Zawiadomienie - L Sesja Rady Gminy Spytkowice

herb

        ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), w związku z § 14 ust. 2 pkt 2 i § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku z późn. zm.

zwołuję

na dzień 28 lutego br. tj. środa godz. 1000

L SESJĘ Rady Gminy Spytkowice,

 

która odbędzie się w: sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja nt. zmiany dokonanej przez Prezesa Rady Ministrów w zakresie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji Wójta Gminy Spytkowice.

3. Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji i odpowiedzi na zapytania.

4. Informacja Wójta o działalności i funkcjonowaniu Gminy w okresie międzysesyjnym.

5. Wręczenie dyplomów przez Wójta Gminy Spytkowice i Przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice Stypendystom w ramach Gminnego Programu Stypendialnego za wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2023/2024.

6. Analiza sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2023 roku.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Spytkowice w 2024 roku,

2) emisji obligacji komunalnych,

3) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Spytkowice na rok 2025 środków stanowiących fundusz sołecki.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXX/294/21 Rady Gminy Spytkowice z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o utworzeniu wspólnej straży gminnej pomiędzy gminami Brzeźnica, Spytkowice, Tomice.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek położonych we wsi Miejsce stanowiących własność Gminy Spytkowice,

2) przyjęcia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Spytkowice w 2024 roku”.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia petycji wniesionej w sprawie wykonania rekonesansu w zakresie przeprowadzenia szkoleń i audytów związanych z potrzebą zaangażowania Młodych Wyborców w proces zbliżających się wyborów samorządowych,

2) rozpatrzenia petycji w sprawie prośby o wyrażenie poparcia dla petycji Mieszkańców Małopolski dla rezolucji do Ministra Infrastruktury w sprawie powstania nowej drogi krajowej - bezpośredniego połączenia pomiędzy obwodnicą Krakowa (węzłem Kraków - Skawina w ciągu autostrady A4),
a obwodnicą Skawiny (w ciągu drogi krajowej Nr DK 44).

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Spytkowice.

12. Przyjęcie protokołów z obrad:

1) XLVIII sesji Rady Gminy w dniu 23 listopada 2023 roku,

2) XLIX sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2023 roku

12. Interpelacje Radnych, wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad L-ej sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

    mgr inż. Jerzy Piórowski

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //