Zawiadomienie - posiedzenie komisji

herb

Na podstawie art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 609 z późn. zm.) oraz §46 ust. 2 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku z późn. zm.

z w o ł u j ę

na dzień 16 lipca br. tj. wtorek o godz. 900

posiedzenie

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

które odbędzie się w: Urzędzie Gminy w Spytkowicach, pok. nr 19.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie wniesionego wniosku w sprawie merytorycznego zapoznania się z zaprojektowaną przebudową drogi gminnej w miejscowości Ryczów i Półwieś o nr 470266 K wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  3. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 cytowanej wyżej ustawy.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

HELENA MAMOŃ

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //