Wykaz działki stanowiącej własność Gminy Spytkowice przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 8 lat

herb

Wójt Gminy Spytkowice
ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice
(powiat wadowicki)podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 25 lipca 2022 r. do 16 sierpnia 2022 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 – 820,  fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz działki stanowiącej własność gminy Spytkowice przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 8 lat

obręb Bachowice:

działka o numerze ewidencyjnym 1034/7 o powierzchni 0,4920 ha

W/w  działka znajduje się w obrębie ulicy Górki, jest opisana w księdze wieczystej Nr KR1W/00086087/9 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach i znajduje się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w obszarze oznaczonym symbolem R1 - tereny rolne.

Stawka czynszu za dzierżawę 1 m² wynosi 0,06 zł /rocznie/

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo  z góry - I rata płatna  do 30 dni od podpisania umowy, kolejne do 31 marca  każdego roku na konto Urzędu Gminy w Spytkowicach podane w umowie.

Dzierżawca oprócz czynszu obowiązany jest płacić podatki i inne świadczenia o charakterze publiczno – prawnym związane z posiadaniem przedmiotu dzierżawy.

W czasie trwania umowy wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek czynszu dzierżawy przez Radę Gminy Spytkowice.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w dzierżawie w/w działek winny złożyć wniosek do dnia 6 września 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 15 – II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820 wew. 33 w godz. pracy Urzędu.

Załącznik: Mapa

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //