Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

SetWidth400 wfosigw logotype color scaledn22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Referent/Specjalista (w zależności od doświadczenia) w Zespole Księgowości w wymiarze: 1 osoba – 1 etat. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.

I.

1. Wymagania obligatoryjne

1.1. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne o specjalizacji rachunkowość lub wykształcenie wyższe i ukończony kurs z zakresu księgowości;

1.2. Obligatoryjne wymagane uprawnienia: brak;

1.3. Doświadczenie zawodowe: staż pracy w księgowości (min. 1 rok) lub w instytucji finansowej (min. 1 rok);

1.4. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, rzetelność, dokładność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu oraz chęć pogłębiania swojej wiedzy zawodowej;

1.5. Wymagane umiejętności zawodowe:

 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi;
 • umiejętność przygotowywania i redagowania pism urzędowych oraz notatek służbowych, znajomość instrukcji kancelaryjnej i stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność sprawnej komunikacji (w tym prowadzenia rozmów telefonicznych);
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

2. Wymagania fakultatywne – mile widziane:

2.1. Znajomość zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;

2.2. Prawo jazdy kategorii B;

2.3. Mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

II.  Główne obowiązki na stanowisku pracy:

 • Obsługa dokumentacji księgowej związanej m.in. z Programem Czyste Powietrze itp.
 • Zadania pomocnicze:

             a) archiwizacja;

             b) inne zadania zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

III.  Zgłoszenie następuje poprzez złożenie następujących dokumentów aplikacyjnych:

a) listu motywacyjnego;

b) życiorysu zawodowego (CV);

c) wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata (dostępny na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);

d) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe;

e) kserokopii  świadectw  pracy  (a  w  przypadku  pracy  aktualnie  wykonywanej  - zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia);

f) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, odbyte kursy i szkolenia;

g) oświadczenie kandydata o niekaralności (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);

h) oświadczenie do rekrutacji bieżącej (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);

i) podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy (dostępna na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);

j) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę dokumentacji aplikacyjnej.

IV.  Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie - w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, parter w terminie:

 do 10.04.2024 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu)

 lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego pod warunkiem, że dokumenty wpłyną do siedziby WFOŚiGW w terminie:

 do 10.04.2024 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu).

Koperta musi zawierać adnotację: „Dokumentacja aplikacyjna na wolne stanowisko pracy: KP.111.3.2024, Referent/Specjalista KS – Kraków – Imię i Nazwisko”.

V. Nabór prowadzony jest zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Krakowie  nr  3-2018  z dnia 01 października 2018 r. w sprawie zatrudniania pracowników w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Nabór obejmuje:

 • test pisemny (merytoryczny) ze znajomości ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi oraz
 • rozmowę kwalifikacyjną.

VI. Wojewódzki Fundusz oferuje:

 • wynagrodzenie zasadnicze od 4300,00 zł plus dodatek stażowy;
 • możliwość uzyskania premii uznaniowej kwartalnej, nagrody rocznej;
 • w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: dofinansowanie do karty MultiSport, dofinansowanie do wczasów „wczasy pod gruszą”, paczka mikołajowa dla dziecka;
 • dostęp do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia grupowego na życie;
 • możliwość awansu (poziomy, pionowy);
 • dostęp do szkoleń.

Ogłoszenie o naborze

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //