Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

PSR2020 grafika

WÓJT GMINY SPYTKOWICE - GMINNY  KOMISARZ  SPISOWY

O G Ł A S Z A

NABÓR KANDYDATÓW  NA  RACHMISTRZÓW  TERENOWYCH
DO PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020

 

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Spytkowice. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

1)      być pełnoletnim,

2)      zamieszkiwać na terenie Gminy Spytkowice,

3)      posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4)      posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5)      nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:

6)      posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,

7)      praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,

8)      pełna sprawność fizyczna,

9)      komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),

10)  obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1)       kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,

2)       rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych,
za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

1)          Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem: 

– imienia i nazwiska,

– adresu zamieszkania,

– telefonu,

– adresu email.

2)          Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1 - 4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie
w załączeniu).

3)          Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie
w załączeniu).

Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy w Spytkowicach

ul. Zamkowa 12

34 – 116 Spytkowice – Dziennik Podawczy

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą.

Uwagi:

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie

Zgłoszenie kandydata

Oświadczenie

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o niekaralności

                                                          

Gminny Komisarz Spisowy

Mariusz Krystian

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //