji zadań w 2019 roku oraz planowane rozdysponowanie rezerwy sołeckiej w roku 2020.

3.     Informacja Wójta Gminy nt. zadań zrealizowanych w roku 2019 oraz planowanych do realizacji w roku 2020.

4.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone na poprzednim zebraniu wiejskich.

5.     Informacja Wójta Gminy o funkcjonowaniu Gminy w kontekście realizacji potrzeb Mieszkańców - wymiana kotłów grzewczych oraz gospodarka odpadami komunalnymi.                  

6.     Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

7.     Zakończenie zebrania.

 

UWAGA : do głosowania uprawnieni są stali Mieszkańcy Sołectwa umieszczeni w rejestrze wyborców do wyborów organów państwowych i samorządowych.

Ze względu na ważność tematyki, proszę Mieszkańców o niezawodny udział.

 

Zwołujący Zebranie:
Na podstawie § 9  ust. 1  Statutu Sołectwa Miejsce

Sołtys wsi Miejsce

Mateusz Przejczowski

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup