Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice

herb

Wójt Gminy Spytkowice
ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice
(powiat wadowicki)

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Spytkowice stanowiących własność Gminy Spytkowice:

 

obręb Lipowa:

1.    dz. Nr 3124/5   o pow. 0,2800 ha za cenę 23 100,00 zł /brutto/

2.    dz. Nr 3153/36 o pow. 0,4465 ha za cenę 25 770,00 zł /brutto/

3.    dz. Nr 3153/43 o pow. 0,1484 ha za cenę   6 730,00 zł /brutto/

4.    dz. Nr 3155/12 o pow. 0,0774 ha za cenę   3 510,00 zł /brutto/

 

Wszystkie w/w działki są opisane w księdze wieczystej Nr KR1W/00042432/3 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice działka o numerze ewidencyjnym: 3124/5 znajduje się w jednostce: R1 – tereny rolne, MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami - działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Działka o numerze ewidencyjnym: 3153/36 znajduje się w jednostce: R1 – tereny rolne działka posiada dostęp do drogi publicznej. Działki o numerach ewidencyjnych: 3153/43 i 3155/12 znajdują się w jednostce: ZK – tereny zadrzewione i zakrzewione, zieleni nieurządzonej – działki  nie posiadają dostępu do drogi publicznej. Działki nr 3124/5, 3153/36, 3153/43, 3155/12 są położone w terenach zalewowych w wypadku przerwania wałów Wisły.

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2022 r. od godz. 900 co 30 minut na każdą kolejną nieruchomość w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 34-116 Spytkowice - sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach /parter/.

 

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej brutto - oddzielnie dla każdej nieruchomości należy wpłacić na konto tut. Urzędu nr BPS Brzeźnica Oddział Spytkowice 57 8112 0008 0030 02142000 0040 nie później niż do 21 lipca 2022 r.

1)      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczetceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

2)      Wadium przepada w przypadku uchylania się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej w obowiązującym terminie.

3)      Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, podając niezwłocznie informację o jego odwołaniu.

4)      Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / tekst jedn. Dz.U. z 2014 r.  poz. 1490/.

5)      Szczegółowe informacje uzyskać można w pokoju Nr 15 - II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820, wew. 33 w godz. pracy Urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice w dniach od 21 czerwca 2022 r. do 25 lipca 2022 r.

 

Załącznik: Mapa

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup