Zmieniamy plan zagospodarowania przestrzennego

DSC 2417

Zaczynamy długo wyczekiwaną inwestycję związaną ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Spytkowice. 10 maja br. stosowną umowę w tym zakresie podpisał wójt Mariusz Krystian.

Z oceny aktualności aktów planistycznych wynika, iż zmiany w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisach odrębnych, zachodzące zmiany przestrzenne, a przede wszystkim nowe potrzeby związane z dalszym rozwojem gminy Spytkowice, spowodowały częściową nieaktualność planu miejscowego.

W wyniku przeprowadzonej oceny gmina podjęła procedurę zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Spytkowice, które zostało uchwalone Uchwałą nr V/38/19 Rady Gminy Spytkowice z dnia 10 kwietnia 2019 r. Obecnie podejmowana zmiana planu jest kolejnym etapem realizacji wyników oceny aktualności aktów planistycznych i jest spowodowana potrzebą ustalenia zasad zagospodarowania przestrzennego zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz wyznaczenia nowych terenów pod różnego typu zabudowę.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma na celu ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Celem planu jest również stworzenie warunków formalno-prawnych służących zachowaniu struktury funkcjonalno-przestrzennej sołectw gminy Spytkowice. Ustalenia przyszłego planu pozwolą na utrzymanie równowagi sąsiadujących ze sobą różnych funkcji, a także umożliwią ochronę układu urbanistycznego i przestrzeni publicznych.

Realizacją zadania zajmie się Instytut Rozwoju Miast i Regionów z Krakowa. Całkowita wartość umowy to kwota 369 tysięcy złotych.

 

[g=Podpisanie-umowy-MPZP]

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //