euroregion

 

Gmina Spytkowice wraz ze słowacką Gminą Divinka realizują wspólnie projekt pn. „Zwiększamy atrakcyjność pogranicza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państw. Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartą umową dofinansowania wynosi: 122 009,54 €, a kwota dofinansowania to: 109 258,48 €, w tym: 99 999,01 € z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 9 359,47 € z budżetu państw.

Głównym celem projektu jest zachowanie tradycji, zwyczajów oraz ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego oraz zwiększenie poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na pograniczu polsko-słowackim.

Głównymi grupami docelowymi projektu są obywatele partnerskich gmin i goście naszych terenów, tzn. turyści, którzy wezmą udział w imprezach zorganizowanych w ramach projektu lub będą wykorzystywać wybudowaną infrastrukturę dla zapoznania się z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu. Ponadto projekt ma także duże znaczenie dla mieszkańców partnerskich gmin, gdyż sami będą lepiej wykorzystywać dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, poznawać, uświadomią sobie jego wartość i będą dbać o jego zachowanie dla kolejnych pokoleń. Dzięki realizacji projektu zostaną stworzone warunki do zagospodarowania czasu wolnego ciekawy i atrakcyjny sposób, zwiększenia się wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego oraz zapoznania się z polskimi i słowackimi tradycjami i zwyczajami.

 

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

1. Budowę wieży widokowej w gminie Divinka.
2. Renowację czterech zabytkowych kapliczek na terenie gminy Spytkowice.
3. Oznakowanie edukacyjnej trasy pieszo-rowerowej o długości 20 km.
4. Organizację czterech imprez promujących kulturę polsko-słowacką tj.:

  • Dzień Dziecka w gminie Spytkowice;
  • Dożynki polsko-słowackie w gminie Spytkowice;
  • Starosłowiańskie Dni w gminie Divinka;
  • Dzień Turystyki w gminie Divinka.

5. Wydanie folderu promocyjnego w nakładzie 1000 egz.

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //