Zawiadomienie - posiedzenie komisji

herb

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

          zwołuję

na dzień 21 listopada br. tj. wtorek o godz. 800

posiedzenie wspólne

Komisji Budżetu i Infrastruktury,

oraz

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych,

które odbędzie się:  w sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12.

 

Proponowany porządek posiedzenia wspólnego:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.

2. Analiza materiałów pod obrady sesji - rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:     

1) zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2023 roku,

2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

4) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy,

5) ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice,

6) zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania dzieci, uczniów oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym,

7) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

8) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Spytkowice ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

9) Rocznego Programu Współpracy Gminy Spytkowice w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

10) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres kolejnych 5 lat oraz od odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (Bachowice),

11) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres kolejnych 5 lat oraz od odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (Ryczów),

12) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych 5 lat oraz od odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (Spytkowice),

13) wyrażenia zgody na użyczenie budynku Muzeum Regionalnego w Bachowicach przy ul. Ks. Gołby 129 na okres dłuższy niż 3 lata,

14) rozpatrzenia petycji wniesionej przez Szulc Efekt sp. z o.o. w sprawie wdrożenia przepisów na rzecz wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii Europejskiej.

3. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Spytkowice w roku szkolnym 2022/2023.

4. Analiza wniosków Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bachowicach w sprawie ustalenia (obniżenia) nowego limitu uczniów w klasach IV – VIII.

5. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia wspólnego.

od godz. 1100 - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych:

 6. Informacja Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bachowicach o realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023 (m.in. efekty kształcenia, promocja szkoły, warunki działalności szkoły, zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy, praca wychowawcza i opiekuńcza, działania profilaktyczne).

7. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

  mgr. inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //