Zaproszenie do składania ofert - rozbiórka obiektu handlowego

herb

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r, poz.1605 z późn. zm.) - do postępowania nie stosuje się w/w przepisów - zamówienie poniżej 130 000 złotych.


Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe ma zadanie:
„Rozbiórka obiektu handlowego (kiosku) wraz z wiatą przystankową na działce nr 4825/13 zlokalizowanej w miejscowości Spytkowice”


I. Prace obejmować będą:
Rozbiórkę obiektu handlowego (kiosku) wraz z wiatą przystankową na działce nr 4825/13 zlokalizowanej w miejscowości Spytkowice.
W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje do wykonania następujące roboty budowlane: rozbiórkę przyłącza elektrycznego napowietrznego i wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, rozebranie zasuwy wodociągowej przyłączeniowej, rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej, rozebranie łacenia i deskowania połaci dachu, rozebranie konstrukcji więźby dachowej, rozebranie stropu żelbetowego i belek żelbetowych, rozebranie ścian działowych oraz ścian
zewnętrznych, rozbiórkę posadzek betonowych, rozbiórkę fundamentów, wywóz materiału pochodzącego z rozbiórki wraz z utylizacja, dowóz kruszywa do zasypu przestrzeni po rozebranych fundamentach, uzupełninie podbudowy z kruszywa, uzupełninie nawierzchni chodnika z kostki brukowej, wykonanie ogrodzenia tymczasowego.
W ramach realizacji robót będących przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu czasowej organizacji robót, uzyskania zgody właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych.


Kody CPV:
45111300-1 – Roboty rozbiórkowe


Szczegółowy opis zamówienia określony został w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót stanowiących załączniki do zaproszenia do składania ofert. Dokumentacja ta stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia i jest podstawą do właściwego przygotowania i złożenia oferty.


Zamawiający załączył przedmiary robót, które należy traktować wyłącznie jako dokument pomocniczy i rozpatrywać wyłącznie jako wskazanie ilości, rodzajów prac do wykonania w ramach zamówienia. Przyjmuje się że Wykonawca zapoznał się z miejscem prowadzenia robót, opisem przedmiotu zamówienia jaki ma zostać wykonany i sposobem jego wykonania. Całość robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji , że ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości od ilości podanych w przedmiarze robót. Pozycje w przedmiarach robót opisują roboty objęte umową w sposób skrócony. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje przedmiarów robót zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

Zamawiający nie wymaga załączenia kosztorysu ofertowego.
Podstawą obliczenia ceny oferty i jednocześnie wynagrodzenia w formie ryczałtu (w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego) jest wartość podana jako cena oferty, która musi pokrywać wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac niezależnie od tego czy są one szczegółowo opisane w zaproszeniu i przedmiarze robót. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia.

II. Termin realizacji zadania:3 miesiące od daty podpisania umowy.

III. Rękojmia.

1. Wymagany okres rękojmi - 12miesięcy na wykonane prace budowlane, licząc od daty bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

2.W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad, usterek i awarii w ustalonym wspólnie z Zamawiającym terminie nie dłuższym niż 7 dni.

3.Do udzielonej przez Wykonawcę rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

IV.Warunki wymagane od Wykonawców:

Wykonawca zobowiązany jest do:
1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będących przedmiotem niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
2. zapewnienia kompletnego kierownictwa, wykwalifikowanych pracowników, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

3. posiadania przez pracowników wszystkich wymaganych prawem uprawnień,

4. stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty lub aprobaty. W przypadku zastosowania w trakcie realizacji robót jakichkolwiek wyrobów budowlanych niedopuszczonych dostosowania w budownictwie Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za wykonane roboty i wykona je ponownie na własny koszt i ryzyko,

5. Wykonawca na własny koszt wykona badania materiałów, których jakość budzi wątpliwość

6.wywozu i utylizacji na swój koszt materiałów pochodzących z rozbiórki, wszelkich odpadów powstających w wyniku prowadzonych robót zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska oraz gospodarowania odpadami,

7. zorganizowania zaplecza miejsca prowadzenia robót i prawidłowego jego oznakowania (zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót uniemożliwiające dostęp przez osoby nieuprawnione),

8. opracowania projektu czasowej organizacji ruchu

9. uzyskanie zgodny właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót,

10. prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót,

11. utrzymania porządku w miejscu prowadzenia robót,

12. od chwili protokolarnego przejęcia miejsca prowadzenia robót do czasu odbioru robót ponoszenia odpowiedzialności za szkody wynikłe w tym miejscu,

13. ponoszenia pełnej odpowiedzialności zastosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych w miejscu prowadzenia robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami w tym też związanych z ruchem pojazdów,

15. natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o wypadkach lub zagrożeniach,
16. zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego,
17. uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego oraz przeglądach gwarancyjnych w okresie rękojmi za wady na wezwanie Zamawiającego.
18. Sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Wymagania ogólne:
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków
realizacji zamówienia,
2. Organizacja pracy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać
wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
praz musi zapewniać prawidłowe wykonanie robót. Roboty należy prowadzić w sposób, który nie
będzie naruszał interesów osób trzecich,
3. Materiały, które będą wbudowane muszą odpowiadać wymogom, które określa art.. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2023r poz. 682 z późn. zm.), posiadać
certyfikat lub deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną,
4. Całość robót należy wykonać w oparciu o obowiązujące w zakresie przedmiotu zamówienia
przepisy prawne i normy branżowe,
5. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów. Na wykonawcy ciążą obowiązki wynikające
z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (tekst jedn. Dz.U z 2023r poz. 1587 z późn. zm.),

V. Oferty należy składać:
Załączony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć w
zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – „Rozbiórka obiektu handlowego (kiosku) wraz z wiatą
przystankową na działce nr 4825/13 zlokalizowanej w miejscowości Spytkowice” na Dzienniku
Podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy
Spytkowice faksem (033) 879 15 60, e-mailem: ppri@spytkowice.net.pl lub za pośrednictwem epuap
/uk501s3jxz/skrytka do dnia 24.11.2023 r.

VI. Istotne postanowienia umowy:
1. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy,
2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru robót podpisany przez
Zamawiającego,
3. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowej faktury na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Spytkowice, w formie przelewu na rachunek
bankowy podany na fakturze. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Kary umowne
a) za odstąpienie od umowy przez Zmawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto
za każdy dzień opóźnienia,
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
d) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia.

VII. Zamawiający udzieli zamówienia:
Wykonawcy, który spełniając wyżej opisane wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto za całość
przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do zaproszenia.
1. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę
wyjaśnień treści złożonych ofert.
2. Odmowa udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie
oferty.
3. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego.

VIII. Informacja o wyborze oferty:
Wykonawcy zostaną powiadomieni o złożonych ofertach i wyborze oferty w sposób zaznaczony w formularzu ofertowym.

IX. Dodatkowe informacje:
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r poz. 1605 z późn. zm.).
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą sankcyjną” z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
4. W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 3 Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w szczególności poświadczonego przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art. 188 KSH) lub rejestru akcji (art. 328(1) KSH).
5. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z
zaproszeniem, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zaproszenia. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający wydłuży termin składania ofert.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
8. Prośbę o udzielenie wyjaśnień należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych tj.: pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, faksem (33) 879 15 60, w wersji elektronicznej na adres ppri@spytkowice.net.pl epuap /uk501s3jxz/skrytka.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Z poważaniem,
Pełniący funkcję
Wójta Gminy Spytkowice
mgr Krzysztof Byrski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //