Gmina Spytkowice w okresie 15.02.2016 r. do 30.04.2018 r. realizowała projekt pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Gminie Spytkowice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartą umową dofinansowania wynosi: 964 484,83 zł, a kwota dofinansowania to: 684 325,05 zł.

Głównym celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli oraz przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych. W wyniku realizacji projektu możliwe jest korzystanie z informacji i zasobów sektora publicznego oraz e-usług publicznych w sposób otwarty, a wiec nieodpłatnie, z dowolnego miejsca, także przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Istnieje również możliwość założenia i potwierdzenia profilu zaufanego, potrzebnego do komunikacji mieszkańców z jednostkami publicznymi.

Odbiorcami usług, których udostępnienie jest zasadniczym rezultatem niniejszego projektu są: mieszkańcy gminy Spytkowice, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy, samorząd i urzędnicy gminy, odpowiedzialni bezpośrednio za realizację zadań gminy i bieżące zarządzanie właściwymi dla tej jednostki samorządu terytorialnego sprawami, wraz z pracownikami gminnych jednostek organizacyjnych.

Zakres prac związanych z wdrożeniem projektu obejmował następujące zadania:

1.      Infrastruktura teletechniczna.

Aby można było wdrożyć e-usługi dla mieszkańców, w pierwszej kolejności należało przygotować infrastrukturę techniczną poprzez dostosowanie serwerowni do obowiązujących przepisów. W tym celu zostały zakupiony osprzęt techniczny i teleinformatyczny przeznaczony do tego: odpowiednie drzwi antywłamaniowe, system alarmowy, klimatyzacja, szafa dystrybucyjna, a także doprowadzono osobne zasilanie do pomieszczenia serwerowni.

2.      Dostawa infrastruktury sprzętowej.

W ramach prac z wiązanych z wdrożeniem projektu zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie potrzebne do działania całego systemu informatycznego. Urząd gminy pozyskał dzięki temu:

-           serwer bazodanowy,

-           serwer aplikacji,

-           system backup,

-           zasilanie awaryjne UPS,

-           przełączniki sieciowe,

-           firewall/UTM,

-           15 komputerów stacjonarnych,

-           stanowisko do potwierdzania profili zaufanych,

3.      Zakup licencji systemu e-Urząd.

W ramach niniejszego projektu zostały udostępnione następujące usługi:

a)      Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolny, leśny osób fizycznych

Usługobiorcami są osoby fizyczne - Podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego

b)      Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych

Usługobiorcami są osoby prawne (w tym przedsiębiorcy) - Podatnicy podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego

c)      Elektroniczna obsługa podatku od środków transportowych

Usługobiorcami są osoby prawne - Podatnicy podatku od środków transportu

d)      Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wywozu odpadów komunalnych

Usługobiorcami są osoby fizyczne i prawne – właściciele nieruchomości oraz przedsiębiorcy – firmy wywozowe.

e)      Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Usługobiorcami są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne – prowadzące działalność regulowaną. 

f)       Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu dzierżawy

Usługobiorcami są osoby fizyczne oraz osoby prawne – płatnicy.

g)      Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wieczystego użytkowania

Usługobiorcami są osoby fizyczne oraz osoby prawne – płatnicy

 

Usługi obejmują możliwość wypełnienia i wysłania formularza następujących wniosków:

a)      o założenie konta w systemie E-urząd dla osób prawnych/fizycznych

b)      o dezaktywację konta w systemie E-urząd dla osób prawnych/fizycznych

 

Usługi z zakresu finansów publicznych i działalności urzędu gminy:

a)      Informacje budżetowe: dochody budżetu wg klasyfikacji: plan i wykonanie, wydatki budżetu wg klasyfikacji: plan i wykonanie

b)      Udostępnienie wybranych informacji w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem planów inwestycyjnych (przedsięwzięcia)

c)      Stan spraw osób fizycznych i prawnych - udostępnienie informacji dotyczących: np. znaku sprawy, przewidywanego terminu zakończenia, osoby prowadzącej

d)      Udostępnienie informacji o korespondencji np. data wpływu, znak sprawy, nr korespondencji

4. Modernizacja strony internetowej gminy.

Ostatnim etapem wdrażania e-usług w naszym urzędzie było wykonanie nowej strony internetowej. Cały system składa się z systemu CMS potrzebnego do edycji i wprowadzania nowych artykułów oraz nowej szaty graficznej do prezentacji wszelkich wiadomości.

 

Logotypy 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //