Zaproszenie do składania ofert - „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera na drogach gminnych na terenie Gminy Spytkowice w roku 2023”

herb

Wójt Gminy  Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie pn.:

 „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera na drogach gminnych na terenie Gminy Spytkowice w roku 2023”

Prace obejmować będą:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera na drogach gminnych na terenie Gminy Spytkowice w roku 2023.

1. Zakres robót obejmuje:

1)      Remont ubytków nawierzchni, na których występuje wykruszenie nie większe niż grubość warstwy ścieralnej średnio 3cm.

2)      Remont wybojów w nawierzchni tj. ubytków materiału bitumicznego i pozostałego stanowiącego warstwy konstrukcyjne na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej średnio 5cm.

2. Szczegółowy zakres robót określają:

1)      Kalkulacja stanowiąca załącznik nr 2 do zaproszenia

2)      Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik nr 5 do zaproszenia.

Wykonawca zobowiązuje się realizować powierzone roboty zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i kalkulacją.

Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do dnia 30 września 2023 r.

Gwarancja: minimum 12 miesięcy od daty bezusterkowego, końcowego odbioru robót.

Oferty należy składać:

Na załączonym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do którego należy dołączyć Załączniki Nr 2, Nr 3. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera na drogach na terenie Gminy Spytkowice w roku 2023” na Dzienniku Podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice,  ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 879 15 60, lub drogą elektroniczną na adres
e-mail: ppri@spytkowice.net.pl, na skrzynkę e-Puap: /uk501s3jxz/skrytka do dnia 24 marca 2023 r.

 

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

Projektowane postanowienia umowy

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //