Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

konsultacje

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 451/2022 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 08.09.2022 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Spytkowice na lata 2022-2030, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższych lat.

Projekt strategii podlega konsultacjom m.in. z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z późn. zm.).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny treści projektu dokumentu Strategii, a dzięki temu umożliwią wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 20.10.2022 r. w następujący sposób:

1) Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.spytkowice.net.pl wraz z projektem strategii:

a) w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice poprzez złożenie formularza na dzienniku podawczym,

b) pocztą na adres Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice (decyduje data wpływu do Urzędu),

c) podczas zebrań wiejskich, które odbędą się w dniach 11 i 12 października 2022 roku,

2) Elektronicznie w następujący sposób:

a) poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_spytkowice

b) poprzez system ePUAP, adres skrytki: uk501s3jxz (decyduje data wpływu do Urzędu),

c) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: fundusze@spytkowice.net.pl

 

Konsultacje potrwają od 15 września 2022 r. do 20 października 2022 r.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie podlegające opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Spytkowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Spytkowice w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

 

Załączniki:

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Spytkowice

Formularz do składania uwag

Zarządzenie

Sprawozdanie z konsultacji

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //