Gmina Spytkowice zakończyła realizację operacji pn. „Modernizacja i remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach”.

W ramach operacji trwającej od 31.10.2018 roku do 31.10.2019 roku przeprowadzono kompleksowy remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury. Wykonano następujące prace, zgodnie z zakresem prac wskazanym w umowie o przyznaniu pomocy, tj. roboty budowlane obejmujące parter oraz piwnicę, instalacje sanitarne (wewnętrzne wod.-kan. ,c.o., gazowe, klimatyzacja oraz wentylacja). Kolejny etap prac obejmował wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz instalacji strukturalnych. Ostatnim etapem realizacji operacji było wyposażenie zmodernizowanych pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach poprzez zakup, montaż wraz z uruchomieniem systemu audio, systemu oświetlenia, infrastruktury scenicznej oraz platformy dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zakupione zostały meble. Ponadto poprzez realizację wskazanych powyżej prac nastąpiła poprawa parametrów funkcjonalnych obiektu co  przyczyni się do poprawy funkcjonowania obiektu i bezpieczeństwa osób z niego korzystających.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel jakim była poprawa stanu technicznego i dostępu do infrastruktury kultury oraz poprawa jakości życia na terenach wiejskich i aktywizacja mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego poprzez modernizację i remont pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Spytkowicach.

 

fundusz rolny

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //