Zebranie Wiejskie Sołectwa Miejsce

herb

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu: 2 marca 2024 roku tj. sobota

I termin: o godz. 1000

II termin: o godz. 1015

w  sali: Wiejskiego  Domu Kultury w Miejscu, ul. Piotra i Pawła 9

 

odbędzie się

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

S O Ł E C T W A    M I E J S C E

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Sprawozdanie Rady Sołeckiej z realizacji zadań w 2023 roku oraz planowane rozdysponowanie rezerwy sołeckiej w roku 2024.

3. Informacja Wójta Gminy nt. zadań zrealizowanych w roku 2023 oraz planowanych do realizacji w roku 2024.

4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

5. Zakończenie zebrania.

Do głosowania uprawnieni są stali Mieszkańcy Sołectwa umieszczeni w rejestrze wyborców do wyborów organów państwowych i samorządowych.

 

UWAGA : do głosowania uprawnieni są stali Mieszkańcy Sołectwa umieszczeni w rejestrze wyborców do wyborów organów  państwowych i samorządowych.

Ze względu na ważność tematyki, proszę Mieszkańców o niezawodny udział.

 

Zwołujący Zebranie:

              Na podstawie § 9  ust. 2)  Statutu Sołectwa Miejsce

Pełniący Funkcję Wójta Gminy Spytkowice

                                                                                                 dr inż. Marek Gajowy

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //