Blisko 700 tysięcy na poprawę jakości powietrza

smog stop logo2

Dzięki staraniom władz samorządowych gmina Spytkowice pozyskała blisko 700 tysięcy złotych w ramach programu STOP SMOG na wymianę bądź likwidację nieekologicznych źródeł ciepła i przeprowadzenie termomodernizacji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Skorzystanie z programu pozwoli ograniczyć emisję zanieczyszczeń i poprawić jakość powietrza oraz poprawić efektywność energetyczną budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych. Program skierowany jest do najmniej zamożnych gospodarstw domowych, gdzie zamieszkują osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych. W celu utrzymania efektów zrealizowanych działań gmina zapewni beneficjentowi także dostęp do usług doradztwa energetycznego.

Warunkiem skorzystania z pomocy będzie złożenie wniosku w formie papierowej w Urzędzie Gminy, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub poczty polskiej oraz zawarcie przez beneficjenta umowy określającej w szczególności: zakres i rodzaj przedsięwzięcia niskoemisyjnego, adres budynku mieszkalnego, termin i koszty realizacji inwestycji, a także obowiązki gminy i beneficjenta. Podpisanie umowy będzie podstawą do rozpoczęcia prac.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //