„Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Spytkowice”

 Logotypy kotly

Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Spytkowice” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr.

Celem projektu było obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza i zmniejszenie niskiej emisji na terenie miejscowości gminy Spytkowice objętych realizacją projektu oraz zmniejszenie zużycia paliw do ogrzewania domów, w których przewidziano wymianę kotłów, wymianę instalacji gazowych i centralnego ogrzewania oraz wykonanie modernizacji energetycznej budynków.

W ramach operacji trwającej od 11.12.2017 roku do 11.12.2020 roku założono wymianę 70 sztuk starych nieefektywnych kotłów węglowych. Dzięki wygenerowaniu oszczędności, w ramach realizacji projektu ostatecznie dokonano wymiany 74 sztuk starych nieefektywnych kotłów węglowych o niskiej sprawności wytwarzania na nowoczesne kotły gazowe o wysokich sprawnościach (73 sztuk) i kotły na biomasę (1 sztuka) wraz z przebudową istniejących wewnętrznych instalacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu grzewczego.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 999 763,19 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wyniosły: 999 163,19 PLN, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w kwocie: 849 288,71 PLN.

Projekt zakładał wdrożenie optymalnego oraz efektywnego ekologicznie i ekonomicznie systemu ogrzewania, zmniejszenie zużycia energii w indywidualnych gospodarstwach domowych, podniesienie świadomości ekologicznej regionu, poprzez działania promocyjne, szkolenia i kampanie związane z obniżeniem niskiej emisji oraz poprawę jakości środowiska i komfortu życia mieszkańców.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //