Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Spytkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Urzędu Gminy w Spytkowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-05-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak tekstu alternatywnego dla zdjęć, grafik i multimediów,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików pdf częściowo nie są dostępne cyfrowo,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia

 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Gminy w Spytkowicach i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści niedostępne cyfrowo będą udostępniane osobom zainteresowanym na wniosek zgodnie z procedurą.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Damian Brania.
 • E-mail: asystent@spytkowice.net.pl
 • Telefon: 33 879 18 76

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Spytkowice
 • Adres: ul. Zamkowa 12
  34-116 Spytkowice
 • E-mail: gmina@spytkowice.net.pl
 • Telefon: 33 879 18 76

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Zamkowej. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy drzwiach do budynku, na wysokości ok. metra, umieszczony jest dzwonek do przywołania pracownika.
 • Budynek jest wielokondygnacyjny, niewyposażony w windę. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku, po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Dziennika Podawczego, który znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Brak jest informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze, do której można się dostać za pomocą platformy przyschodowej.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W trakcie ewakuacji wyznaczone osoby spośród pracowników udzielą pomocy w opuszczeniu budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.

Urząd Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 57

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Zamkowej, zlokalizowane na parterze, bezpośrednio bez schodów.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Brak jest informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W trakcie ewakuacji wyznaczone osoby spośród pracowników udzielą pomocy w opuszczeniu budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) Wójt Gminy Spytkowice informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Urzędem Gminy w Spytkowicach możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: gmina@spytkowice.net.pl
 2. Przesyłanie wiadomości SMS-em na numer telefonu 786 965 810,
 3. Przesyłanie faksów na numer 33 879 15 60,
 4. Korespondencję pisemną na adres: Urząd Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice

Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego. Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji na podany powyżej adres, numer telefonu, faks lub e-mail.

Aplikacje mobilne

Urząd Gminy w Spytkowicach udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej eUrząd Spytkowice

Urząd Gminy w Spytkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Aplikacja mobilna eUrząd Spytkowice.

 • Data publikacji aplikacji mobilnej: 2018-05-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Damian Brania.
 • E-mail: asystent@spytkowice.net.pl
 • Telefon: 33 879 18 76

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Spytkowice
 • Adres: ul. Zamkowa 12
  34-116 Spytkowice
 • E-mail: gmina@spytkowice.net.pl
 • Telefon: 33 879 18 76

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //