Gmina Spytkowice zakończyła realizację operacji pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej strefy rekreacyjnej w celu utworzenia Centrum Rekreacyjnego”.

W ramach realizacji operacji został zrealizowany cały zakres rzeczowy operacji. Rzeczowa realizacja operacji obejmowała wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych polegających na:

- wykonaniu robót rozbiórkowych obejmujących m.in. rozbiórkę i utylizację urządzeń placu zabaw;

- stworzeniu boiska wielofunkcyjnego, m.in. poprzez zerwanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wzmocnienie podłoża geosiatkami czy wykonanie powierzchni poliuretanowej;

-  wyposażeniu boiska w niezbędny sprzęt;

- stworzeniu placu zabaw, m .in.  poprzez  wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami, montaż obrzeży betonowych czy montaż nawierzchni bezpiecznych;

- urządzeniu placu zabaw poprzez montaż niezbędnego wyposażenia;

- wykonaniu nawierzchni utwardzonej komunikacji, m.in. poprzez wzmocnienie podłoża geosiatkami, montaż obrzeża betonowego czy wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

- urządzenie siłowni plenerowej poprzez montaż niezbędnego wyposażenia;

- montażu piłkochwytów, m.in. poprzez ogrodzenie kortów tenisowych czy ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska;

- wykonaniu drenażu rozsączającego;

- przebudowie przyłącza gazu, m.in. poprzez wykonanie wykopów i przekopów, wykonanie próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy, oznakowaniu trasy gazociągu ułożonego w ziemi oraz zasypaniu wykopów;

- wykonaniu oświetlenia elektrycznego poprzez instalację rozdzielnic elektrycznych czy montażu słupów elektrycznych;

- dostawie i montażu małej architektury w postaci m.in. ławek z oparciem, stolików czy parkingu rowerowego 8 miejscowego;

- zagospodarowaniu terenu poprzez dowóz i rozplantowanie ziemi oraz wysianie traw.

 

Celem realizowanej operacji był rozwój i poprawa dostępu do infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie Doliny Karpia poprzez rozbudowę i przebudowę istniejącej strefy rekreacyjnej przy ul. Wiślanej do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.

 

rybactwo

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //