Bon energetyczny

A78 GOPS logo 0s11

Zgodnie z ustawą z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859) osoby spełniające kryterium dochodowe, od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. będą mogły składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego.

Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie płatności z tytułu energii elektrycznej. Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w ustawie oraz złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosowny wniosek.

Bon energetyczny przysługuje:

1. w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 2.500 zł,

2. w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1.700 zł na osobę

Gospodarstwo domowe tworzą:

  • gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
  • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie bonu energetycznego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Bon energetyczny przysługuje w wysokości:

1. 300 zł – dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2. 400 zł – dla gospodarstwa domowego wieloosobowego składającego się z 2 do 3 osób;

3. 500 zł – dla gospodarstwa domowego wieloosobowego składającego się z 4 do 5 osób;

4. 600 zł – dla gospodarstwa domowego wieloosobowego składającego z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

1. 600 zł – dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2. 800 zł – dla gospodarstwa domowego wieloosobowego składającego się z 2 do 3 osób;

3. 1000 zł – dla gospodarstwa domowego wieloosobowego składającego się z 4 do 5 osób;

4. 1200 zł – dla gospodarstwa domowego wieloosobowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie określonym w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można składać:

1. w postaci papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Spytkowicach pok. nr 6 w godzinach pracy Ośrodka albo za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach  ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice.

2. elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (np. ePUAP) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
i jest wypłacany JEDNORAZOWO.

Wniosek o wypłatę  bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody w formie wskazanej przez wnioskodawcę we wniosku.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS solidarni-z-ukraina spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny stop-smog spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego 2022-Raport-o-stanie-gminy-w-2021 wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //